جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست (M.Sc)

گرایش : آموزش محیط زیست

عنوان : مطالعه موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج شهر به مقصود حفظ محیط زیست شهری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده محیط زیست و انرژی، گروه آموزش محیط زیست

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست (M.Sc)

گرایش آموزش محیط زیست

عنوان:

مطالعه موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج شهر به مقصود حفظ محیط زیست شهری

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عبدالرضا کرباسی

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر اکرم الملوک لاهیجانیان

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده 1

فصل 1-  کلیات پژوهش.. 2

1-1-   مقدمه 3

1-2-   اظهار مسئله. 4

1-3-   اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 4

1-4-   اهداف پژوهش.. 5

1-4-1-   اهداف کلی      5

1-4-2-   اهداف آرمانی   5

1-4-3-   اهدف ویژه 5

1-5-   سوالات پژوهش.. 5

1-6-   فرضیات پژوهش.. 6

1-7-   تعاریف واژه ها 6

1-8-   مشاغل مختلف…. 7

1-9-   تعریف صنعت…. 7

1-9-1-   تعریف فعالیت های صنعتی.. 8

1-9-2-   تعاریف خدمات… 8

1-10-   انواع صنوف… 9

1-10-1- صنوف تولیدی   9

1-10-2- صنوف خدمات فنی.. 9

1-10-3- صنوف توزیعی   9

1-10-4- صنوف خدماتی   9

1-11-   مفهوم صنایع و خدمات شهری.. 10

1-11-1- صنایع مورد نیاز شهروندان. 10

1-11-2- صنایع تاریخی و قدیمی مستقر در شهر. 10

1-11-3- صنایع خدماتی   11

1-12-   تعریف آلودگی.. 11

1-13-   مفهوم عام آلودگی.. 11

1-13-1- آلودگی هوا 12

1-13-2- آلودگی آب و خاک… 12

1-13-3- آلودگی صوتی   13

1-13-4- آلودگی منظر    13

1-14-   تعریف مزاحمت…. 14

1-15-   علل پیدایش و بروز آلودگی و مزاحمت…. 15

1-15-1- تحلیل منافع اقتصادی.. 15

1-15-2- توسعه سریع شهری.. 16

1-15-3- استقرار تاریخی   16

1-16-   تعاریف مربوط به صنوف… 16

1-16-1- فرد صنفی      17

1-16-2- واحد صنفی      17

1-16-3- صنف        17

1-16-4- پروانه کسب        17

1-16-5- پروانه تخصصی و فنی.. 17

1-16-6- اتحادیه    18

1-16-7- مجمع امور صنفی.. 18

1-16-8- شورای اصناف کشور. 18

1-16-9- کمیسیون نظارت   18

1-16-10- هیأت عالی نظارت… 19

1-17-   مقدمه ای بر ساماندهی.. 19

1-17-1- تاریخچه ساماندهی.. 19

1-17-2- اهداف کلان و راهبردهای اساسی ساماندهی.. 20

1-18-   ضرورت توجه سیستمی و جامع نگری.. 21

1-19-   پیوستگی متقابل شهر و صنعت…. 22

1-20-   مرزبندی صنایع و خدمات  شهری و غیرشهری.. 23

1-20-1- طبقه بندی صنایع به دو گروه کلی شهری و غیر شهری : 24

1-20-2- ترکیب صنایع تولید و خدماتی فنی.. 24

1-21-   تفکیک سایر فعالیت ها و مشاغل شهری.. 24

1-22-   صنایع مجاز و غیر مجاز. 25

1-22-1- گروه بندی صنایع مجاز و غیر مجاز. 26

1-23-   شاخص های استقرار صنوف در شهر. 26

1-23-1- فضای مورد نیاز. 27

1-23-2- فعالیت اقتصادی شهر و تأثیر صنایع در آن. 27

1-23-3- تعداد کارگاه و صنعت در شهر. 27

1-23-4- ارتباط صنایع با یکدیگر. 28

1-24-   سلسله مراتب عملکردی صنایع و خدمات فنی.. 28

1-24-1- کارگاه ها و خدمات فنی و تعمیراتی حوزه سکونتی.. 29

1-24-2- مشخصات کالبدی کارگاه ها و خدمات فنی و تعمیراتی در حوزه سکونتی.. 29

1-24-3- مشخصات مدیریتی کاربری های خدمات تعمیراتی حوزه سکونتی.. 30

1-24-4- علل همسانی کاربری فنی و تعمیراتی با سایر کاربری های حوزه سکونتی.. 30

1-25-   کارگاه ها و خدمات فنی و تعمیراتی حوزه شهری.. 31

1-25-1- در ترکیب کاربری ها در حوزه شهری.. 31

1-25-2- مشخصات کالبدی کارگاه ها و خدمات فنی- تعمیراتی.. 31

1-25-3- دسته بندی متقاضیان و مقیاس عملکردی.. 32

1-25-4- مشخصات اجرایی کاربری کارگاهی و تعمیراتی در رده شهری.. 33

1-26-   صنایع و خدمات فنی فرا شهری و ملی.. 33

1-26-1- ویژگی های مکان گزینی.. 33

1-26-2- ترکیب کاربری ها 34

1-26-3- توصیه های ویژه ساماندهی در شهرهای بزرگ… 34

1-27-   طرح ها و برنامه های ساماندهی.. 35

1-27-1- ویژگی ها و مشخصات… 35

1-27-2- الگوی سلسله مراتبی ساماندهی.. 35

1-28-   معیارهای ساماندهی خدمات فنی- تعمیراتی و کارگاه های مجاز. 36

1-28-1- ترکیب کاربری ها در حوزه سکونتی.. 36

1-28-2- شاخص های تشخیص….. 36

1-29-   معیارهای ساماندهی بر پایه الگوهای استقرار. 37

1-29-1- الگوی استقرار پراکنده 38

1-29-2- الگوی استقرار خطی در حوزه سکونتی.. 38

1-29-3- شاخص های تشخیص معابر محله ای.. 39

1-29-4- الگوی استقرار متمرکز در حوزه سکونتی.. 39

1-29-5- شاخص های تشخیص مجتمع های محله ای.. 40

1-30-   مشخصات و ویژگی های کارگاه ها و خدمات فنی- تعمیراتی حوزه شهری.. 41

1-30-1- ترکیب کاربری ها 41

1-30-2- مقیاس عملکردی و ترکیب بهره گیری کنندگان. 41

1-31-   ویژگی الگوی استقرار. 42

1-31-1- چگونگی استقرار پراکنده 42

1-31-2- چگونگی استقرار خطی.. 42

1-31-3- چگونگی استقرار متمرکز. 43

1-32-   معیارهای ساماندهیکارگاه ها و خدمات فنی- تعمیراتیحوزه شهری.. 44

1-32-1- معیارهای ساماندهی الگوی خطی.. 44

1-32-2- مشخصات و ویژگی های معابر شهری ( محل استقرار خدمات فنی  تعمیراتی) 44

1-33-   معیارهای ساماندهی در الگوی استقرار مرکز. 44

1-34-   معیارهای ساماندهی کارگاه ها و خدمات فنی- تعمیراتی حوزه فرا شهری.. 45

1-34-1- ویژگی ها و مشخصات خدمات فرا شهری.. 45

1-34-2- موقعیت و الگوهای استقرار. 46

1-35-   معیارهای ساماندهی الگوی خطی.. 47

1-36-   معیارهای ساماندهی الگوی متمرکز. 48

1-37-   انواع مشاغل آلاینده 48

1-38-   انواع آلودگی ها 49

1-39-   قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست…. 49

1-40-   بند 20 ماده 55 قانون شهرداری.. 50

1-40-1- تاملی در بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها 51

1-41-   اثر بخش کردن تأثیر اتحادیه ها 51

فصل 2-    مروری پیشینه پژوهش.. 54

2-1-     لزوم ارائه راهکار برای رفع آلوگی های ناشی از مشاغل آلاینده 55

2-2-     مطالعات انجام شده در دنیا 56

2-3-   مطالعات انجام شده در ایران. 58

فصل 3-  روش شناسی پژوهش.. 60

3-1-     روش پژوهش.. 61

3-2-   جامعه آماری.. 62

3-3-   روش گردآوری اطلاعات… 62

3-4-   ابزار گرد آوری اطلاعات… 63

3-4-1-   روائی پرسشنامه. 63

3-4-2-   پایائی پرسشنامه. 64

3-5-   روش های تجزیه و تحلیل داده ها 64

فصل 4-  تجزیه و  تحلیل اطلاعات… 65

4-1-   یافته های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش.. 66

4-1-1-   چگونگی پاسخ گویی صاحبان مشاغل آلاینده به سوالات یک تا 10پرسشنامه. 73

4-1-2-   چگونگی پاسخ گویی صاحبان مشاغل آلاینده به سوالات پارامتر اقتصادی.. 77

4-1-3-   چگونگی پاسخ گویی صاحبان مشاغل آلاینده به سوالات 20 تا 30 پرسشنامه. 83

4-2-   یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش.. 87

4-2-1-   زیر فرضیه اول. 87

4-2-2-   زیر فرضیه دوم. 88

4-2-3-   زیر فرضیه سوم. 89

فصل 5-    نتیجه گیری و پیشنهادات… 91

5-1-   نتیجه‌گیری.. 92

5-2-   پیشنهادات   94

فهرست منابع.. 96

 

جدول‏2‑1 هداف کلان ساماندهی صنایع و خدمات شهری.. 20

جدول‏4‑1 توزیع سنی صاحبان مشاغل آلاینده 66

جدول‏4‑2 اندازه تحصیلات صاحبان مشاغل آلاینده 66

جدول‏4‑4 چگونگی پاسخ گویی به سوالات  پارامترهای اجتماعی – فرهنگی.. 68

جدول‏4‑5  چگونگی پاسخ گویی به سوالات منافع اقتصادی.. 69

جدول‏4‑6 چگونگی پاسخ گویی به سوالات ساماندهی مطلوب… 71

جدول‏4‑7 نتایج آزمون  t استیودنت  زیر فرضیه اول. 85

جدول‏4‑8 نتایج آزمون  t استیودنت زیر فرضیه دوم. 86

جدول‏4‑9 نتایج آزمون  t استیودنت زیر فرضیه سوم. 88
فهرست شکل­ها

شکل ‏4‑1 توزیع سنی صاحبان مشاغل آلاینده زن. 67

شکل ‏4‑2میزان تحصیلات صاحبان مشاغل آلاینده زن. 67

شکل ‏4‑3میزان تحصیلات صاحبان مشاغل آلاینده مرد. 68

شکل ‏4‑4 چگونگی پاسخ گویی به سوال 1. 72

شکل ‏4‑5 چگونگی پاسخ گویی به سوال 2. 72

شکل ‏4‑6 چگونگی پاسخ گویی به سوال 3. 73

شکل ‏4‑7 چگونگی پاسخ گویی به سوال 4. 73

شکل ‏4‑8 چگونگی پاسخ گویی به سوال 5. 73

شکل ‏4‑9 چگونگی پاسخ گویی به سوال 6. 74

شکل ‏4‑10 چگونگی پاسخ گویی به سوال 7. 74

شکل ‏4‑11 چگونگی پاسخ گویی به سوال 8. 74

شکل ‏4‑12 چگونگی پاسخ گویی به سوال 9. 75

شکل ‏4‑13 چگونگی پاسخ گویی به سوال 10. 75

شکل ‏4‑14 چگونگی پاسخ گویی به سوال 11. 76

شکل ‏4‑15 چگونگی پاسخ گویی به سوال 12. 76

شکل ‏4‑16 چگونگی پاسخ گویی به سوال 13. 77

شکل ‏4‑17 چگونگی پاسخ گویی به سوال 14. 77

شکل ‏4‑18 چگونگی پاسخ گویی به سوال 15. 78

شکل ‏4‑19 چگونگی پاسخ گویی به سوال 16. 79

شکل ‏4‑20 چگونگی پاسخ گویی به سوال 17. 79

شکل ‏4‑21 چگونگی پاسخ گویی به سوال18. 80

شکل ‏4‑22 چگونگی پاسخ گویی به سوال 19. 80

شکل ‏4‑23 چگونگی پاسخ گویی به سوال 20. 81

شکل ‏4‑24 چگونگی پاسخ گویی به سوال 21. 81

شکل ‏4‑25 چگونگی پاسخ گویی به سوال 22. 82

شکل ‏4‑26 چگونگی پاسخ گویی به سوال 23. 82

شکل ‏4‑27 چگونگی پاسخ گویی به سوال 24. 82

شکل ‏4‑28 چگونگی پاسخ گویی به سوال25. 83

شکل ‏4‑29 چگونگی پاسخ گویی به سوال 26. 83

شکل ‏4‑30 چگونگی پاسخ گویی به سوال 27. 84

شکل ‏4‑31 چگونگی پاسخ گویی به سوال 28. 84

شکل ‏4‑32 چگونگی پاسخ گویی به سوال 29. 84

شکل ‏4‑33 چگونگی پاسخ گویی به سوال 30. 85

 

 

چکیده

 

مشاغل­آلاینده­به­عنوان پدیده‌هایی­که از­موقعیت­مکانی­نامناسب­و­سازمان نیافته‌ی بعضی­از­فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی در فضاهای شهری ناشی شده‌اند، بر سلامت جسمی و روحی شهروندان و نیز سیمای شهرها اثرات سوء و نامطلوب دارند. مشاغل آلاینده در شهرهای بزرگ ، زندگی شهروندان را با مشکل مواجه ساخته اند که این معضل، در مناطق مسکونی عوارض حادتری به دنبال داشته می باشد . در پژوهش حاضر، موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج شهر به مقصود حفظ محیط زیست شهری مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفته می باشد. روش پژوهش، تحلیلی و علی می باشد که داده‌های مورد نیاز آن، به روش میدانی گردآوری شده می باشد. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر شامل 150 نفر از صاحبان مشاغل آلاینده می باشد. نتایج فرضیه­های این پژوهش با بهره گیری از آزمون t استیودنت در سطح معنی‌داری کمتر از 05/0، و حدود اطمینان 95%، با بهره گیری از نرم افزار SPSS مطالعه شده می باشد.نتایج حاصل از آنالیزهای آماری نشان می‌دهد که اتخاذ روش‌های آموزشی مناسب و بالا بردن سطح آگاهی صاحبان مشاغل آلاینده، می‌تواند سبب افزایش جلب مشارکت ایشان برای خروج از شهر گردد. از طرفی ساماندهی مطلوب بخش های صنعت، خدمات و .. به مقصود جلب نظر صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج شهر، برای حفظ محیط زیست شهری مهم و الزامی می باشد.

کلید واژه:  مشاغل آلاینده، انتقال مشاغل آلاینده، آلودگی،  حفاظت از محیط زیست شهری

1-1-                 مقدمه

نیاز به تامین مایحتاج زندگی روزمره و بازار عرضه و تقاضا از دیر باز موجب شکل گیری و گسترش گونه های مختلف مشاغل و صنایع در تار و پود شهر ها شده می باشد. گاهی رشد قارچ گونه بعضی صنوف در گذشته موجب بروز و افزایش معضلات جدید شهرنشینی اعم از آلودگی های هوا، صوتی، زیست محیطی و ترافیکی گشته می باشد. این رشد نامتوازن شهری و گاهی اوقات گسترش محدوده شهری تا روستاهای مجاور، واحد های تولیدی هم زیرا دامداری ها را به عامل تهدید کننده سلامت شهر و شهروندان مبدل کرده می باشد.

مطالعات موجود حاکی از آن می باشد که معضلات پدید آمده از استقرار صنایع در محدوده شهرهای ایران به خصوص در کلان شهرها بیشتر به واحد های کوچک تولیدی و خدماتی مثل تعمیرگاه های خودرو، نجاری، آهنگری، آبکاری و … متعلق می باشد. این فعالیت ها از یکسو در ایجاد اشتغال، تامین کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان و کمک به رشد و توسعه صنعت و اقتصاد کشور موثرند و از سوی دیگر در صورت عدم رعایت اصول مکان یابی و همچنین عدم بکارگیری روش های کنترل آلودگی و مزاحمت، استقرار آنها در بافت شهری معضلات بی شماری را به همراه دارد که طبعاً برای رفع و یا کاهش این معضلات لازم می باشد اقدامات و مطالعات خاصی انجام پذیرد.

وجود کارگاه‌ها و اصناف و مشاغل مزاحم شهری مانند معضلاتی می باشد که باعث‌آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان و نیز بروز سد معبر در پیاده روها در شهر ها شده می باشد و براساس طرح های بالادست و استانداردهای شورای عالی معماری و شهرسازی کشور وجود این کارگاه‌ها در سطح شهر ممنوع می باشد و دستگاه های مربوطه بر اساس تفویض اختیار قانونی اختیار برخورد و انتقال این صنوف به خارج از شهر را دارند. این نوع مشاغل بعضی دارای سابقه تاریخی بوده و از سال ها پیش در شهر وجود داشته اند و بعضی با افزایش جمعیت و گسترش محدوده شهر به تدریج داخل شهر قرار گرفته اند. در این زمینه کلیه مشاغل صنعتی که آلودگی های زیست محیطی، هوا و صوتی را به دنبال دارند یا حضورشان در شهر معضلات و خسارات زیادی در پی دارد و ماهیتاً نمی توانند از آلودگی های خود بکاهند، بایستی از شهر خارج شوند.

اما از طرف دیگر بایستی توجه داشت که انتقال این واحد ها کاری بسیار دشوار و زمان بر خواهد بود و نیازمند ایجاد مجتمع ها و شهرکهایی در مکان مناسب و با امکانات مکفی می باشد. معضلات موجود در این راه به حدی می باشد که بعضی از کلان شهرها با وجود تجربه 20 ساله هنوز در ابتدای راه بوده و امروزه شاهد حضور مشاغل مزاحم و آلاینده در شهرها می باشند.

 

1-2-                 اظهار مسئله

یکی از بارزترین عوامل آلوده کننده محیط زیست شهری مشاغل آلاینده مستقر در سطح شهر می‌باشد، پس در راستای سیاست‌های حفظ محیط زیست انتقال و جابجایی این مشاغل  به مکان های مناسب ، یک ضرورت می باشد، مشکل اساسی در اجرای این سیاست ها جلب رضایت صاحبان مشاغل به این انتقال می باشد که این امر از طریق اتخاذ متدهای آموزشی متفاومت و مختلف از نظر کیفیت و کمیت با در نظر داشتن شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هر کدام از این مشاغل ، قابل اجراست، مشاغل آلاینده سهم بسیار عمده ای در این مورد اعمال می‌نمایند که تهدید بسیار عمده ای برای محیط زیست بشمار می‌طریقه که از طریق ارائه آموزش‌های لازم به صاحبان این مشاغل بستر لازم برای خروج این مشاغل از شهرها و انتقال به فضای مناسب با توجه نوع فعالیت مهم بسزایی می‌باشد.

در شهر تهران موردها خطرناک و شیمیایی بسیار زیاد و متنوعی در مشاغل هست که ریسک بالایی را برای نواحی گوناگون شهر تهران به همراه خواهد داشت. در درجه اول، شناسایی این مکان های مستعد خطر بسیار ضروری و حیاتی می باشد. همچنین بایستی اولویت بر حسب اندازه تأثیر ناشی از این تاسیسات برای محیط های شهری و اندازه آسیب پذیری محدوده های مجاور آنها تعیین گردد و ارائه راهکارهای لازم جهت انتقال این مشاغل به خارج از شهر.

 

1-3-              اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در این پژوهش مهم ترین مسأله عبارت می باشد از:

موثرترین موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده جهت انتقال به خارج شهر کدام می باشد و چه راه حل های برای آن هست. بی توجهی در این امر و عوامل ناشی از آن به عنوان یکی از مهمترین آلاینده های محیط زیست به علت کمیت گوناگون مواد و توسعه بی رویه شهرها ، محدودیت های وضع شده برای خدمات عمومی در شهرها و عدم تکنولوژی مناسب موجب معضلات ویژه ای شده می باشد که مورد توجه سیاست گذاران ، برنا مه ریزان و مجریان قرار گرفته می باشد.با وجود معضلات زیست محیطی که در شهرها شاهد هستیم روشن می باشد که مشاغل آلاینده سهم بسیار عمده ای در این مورد اعمال می‌نمایند که تهدید بسیار عمده ای بشمار می طریقه که از طریق ارائه آموزش‌های لازم به صاحبان این مشاغل بستر لازم برای خروج این مشاغل از شهرها و انتقال به فضای مناسب با توجه نوع فعالیت مهم بسزایی می‌باشد.

 

1-4-                 اهداف پژوهش

مطالعه موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خروج از شهر.

1-4-1-             اهداف کلی

مطالعه شیوه ها و روش‌های جلب مشارکت مردمی در کاهش عوامل و عناصر آلاینده.

1-4-2-             اهداف آرمانی

دست یابی به بهترین شیوه ای که بتوان از طریق آن صاحبان مشاغل آلاینده را مجاب به انتقال تجهیزات خویش به خارج از شهر نمود.

1-4-3-             اهدف ویژه

1- دستیابی به بهترین شیوه انتقال مشاغل آلاینده از شهر

2- افزایش مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده مبنی بر خروج آنها از سطح شهرو رفع آلودگی

3- افزایش رفاه و آسایش شهروندان.

 

1-5-           سوالات پژوهش

 

1-  آیا مشارکت مردم در کاهش آلاینده ها می‌تواند موثر باشد؟

2- آیا بالا بردن سطح آگاهی صاحبان مشاغل آلاینده، امکان سهولت در خروج این مشاغل از شهر را حاصل می‌نماید؟

3- آیا روش‌های آموزشی مناسب به جهت افزایش آگاهی صاحبان مشاغل آلاینده می تواند راهکار مناسبی باشد؟

4- آیا آموزش صاحبان مشاغل آلاینده در کاهش آلودگی زیست محیطی شهرها ، عملی می باشد؟

5-  چه شیوه آموزشی مناسب  برای صاحبان مشاغل آلاینده،می‌تواند اجرا گردد؟

6- چه اصولی در جلب مشارکت شهروندان و صاحبان مشاغل آلاینده برای خروج از شهر، می‌بایست مورد توجه قرار گیرد؟

 

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

 

1-6-        فرضیات پژوهش

 

  • فرضیه اول: اتخاذ یک روش آموزشی مناسب به عنوان عامل کلیدی در جهت رفع موانع­موجود به مقصود جلب نظرصاحبان مشاغل آلاینده برای خروج از شهر، موثر می باشد.
  • فرضیه دوم: آموزش‌ها و بالا بردن سطح آگاهی صاحبان مشاغل آلاینده، می‌تواند سبب رفع نسبی موانع موجود به منظورجلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده برای خروج از شهر گردد.
  • فرضیه سوم: ساماندهی مطلوب بخش های صنعت، خدماتی و .. عامل مهم و الزامی برای رفع موانع موجود برای جلب نظر صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج شهر به مقصود حفظ محیط زیست شهری، می باشد.

 

 

1-7-           تعاریف واژه ها

مفهوم آموزش: آموزش فرآیندی می باشد تأثیر گذار بر رفتار که تغییراتی را در دانش، توجه‌ها، ارزش‌ها و مهارت‌های مورد نیاز در جهت ارتقاء یا نیل به هدف مورد نظر، در هر زمینه ای ایجاد می کند.آموزش توام با پرورش به آماده شدن فرد برای کسب الگوهای جدید رفتاری کمک می کند.آموزش عبارت می باشد از تجاربی که باعث تحول در متعلم می گردد.

تعریف عملیاتی : مشاغل آلاینده، به مشاغلی اطلاق می گردد که باعث ایجاد آلودگی زیست محیطی از هرنوع( هوا،آب،خاکو غیره…)موجب می شوند.

مفهوم تکنولوژی آموزشی: دانش چگونگی ایجاد شرایطی برای توانایی تغییر در رفتارهای فردی و جمعی جوامع آموزشی به کمک امکانات موجود.آموزش  موثرترین ابزار و شیوه افزایش آگاهی افراد در مواجه با مسائل و معضلات جامعه می باشد(لاهیجانیان, 1390).

تعریف عملیاتی: برای تکنولوژی آموزشی سه بعد عملیاتی می‌توان در نظر گرفت:

الف) بهره گیری از رسانه ها و وسایل جدید در امر آموزش و یادگیری

ب) مجموعه روش‌ها و فنون ها که در طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزشی به کار می‌رود.

ج) حل مسئله، که در این دیدگاه به گونه کلی تکنولوژی آموزشی مجموعه روش‌ها و راهبردهایی می باشد که با یک دیدگاه سیستمی به تجزیه و تحلیل و یافتن و حل مشکل می‌پردازد(لاهیجانیان, 1390).

مفهوم جلب مشارکت: انجام یک فعالیت آگاهانه با بهره گیری از روش ها و فنون مختلف در ارتباط با موضوع یا یک طیف خاص به مقصود دخیل کردن این قشر در فعالیت، در این پژوهش به معنی مجاب کردن صاحبان مشاغل آلاینده واقع در داخل شهر می‌باشد.

تعریف عملیاتی: اجرای برنامه تدوین شده، مراقبت‌ها و عملیات اجرایی به مقصود ایجاد تغییر در دید نسبت به محیط زیست شهری،بهبود حس تعلق،دست یابی به رشد مناسب،حفظ و ایجاد انگیزه در صاحبان این مشاغل.

تعداد صفحه : 120

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: علوم پایه