جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

گرایش : علوم اجتماعی

عنوان : مطالعه تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی علوم اجتماعی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی-گرایش پژوهش علوم اجتماعی

 

عنوان:

 مطالعه تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

ایده­ی شهر سالم بدون تصور سلامت اجتماعی ساکنان ممکن نیست. به همین دلیل بُعد اجتماعی سلامت در محیط زندگی دارای اهمیت ویژه­ای می باشد و کم‌رنگ شدن آن موجب عدم توانایی افراد در تعامل مؤثر با دیگران می باشد. پژوهش حاضر با هدف سنجش تأثیر محیط اجتماعی و فیزیکی محلات قدیم و جدید شهر یزد بر سلامت اجتماعی ساکنین آن­ها تهیه شده و ارتباط­ی سلامت اجتماعی را با امنیت اجتماعی محله، دلبستگی مکانی، امکانات ارتباطی و قابلیت پیاده‌مداری سنجیده می باشد. در این پژوهش درزمینه‌ی سلامت اجتماعی از نظریه­های لارسون، کییز و شاپیرو، در زمینه‌ی امنیت اجتماعی از گهل و بوزان، در زمینه‌ی دلبستگی مکانی از نظریه­های هاشاس، مانزو و پرکینز و در زمینه‌ی قابلیت پیاده­مداری و امکانات ارتباطی از نظریه­های جیکوبز، سِنت، لو و آلتمن بهره گیری شده می باشد. روش پژوهش، پیمایشی بوده؛ ابزار پژوهش پرسشنامه می­باشد و از روش نمونه­گیری خوشه­ای بهره گیری شده می باشد. جامعه آماری 28071 نفر و حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران 379 نفر به تفکیک 110 نفر از محله­ی لب­خندق، 270 نفر از محله­ی مهرآوران، انتخاب گردید. نتایج تحلیل آماری بر روی داده­ها در دو بخش توصیفی و تبیینی مطالعه گردید و طی آن معلوم گردید که اندازه سلامت اجتماعی در شهر یزد در حد متوسط رو به پایین می باشد. همچنین نتایج نشانگر وجود تأثیر محیط فیزیکی و اجتماعی در هر دو محله با سطح معناداری کمتر از 05/0 بر روی سلامت اجتماعی بدست آمد.

واژه­های کلیدی: سلامت اجتماعی، امنیت اجتماعی، دلبستگی مکانی، قابلیت پیاده­مداری، امکانات ارتباطی، محله، مهرآوران، لب‌خندق، یزد.

 

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

1-. 1

1-1- اظهار مسئله. 3

1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش.. 6

1-3- سؤالات پژوهش.. 7

1-4- هدف کلی پژوهش.. 8

1-5- اهداف جزئی.. 8

فصل دوم. 11

2-. 11

2-1- مقدمه. 11

2-2- پیشینهی پژوهش.. 12

2-2-1- تحقیقات داخلی.. 12

2-2-2- تحقیقات خارجی.. 16

2-3- مبانی نظری.. 21

2-3-1- مقدمه. 21

2-3-2- سلامت اجتماعی.. 21

2-3-3- نظام اجتماعی قدیم و جدید. 23

2-3-4- محیط اجتماعی.. 27

2-3-4-1- دلبستگی مکانی.. 27

2-3-4-2- تعاریف دلبستگی مکانی.. 28

2-3-4-2-1- نظریات دلبستگی مکانی.. 29

2-3-4-3- مدلهای دلبستگی مکانی.. 33

2-3-4-4- عوامل مؤثر بر دلبستگی اجتماعی.. 34

2-3-4-4-1- عوامل کالبدی.. 34

2-3-4-4-2- عوامل اجتماعی.. 35

2-3-5- امنیت اجتماعی.. 37

2-3-5-1- رویکرد سنتی به امنیت اجتماعی.. 38

2-3-5-2- رویکرد مدرن امنیت اجتماعی.. 38

2-3-5-3- امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی.. 39

2-3-6- محیط فیزیکی.. 48

2-3-6-1- قابلیت پیادهمداری.. 48

2-3-6-2- کاربردهای پیاده‌راه‌ها 49

2-3-6-3- الگوهای رفتاری پیاده 50

2-3-6-4- عوامل اجتماعی پیادهراهها 54

2-3-6-5- امنیت پیادهراهها 56

2-3-7- امکانات ارتباطی.. 58

2-3-7-1- تفاوت بین مکان و فضا 59

2-3-7-2- روابط مردم در مکان.. 59

2-3-8- چارچوب نظری.. 67

2-3-9- مدل نظری پژوهش.. 71

2-4- فرضیات پژوهش.. 72

فصل سوم. 11

3-. 11

3-1- مقدمه. 75

3-2- نوع روش پژوهش…. 75

3-3- جامعه آماری.. 76

3-4- حجم نمونه. 76

3-5- روش نمونه‌گیری.. 76

3-6- ابزار پژوهش…. 77

3-7- واحد تحلیل.. 77

3-8- سطح تحلیل.. 77

3-9- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد مطالعه.. 78

3-9-1- سلامت اجتماعی.. 78

3-9-2- امنیت اجتماعی.. 83

3-9-3- دلبستگی مکانی.. 83

3-9-3-1- مؤلفههای دلبستگی مکانی.. 84

3-9-3-1-1- وابستگی مکانی.. 84

3-9-3-1-2- هویت مکانی.. 85

3-9-4- قابلیت پیادهمداری.. 86

3-9-5- امکانات ارتباطی.. 88

3-10- پایایی (قابلیت اعتماد) 89

3-11- روایی (اعتبار) 89

فصل چهارم. 99

4-. 99

4-1- مقدمه. 93

4-2- یافتههای توصیفی.. 94

4-2-1- جنسیت… 94

4-2-2- سن پاسخگویان.. 94

4-2-3- متغیر سلامت اجتماعی.. 95

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

4-2-4- متغیر امنیت اجتماعی.. 95

4-2-5- متغیر دلبستگی مکانی.. 96

4-2-6- متغیر قابلیت پیادهمداری.. 97

4-2-7- متغیر امکانات ارتباطی.. 97

4-3- تجزیه و تحلیل دو متغیره 99

4-3-1-1- فرضیه اول.. 99

4-3-1-2- فرضیه دوم. 100

4-3-1-3- فرضیه سوم. 103

4-3-1-4- فرضیه چهارم. 105

4-3-1-5- فرضیه پنجم. 106

4-3-2- مدل معادله ساختاری محلهی لبخندق.. 108

4-3-2-1- شاخصهای کلی برازش مدل محلهی لبخندق.. 110

4-3-3- مدل معادله ساختاری محلهی مهرآوران.. 111

4-3-3-1- شاخصهای کلی برازش مدل محلهی مهرآوران.. 113

4-3-4- تأثیر محیط فیزیکی بر روی سلامت اجتماعی.. 114

4-3-5- تأثیر محیط اجتماعی بر روی سلامت اجتماعی.. 116

فصل پنجم.. 1

5-. 1

5-1- مقدمه. 121

5-2- نتایج حاصل از توصیف دادهها 123

5-3- نتایج حاصل از تحلیل و تبیین دادهها 124

5-4- پیشنهاد‌ها 127

منابع.. 139

ضمائم.. 150

 

فهرست جدول­ها

جدول 2-1- جدول متنخوانی اختصار تحقیقات داخلی و خارجی انجام‌شده 18

جدول 2-2- سهم حضور مردم در محیط فیزیکی بر اساس کیفیت آن. 53

جدول 2-3- نظریات و فرضیات پژوهش.. 65

جدول 3-1- ساختارهای سلامت اجتماعی با در نظر داشتن سطوح تحلیل و پیوستار اندازه‌گیری.. 78

جدول 3-2- شاخصهها و گویههای متغیر وابسته (سلامت اجتماعی) 82

جدول 3-3- تعریف مفهومی و گویههای متغیر امنیت اجتماعی.. 83

جدول 3-4- گویههای شاخصهای متغیر دلبستگی مکانی.. 86

جدول 3-5- شاخصها و معیارهای متغیر قابلیت پیادهمداری.. 87

جدول 3-6- تعریف مفهومی و شاخصهای متغیر امکانات ارتباطی.. 88

جدول 3-7- جدول آلفای کرونباخ برای مفاهیم مورد بهره گیری در پژوهش.. 89

جدول 4-1- جنسیت… 94

جدول 4-2- فراوانی و درصد سن پاسخگویان به تفکیک محله. 94

جدول 4-3- توزیع فراوانی نمونه بر اساس سلامت اجتماعی.. 95

جدول 4-4- توزیع فراوانی نمونه بر اساس امنیت اجتماعی.. 95

جدول 4-5- توزیع فراوانی نمونه بر اساس دلبستگی مکانی.. 96

جدول 4-6- توزیع فراوانی نمونه بر اساس قابلیت پیادهمداری.. 97

جدول 4-7- توزیع فراوانی نمونه بر اساس امکانات ارتباطی.. 97

جدول 4-8- آمارههای گروه مورد آزمون.. 99

جدول 4-9- آزمون فرضیهی مقایسهی بین دو محله ازلحاظ سلامت اجتماعی.. 99

جدول 4-10- آزمون کولموگروف-اسمیرنف… 100

جدول 4-11- اختصار آماره‏های مربوط به برازش مدل دلبستگی مکانی.. 100

جدول 4-12- نتایج تحلیل واریانس…. 101

جدول 4-13- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی دلبستگی مکانی و سلامت اجتماعی.. 102

جدول 4-14- اختصار آمارههای مربوط به برازش مدل امنیت اجتماعی.. 103

جدول 4-15- نتایج تحلیل واریانس…. 103

جدول 4-16- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی.. 104

جدول 4-17- اختصار آماره‏های مربوط به برازش مدل قابلیت پیادهمداری.. 105

جدول 4-18- نتایج تحلیل واریانس…. 105

جدول 4-19- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی قابلیت پیادهمداری و سلامت اجتماعی.. 106

جدول 4-20- اختصار آماره‏های مربوط به برازش مدل امکانات ارتباطی.. 106

جدول 4-21- نتایج تحلیل واریانس…. 106

جدول 4-22- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی امکانات ارتباطی و سلامت اجتماعی.. 107

جدول 4-23- آزمون فرضیات در دو محله. 108

جدول 4-24- نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری محلهی لبخندق.. 110

جدول 4-25- نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری محلهی مهرآوران.. 113

جدول 4-26- اختصار آمارههای مربوط به برازش مدل محیط فیزیکی.. 114

جدول 4-27- نتایج تحلیل واریانس…. 115

جدول 4-28- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی محیط فیزیکی و سلامت اجتماعی.. 115

جدول 4-29- اختصار آمارههای مربوط به برازش مدل محیط اجتماعی.. 116

جدول 4-30- نتایج تحلیل واریانس…. 116

جدول 4-31- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی محیط اجتماعی و سلامت اجتماعی.. 116

جدول 4-32- تأثیر محیط فیزیکی و اجتماعی بر روی سلامت اجتماعی به تفکیک محله. 117

 

 

فهرست شکل­ها

شکل 2-1- ارتباط الگوی سلامت و رویکردهای امنیت اجتماعی.. 39

شکل 2-2- سلسله‌مراتب نیازهای مازلو. 43

شکل 2-3- مدل روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته برگرفته از چارچوب نظری.. 71

 

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1- مدل معادله ساختاری محلهی لبخندق.. 109

نمودار4-2- مدل معادله ساختاری محلهی مهرآوران.. 111

 

کلیات

شهر محل تجمع بشر­ها کنار هم می باشد؛ همراه با امکاناتی که ساخته­ی دست خودشان می­باشد. بشر­ها در کنار یکدیگر جمع شده­اند تا نیاز­ها و معضلات خود را سریع­تر و بهتر رفع کنند. یکی از نیاز­های بشر، نیاز برقراری ارتباط با دیگران می باشد. بشر موجودی اجتماعی می باشد و امکان زندگی منفرد برایش دشوار می باشد. شهر­های امروزی که مملو از ساختمان­های کوچک و بزرگ و سر به فلک کشیده می باشد، از وسایل موتوری پُرشده و مکان مناسبی برای بشر و تأمین نیازهای اجتماعی­اش نیست. امروزه بشر­مدار بودن شهر­ها جای خود را به ماشین­مدار بودن داده می باشد و این خود باعث مشکلاتی در سلامت روانی و اجتماعی بشر­ها شده می باشد. طبق تعریفی که سازمان جهانی بهداشت[1] (1948) ارائه داده می باشد، سلامت بشر­ها تنها مربوط به جسم آن­­ها نمی­گردد، بلکه دارای پیچیدگی­های بیشتری می باشد. طبق تعریف این سازمان، سلامتی بشر­ها علاوه بر وجوه جسمی و فیزیکی آن­ها، بر وجوه یا ابعاد روانی و اجتماعی آن­ها هم مربوط می­گردد. این ابعاد اجتماعی و روانی در محیط زندگی بشر­ها (شهر) مورد تهدید واقع‌شده می باشد و کمتر موردتوجه می­باشد.

وجوهی که یک شهر می­تواند بر روی شهروندان خود تأثیر بگذارد، ابعاد فیزیکی و اجتماعی آن شهر می باشد. بشر در شهر هم در یک فضای فیزیکی قرار دارد و هم در یک فضای اجتماعی که این دو عوامل تأثیرگذار بر بشر­ها می­باشند. بشر­ها روزانه با سپری کردن عمر خود، از آن­ها تأثیر­های مثبت و یا منفی دریافت می­کنند. این محیط­های فیزیکی و اجتماعی جزو عوامل تأثیرگذار بر سلامت اجتماعی شهروندان می­باشد و با تغییر در شرایط این دو محیط می­توان به تغییر در شرایط شهروندان به سمت بهبود آن کمک نمود. درواقع، شهر پدیده‌ای اجتماعی- مکانی می باشد، با بُعدی زمانی که مدنی می باشد. هر مکان، محل زندگی مردمی می باشد که تحرک، رمز تشکیل، توسعه و استمرار آنان می باشد. این تحرک‌ها در تمامی مکان‌های شهر اثر ملموس می‌گذارد و سازنده­ی شکلی جدید از معادله‌ای می گردد که هیچ‌گاه پایدار نمی‌ماند؛ همچنین در این صورت، کیفیت ساختار شهر بیش از هر چیز به اندازه انطباق سازمان کالبدی آن با سازمان اجتماعی شهر مربوط می گردد.

شالوده­ی سازمان­دهی کالبدی-اجتماعی در شهرهای قدیم بر نظام محله­بندی و سلسله‌مراتب تقسیمات آن (بازار و مرکز شهر، محله، کوی و…) استوار بوده که هم به روابط اجتماعی و اقتصادی شهر و هم به روابط اداری، ارتباطی و خدماتی شهر، سازمان می‌داده می باشد؛ پس، محله بخشی از تقسیم‌بندی کالبدی-فرهنگی شهر با حوزه یا فضای جغرافیایی مشخص، وابستگی‌ها، علاقه‌ها، احساسات، تعلقات اجتماعی، روابط همسایگی و الگوی مشترک زندگی می باشد که در استیلای سلسله‌مراتب فضای شهر قرار دارد. از گذشته­های دور، محلات به‌عنوان سلول­های حیات شهری دارای تأثیر اساسی در زندگی ساکنان آن‌ها داشته‌اند. با در نظر داشتن این­که درگذشته محلات شهری، مکانی برای گردآمدن افراد با ویژگی­های قومی، نژادی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی مشترک بوده می باشد؛ به دنبال تجمع بیشتر افراد با ویژگی­های مشترک در یک محدوده، آن بخش از شهر دارای هویت خاص و شناخته‌شده‌ای بوده که سبب فرق آن از دیگر بافت­های اطراف می­گردید (وحیدا، 1391: 36).

تأثیر محلات شهری در پاسخ به نیاز ارتباط رودرروی بشر­ها با یکدیگر بسیار بااهمیت می باشد. ارتباط چهره به چهره از نیازهای مهم بشر اجتماعی می باشد و فقدان چنین ارتباطات بی­واسطه­ای می­تواند تبعات منفی زیادی بر سلامت روانی و اجتماعی افراد داشته باشد. به‌گونه سنتی، فضاهای باز شهری محل چنین ارتباطاتی بوده­اند. با پیشرفت سریع ارتباطات در چند دهه گذشته نیاز به ارتباط رودررو به‌عنوان عاملی کاربردی تقلیل یافته می باشد، اما نیاز اجتماعی-فرهنگی و روانی به این نوع ارتباط هنوز جایگاه رفیع خود را حفظ کرده می باشد (و خواهد نمود). مفهوم «محل» از همه بهتر با تصور جایگاه مشخص می­گردد که اطلاق می­گردد به محیط مادی فعالیت اجتماعی که به‌گونه‌ای جغرافیایی مشخص شده باشد. در جوامع پیش از مدرن، مکان و محل غالباً بر هم منطبق بودند، زیرا ابعاد مکانی زندگی اجتماعی برای بیشتر آدم­ها و از بیشتر جهات، تحت چیرگی حضور یا تحت تسلط فعالیت­های محلی بود. پیدایش مدرنیت با تقویت روابط میان دیگرانِ غایب، بیش‌ازپیش مکان را از محل جدا ساخت؛ این دیگران از جهت محلی از هرگونه موقعیت همکنش رودررو به دورند (گیدنز، 1387: 23). شهر در هرلحظه و زمان کیفیت زندگی خود را وامدار تعامل میان محیط انسانی با ویژگی­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خاص خود از یک‌سو و محیط کالبدی به مفهوم فضای ساخته‌شده از سوی دیگر می باشد و این در حالی می باشد که هردوی این عرصه‌ها با ارتباطی متقابل، فضای طبیعی شهر را از طریق تصمیمات و دخالت‌هایی که در آن به اقتضای نیازهایشان داشته، دگرگون ساخته­اند (فلامکی، 1367: 57).

تردیدی نیست که کمرنگ شدن ارتباطات دوستانه­ی همسایگی به‌عنوان تضعیف سنتی مطلوب و تخریب یک نهاد اجتماعی با کارکردهای مثبت و مفید متعدد، برای جامعه­ی بشری عموماً و در کشور ما بخصوص، امری اجتناب‌ناپذیر می باشد.

این پایان‌نامه به پنج فصل تقسیم شده می باشد. فصل اول به اظهار مسئله مورد پژوهش و اهمیت و ضرورت پژوهش پرداخته شده می باشد. در فصل دوم به اظهار پیشینه­ی تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور و آوردن نظریات مرتبط و بدست آوردن مدل نظری که از چارچوب نظری گرفته شده می باشد، پرداخته شده می باشد. در فصل سوم پژوهش به اظهار روش و ابزار پژوهش، نمونه گیری، روایی و پایایی ابزار پژوهش و تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد مطالعه، پرداخته شده می باشد. فصل چهارم شامل یافته­های پژوهش می باشد و در فصل پنجم به نتیجه­گیری و ارائه­ی پیشنهادات پژوهش پرداخته شده می باشد.

 

 

فصل اول

کلیات

1-1- اظهار مسئله

هر­گاه از مفهوم سلامت[2] سخن به میان می­آید بیشتر به بعد جسمانی آن توجّه می­گردد. درحالی‌که رشد و تعالی جامعه در گروی تندرستی آن جامعه از ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی می باشد. گلداسمیت[3] سلامت اجتماعی را «ارزیابی رفتارهای معنی­دار مثبت و منفی فرد در ارتباط با دیگران» تعریف می‌نماید و آن را یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های سلامت هر کشوری معرفی می­کند که منجر به کارا بودن فرد در جامعه می­گردد (لارسون، 1993: 285). داشتن تعاملات اجتماعی مثبت و برخورداری فرد از اعتماد اجتماعی، طرفداری اجتماعی و شبکه روابط بالا برای داشتن زندگی اجتماعی بهتر، اولین و مهم‌ترین مرحله از سلامت اجتماعی می‌باشد که متأسفانه توجّه کافی به آن در محیط شهری نشده می باشد. ازآنجایی‌که سلامت اجتماعی مفهومی می باشد که در بستر اجتماع و روابط بین افراد در شبکه‌های اجتماعی نمود و ظهور پیدا می کند، می‌توان گفت که محیط اجتماعی و فیزیکی سالم و استاندارد محلات در شکل‌گیری آن می‌توانند تأثیر اساسی اعمال کنند.

در فضاهای شهری با ساختمان­های چندطبقه، فاصله­های زیاد بین ساختمان­ها و فعالیت­ها و افرادی که اغلب با یکدیگر به‌عنوان یک غریبه رفتار می­کنند؛ این شرایط، آن­ها را بیشتر به اعمال جرم هدایت می­کند؛ زیرا احتمال کنترل کمتری از سوی ساکنان بر رفتار­های افراد هست. همه­ی این موردها باعث بروز شرایط استرس­زا در افراد می­گردد که آن‌هم به‌نوبه­ی خود سلامت روانی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می­دهد. در چنین فضاهای شهری فقط ساختمان­ها و ماشین­ها دیده می­شوند، مردم اگر هم باشند بسیار انگشت‌شمارند، زیرا حرکت پیاده تقریباً غیر­ممکن بوده و شرایط برای حضور در فضاهای عمومی مجاور ساختمان­ها بسیار نامطلوب می باشد. فضاهای خارجی، بزرگ و غیرانسانی‌اند. باوجود فاصله‌های زیاد در طرح این فضاها، چیزی برای تجربه­ی خارجی وجود ندارد و فعالیت­های محدودی هم که به چشم می­خورند در فضا و زمان پراکنده گشته­اند. در چنین شرایطی بیش­تر شهروندان ترجیح می­دهند در داخل خانه و جلوی تلویزیون یا در بالکن و یا در هر فضای خصوصی خارجی این­چنینی، باقی بمانند؛ اما در فضاهای شهری با ساختمان­های کوتاه و به هم چسبیده، با چیدمانی برای عبور و مرور پیاده و فضاهایی خوب برای حضور فرد در خارج از خانه؛ در خیابان­ها و در کنار سکونتگاه­ها، ساختمان­های عمومی، محل­های کار و غیره. در اینجا می­توان ساختمان­ها، مردم در حال رفت‌وآمد و مردمی که در فضاهای خارجی در نزدیک ساختمان­ها می­ایستند را دید، زیرا در اینجا فضاهای خارجی احساس راحتی به مردم داده و آن­ها را دعوت به بهره گیری می­کنند. چنین شهری، شهری سرزنده می باشد. شهری که فضاهای داخلی ساختمان­هایش با فضاهای خارجی قابل‌بهره گیری تکمیل‌شده‌اند و شهری که فضاهای عمومی­اش به مردم اجازه می­دهند تا از آن­ها بهره گیری کنند.

در شهرهای سنتی ایران مانند شهر یزد نیز به اعتبار وجود ویژگی­های کالبدی خاص زمانه­شان، وجود همبستگی اجتماعی میان ساکنان، نوعی حس تعلق‌خاطر و امنیت را برای اهالی هر محله به همراه داشته که خود سرچشمه­ی ایجاد سرمایه اجتماعی موجود در این محله­ها بوده می باشد. وجود اعتماد، همبستگی و روح تعاون و همکاری در اداره­ی امور محله ازجمله نشانگر­های وجود این ویژگی هستند. در حقیقت، رشد بطئی کالبد محله­ها درگذشته، ضمن حفظ ارزش‌های محیط اجتماعی خود، پاسخگوی نیازهای ساکنان خود نیز بودند. مثل نیاز ارتباط مستقر کردن که آن توسط وجود امکانات ارتباطی، اعم از مسجد، حسینیه، سالن­های ورزشی و غیره می­باشد. با گذر زمان، ایجاد گسست در سازمان فضایی محله­ها و به‌تبع آن از میان رفتن اعتبار و هویت کالبدی، درنهایت از بین رفتن سازمان اجتماعی موجود در محله­های شهری را به دنبال داشته می باشد. به دنبال این مسئله، کاهش کمی و کیفی تعاملات اجتماعی اتفاق افتاد و این در حالی می باشد که در موضوعات نظری، اندازه و چگونگی تعاملات اجتماعی میان ساکنان، وجود یا عدم وجود سرمایه اجتماعی را رقم می‌زند. نبود فضاهای جمعی متناسب با نیاز امروز ساکنان، کاهش تعاملات اجتماعی و ارتباطات چهره به چهره را در میان آن­ها به دنبال داشت تا آنجا که ساکنان را نسبت به یکدیگر بیگانه ساخت. این در شرایطی می باشد که تجربه نشان می­دهد که بهبود کیفیت محیط فیزیکی و اجتماعی و فضای پیاده‌راه‌های محله، به‌گونه‌ای که شرایط را برای افزایش تعاملات اجتماعی در آن فراهم آورد، می­تواند رنگ تعلق، حس هویت، حس اعتماد و درنتیجه­ی آن همبستگی اجتماعی را در میان ساکنان تقویت کنند که همگی از مؤلفه­های مؤثر در شکل‌گیری سلامت اجتماعی به شمار می‌طریقه.

در این پژوهش، پژوهنده برآن می باشد تا به مطالعه و مقایسه دو محله با بافت متفاوت از یکدیگر یعنی محله­ی لب­خندق با بافت سنتی و محله­ی مهرآوران با بافت جدید در شهر یزد بپردازد و اندازه سلامت اجتماعی ساکنین این دو بافت را مقایسه نماید. پس به مطالعه ساختار محیط اجتماعی و فیزیکی امروز شهر یزد و ارتباط­­­ی میان این دو محیط و اینکه آیا این عوامل می­توانند بر روی سلامت اجتماعی افراد در دو محیط فیزیکی متفاوت تأثیر بگذارند، پرداخته می­گردد. ارائه راهکار برای تقویت نقاط مثبت و رفع موانع موجود و بالا بردن سطح سلامت اجتماعی محلات ازجمله نیاز­های زندگی در شهر می باشد.

[1] World Health Organization (WHO)

[2] Health

[3] Goldsmith

 

 

تعداد صفحه : 163

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بازنمایی اعتماد اجتماعی بین نسلی در سریال های تلویزیونی