جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری

گرایش : مراقبت‌های ویژه

عنوان : مطالعه موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1389

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری

گرایش مراقبت‌های ویژه

عنوان :

مطالعه موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1389

استاد راهنما  :

دکتر آرام فیضی

استاد مشاور آمار:

دکتر حمید رضا خلخالی

دی  ماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

زمینه و هدف : ملاقات در بخش‌های مراقبت وی‍ژه از دیر باز محدود بوده می باشد.محدودیت ملاقات و بالطبع جدایی بیمار و خانواده از سویی و روبرو شدن با محیط ناآشنا، ترس از ناشناخته‌ها، از سوی دیگر تنش را دو چندان می کند و به عنوان یک بحران برای بیمار و خانواده بوده و موجبات آشفتگی و نگرانی شدید برای آنان می باشد. اما امروزه علاوه بر اینکه دیگر هیچ دلیل توجیه کننده ملاقات محدود در بخش های ویژه وجود ندارد، مفید بودن آن نیز محرز شده می باشد اما با این تفاصیل اکثر موسسه های درمانی دارای نظام ملاقات محدود هستند. هدف این پژوهش مطالعه موانع استقرار نظام ملاقات آزاد از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در چهار بعد نظری، دانشی، موانع فیزیکی و موانع فرهنگی می باشد.

مواد و روش‌ها :این مطالعه از نوع کمی و توصیفی با سه گروه شرکت کننده، شامل پرستاران، پزشکان و مدیران ارشد شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می‌باشد. هر گروه یک پرسشنامه 40 سؤالی در مقیاس لیکرت که روایی و پایایی آن محرز گردیده می باشد را پر کردند. سپس اطلاعات حاصل با بهره گیری از نرم افزار آماریSPSS16.0/win   تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها : تعداد کل شرکت کنندگان 336 نفر، میانگین سنی شرکت کنندگان 38/35 سال و 7/66 درصد آن‌ها زن بودند. میانگین کار در بخش‌های مراقبت ویژه 47/60 ماه بود. نمره توجه افراد شرکت کننده نسبت به اجرای نظام ملاقات آزاد 58/57 از 100 نمره و نمره دانش آن‌ها نسبت به فوائد ملاقات آزاد 43/9 از 20 نمره بود. کمبود جا و نبودن تختهای مجزا از مهمترین موانع فیزیکی و نبود آگاهی از طریقه بیماری و درمان و عدم کنترل احساسات نیز از مهمترین موانع فرهنگی به شمار می رود.

نتیجه گیری: در قالب نظریه آجزن و فیش بین و مدل انتشار نوآوری راجرز توجه مهم‌ترین دلیل برای ایجاد رفتار می باشد. با در نظر داشتن توجه منفی پرسنل درمانی و آگاهی اندک نسبت به فواید ملاقات آزاد آموزش و افزایش دادن دانش نسبت به مزیت‌های ملاقات آزاد مهم‌ترین راهکار برای تغییر توجه و قبول نوآوری به شمار می‌رود. در ارتباط با موانع فیزیکی کمبود فضا، زیاد بودن تخت‌ها و بالتبع‌ها مشکل مدیریت بخش و احتمال مورد تعدی قرار گرفتن حریم شخصی بیمار مطرح می باشد. همچنین در ارتباط با موانع فرهنگی، استرس و سراسیمگی خانواده با حضور و راهنمایی یک فرد متخصص و روانشناس می‌تواند تا حدود زیادی حل گردد.

کلمات کلیدی : ملاقات محدود، ملاقات آزاد، توجه، نظریه اقدام مبتنی بر دلیل

 

 

فهرست مطالب   ***   صفحه

 

فصل اول : معرفی پژوهش

 • مقدمه …………………………………………………………………………………….2
 • زمینه پژوهش ………………………………………………………………………………..6
 • اظهار مسئله ……………………………………………………………………………………..9
 • اهمیت مطالعه برای دانش پرستاری ………………………………………………….10
 • مروری بر پژوهش های انجام شده ……………………………………………………12

 

فصل دوم : چارچوب نظری

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………….18
 • دیدگاه نظری ……………………………………………………………………………………18

 

فصل سوم : روش پژوهش

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………29
 • هدف کلی ……………………………………………………………………………………..30
 • اهداف اختصاصی …. ……………………………………………………………………….30
 • سؤالات پژوهش ………………………………………………………………………….31
 • تعاریف واژه‌ها ………………………………………………………………………………32
 • نوع پژوهش ………………………………………………………………………………….35
 • جامعه پژوهش ……………………………………………………………………………….35
 • مشخصات واحدهای پژوهش …………………………………………………………..36
 • روش نمونه گیری و تعداد نمونه ………………………………………………………38
 • ابزار گرد آوری داده‌ها …………………………………………………………………….38
 • تعیین روایی ابزار……………………………………………………………………………….39
 • تعیین پایایی ابزار……………………………………………………………………………….39
 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………..40
 • ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………..41

 

فصل چهارم : یافته های پژوهش

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………43
 • آمار توصیفی مربوط به اطلاعات دموگرافیک شرکت کنندگان در طرح …..45
 • آمار توصیفی مربوط به دیدگاه کلی شرکت کنندگان در طرح نسبت به استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌های مراقبت ویژه …………………………………….48
 • آمار توصیفی مربوط به تعیین اندازه دانش پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه نسبت به فوائد ملاقات آزاد ……………………………………………………………64
 • آمار توصیفی مربوط به تعیین توجه شرکت کنندگان در طرح نسبت به استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌های مراقبت ویژه ………………………………….58
 • آمار توصیفی مربوط به تعیین موانع فیزیکی در استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت …………. 62
 • آمار توصیفی مربوط به تعیین موانع فرهنگی در استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت…………….64

فصل پنجم : نتایج پژوهش

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………66
 • بحث و نتیجه گیری   ……………………………………………………………………….67
 • کاربرد یافته‌ها ……………………………………………………………………………….75
 • محدودیت‌های پژوهش ……………………………………………………………………76
 • پیشنهادات برای مطالعات بعدی ………………………………………………………….78

 

منابع  …………………………………………………………………………………… 80

پیوست‌ها  ………………………………………………………………………………85

چکیده انگلیسی  ……………………………………………………………………..90

 

 

 

فهرست جداول :

جدول شماره 1_1 : مزایای استقرار نظام ملاقات آزاد برای سه گروه بیماران، خانواده و ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان

جدول شماره4-1 : آماره های توصیفی سن افراد به تفکیک گروه های مختلف

جدول شماره 4-2 :  توزیع فراوانی مطلق و نسبی افراد مورد مطالعه

جدول شماره 4-3: توزیع جنسی افراد شرکت کننده در طرح

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

جدول شماره4 -4 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی وضعیت تأهل افراد مورد مطالعه

جدول شماره4- 5: میانگین سابقه کار در بیمارستان و بخش مراقبت‌های ویژه به ماه

جدول شماره 4-6: توزیع فراوانی مطلق و نسبی اندازه موافقت با اجرای نظام ملاقات آزاد در بخش مراقبت‌های ویژه از دیدگاه افراد مورد مطالعه

جدول شماره 4- 7: توزیع فراوانی مطلق و نسبی مهم‌ترین گروه موثر در استقرار نظام ملاقات آزاد  از دیدگاه افراد مورد مطالعه

جدول شماره 4- 8: توزیع فراوانی مطلق و نسبی بیشترین گروه ذینفع با استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش های مراقبت ویژه از دیدگاه افراد مورد مطالعه

جدول شماره 4 – 9 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی بیشترین گروه متضرر با استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش های مراقبت ویژه از دیدگاه افراد مورد مطالعه

جدول شماره 4-10: توزیع نمرات اندازه دانش ارائه دهندگان خدمات سلامت نسبت به فوائد ملاقات آزاد در بخش های مراقبت ویژه به تفکیک گروه

جدول شماره4-11: میانگین نمره توجه ارائه دهندگان خدمات سلامت نسبت به استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1389

جدول شماره 4-12: تعیین موانع مربوط به ساختارهای فیزیکی بخش مراقبت‌های ویژه از دیدگاه ارایه دهندگان خدمات سلامت

جدول شماره 4-13: تعیین موانع فرهنگی ملاقات بیمار و خانواده در بخش مراقبت‌های ویژه از دیدگاه ارایه دهندگان خدمات سلامت

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها :

نمودار شماره 4-1: تعیین سابقه‌ی بستری شدن افراد مورد مطالعه یا یکی از بستگان آنها در بخش مراقبت‌های ویژه در طول یک سال اخیر

نمودار شماره4-2: توزیع فراوانی مطلق نمرات دانش پرستاران نسبت به فوائد ملاقات آزاد در بخش های مراقبت ویژه

نمودار شماره4-3: توزیع فراوانی مطلق نمرات دانش پزشکان نسبت به فوائد ملاقات آزاد در بخش های مراقبت  ویژه

نمودار شماره4- 4: توزیع فراوانی مطلق نمرات دانش مدیران ارشد بیمارستان نسبت به فوائد ملاقات آزاد در بخش های مراقبت  ویژه

نمودار شماره 4-5: توزیع فراوانی مطلق نمرات توجه پرستاران نسبت به استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌هایی مراقبت ویژه بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1389

نمودار شماره 4-6: توزیع فراوانی مطلق نمرات توجه پزشکان نسبت به استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌هایی مراقبت ویژه بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1389

نمودار شماره 4-7: توزیع فراوانی مطلق نمرات توجه مدیران ارشد نسبت به استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌هایی مراقبت ویژه بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1389

این فصل شامل اظهار مسئله، زمینه پژوهش، اهمیت مطالعه برای دانش پرستاری و مروری بر پژوهش های انجام شده می باشد.

1-1 :مقدمه

بخش مراقبت‌های ویژه[1] بخشی می باشد که بدحال‌ترین بیماران، توسط لایق‌ترین پرسنل، تحت بهترین شرایط و مجهزترین وسایل در دسترس، تحت مراقبت و معالجه قرار می‌گیرند. به تعبیری بخش مراقبت‌های ویژه بخشی می باشد که در آن بالاترین مراقبت مداوم از بیمار و درمان او امکان پذیراست. بهره گیری از روش‌های جدید جراحی و معالجه بدون وجود این بخش کامل نیست[1].

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد : بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392

تاریخچه تأسیس بخش مراقبت‌های ویژه به زمان جنگ جهانی دوم در سال 1940 برمی‌گردد. در آن وقت پزشکان به این نتیجه رسیدند که برای کاهش اندازه مرگ و میر، مجروحین بدحال بایستی به گونه مجزا، مداوم، و دقیق تحت درمان و مراقبت قرار گیرند، پس در بیمارستان‌های خط مقدم اقدام به تأسیس بخش‌هایی مراقبت ویژه نمودند. برای این بخش‌ها پرستارانی انتخاب شدند که دارای مهارت و تجربه زیادی بودند. به تدریج در بیمارستان‌های شهرها، بخش‌هایی مراقبت ویژه تأسیس گردید. از سال 1970 بخش‌های تخصصی مراقبت ویژه در کنار بخش‌های عمومی مراقبت ویژه توسعه پیدا کرده می باشد[1].

بیمارانی که بسیار بدحال هستند و در وضعیت وخیم و بحرانی قرار دارند، قادر به انجام هیچ‌گونه مراقبتی از خود نیستند و در ضمن سیستم‌های حیاتی بدن آن‌ها مختل می‌باشد. چنین بیمارانی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری می شوند. اندازه مرگ و میر در این بخش‌ها معمولاً بالا می‌باشد. با این تفاصیل بخش مراقبت‌های ویژه را نباید محلی جهت فوت بیماران قلمداد نمود. از این جهت انتخاب بیمار جهت بستری در این بخش مهم می باشد زیرا در حفظ روحیه پرسنل درمانی اهمیت دارد. همچنین با در نظر داشتن اینکه هزینه بستری در بخش‌هایی مراقبت ویژه بسیار بالا می‌باشد بایستی بیمارانی جهت بستری در این بخش‌ها انتخاب شوند که واقعاً نیاز به مراقبت ویژه داشته و امید به بهبودی آن‌ها وجود داشته باشد[1].

بخش مراقبت‌های ویژه معمولاًٌ در بیمارستان‌های بزرگ و مجهز تأسیس می گردد و ممکن می باشد به صورت عمومی یا تخصصی باشد. بعضی از بیمارستان‌ها با در نظر داشتن نوع بیماران و اعمال جراحی ممکن می باشد علاوه بر بخش مراقبت‌های ویژه عمومی، دارای بخش‌هایی تخصصی شامل جراحی[2]، داخلی، جراحی اعصاب، جراحی قلب، سوختگی، پیوند کلیه، نوزادان[3] و کودکان باشند[2].

علاوه بر پرستاران، یک پزشک (متخصص بیهوشی یا ریه به عنوان مسئول بخش) حتماً در بخش حضور دارد. در بخش مراقبت‌های ویژه عمومی به ازاء هر یک بیمار به یک نفر پرستار نیاز می‌باشد. فیزیوتراپ و متخصص یا کارشناس تغذیه در دسترس می‌باشد تا به وضعیت تغذیه این بیمارستان رسیدگی کند. همچنین پرسنل آموزش دیده به اندازه کافی در بخش حضور دارند.
خصوصیاتی که پرسنل این بخش بایستی داشته باشد این می باشد که هر کدام دوره تخصصی در حوزه خود را سپری کرده باشند و علاوه بر آن مهربان، دلسوز، علاقمند، صبور، دارای حسن برخورد با همراهان مضطرب، ارتباط صحیح و محترمانه با همکاران باشند[2].

سالیانه بیش از پنج میلیون نفر در بخش‌هایی مراقبت ویژه در سراسر ایالات متحده آمریکا پذیرش می شوند و حدود 10 الی 20 درصد این افراد جان خود را از دست می‌دهند. در بین این افراد بستری تنها حدود 25% از آن‌ها قادر به برقراری ارتباط و شرکت در تصمیم گیری‌ها جهت دست یافتن به اهداف درمانی هستند. در بقیه موردها این اعضای خانواده هستند که در مهم‌ترین تصمیمات درمانی به کمک تیم بهداشتی درمانی می‌آیند. به همین جهت از آن‌ها به عنوان یک عضو تیم درمان یاد می گردد[2]. اما خانواده به علت رویارویی با یک حادثه، سانحه و یا موقعیت کاملاً نا آشنا و یک بیماری حاد برای یکی از اعضایش دچار یک بحران جدی می گردد و این بحران تمامیت فردی، بین فردی و اجتماعی اعضای خانواده را مورد تهدید قرار می‌دهد و آن را دچار تنش می کند. ترس از آینده، ترس از دست دادن یکی از اعضای خانواده، ترس از بار مالی ناشی از بیماری، تغییر در تأثیر‌های خانواده، ناامیدی و تنهایی، اضطراب و افسردگی و نبود زمان کافی برای سازگاری این تنش را شدیدتر می‌سازد و اعضای خانواده را در بیش از یک سوم موردها دچار اختلالات استرس پس از سانحه[4] می کند. در چنین حالتی قدرت تصمیم گیری خانواده می‌تواند به مقدار قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار گرفته و منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست گردد [3].

بسیاری از صاحب نظران علوم اجتماعی خانواده را به عنوان یک سیستم یکپارچه اجتماعی توصیف کرده‌اند که بیماری می‌تواند یکپارچگی این سیستم را به هم بزند. از آنجایی که خانواده و زندگی خانوادگی بخش اساسی از سلامت هر فردی می باشد و اهمیت و تأثیر بسزایی برای بیمار دارد بایستی در برنامه مداخلات پرستاری و پزشکی به اندازه خود بیمار مهم تلقی گردد [4].

امروزه محیط مراقبت شامل بیماران و خانواده می باشد و در همین جهت به مقصود دستیابی به مراقبت کامل و محیط درمانی مطلوب، مشارکت دادن فعال خانواده بایستی تداوم یابد و با اجرای مراقبت با دید جامع نیازهای خانواده نیز مانند نیازهای بیماران مهم تلقی شده و جدای از هم محسوب نگردد[4].

بیبی[5] به نقل از واتسون[6] می‌نویسد که محیط مراقبتی بایستی این امکان را به بیمار بدهد که بهترین اقدام درمانی و مراقبتی را برای خود داشته باشند. اما شاید عملی کردن این گفته در بخش مراقبت‌های ویژه کمی سخت به نظر بیاید زیرا که اکثر بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قادر به برقراری ارتباط نیستد. در چنین حالتی خانواده‌ها به عنوان مدافع حقوق بیمار بوده و با کمک تیم بهداشتی درمانی در مورد وی تصمیم گیری می‌کنند به همین مقصود بایستی در کنار بیمار خود حضور داشته باشند. اما به علت های مختلفی مانند  امکان انتقال بیماری به دلیل نبود تجهیزات در جهت رعایت اصول آسپتیک، نبود فضای کافی در محیط مراقبت‌های ویژه و احتمال تجاوز به حریم خصوصی بیماران دیگر، کمبود پرسنل، باور غلط به این مضمون که بیماران در این بخش بایستی هیچ ملاقاتی نداشته باشند، مراقبت بیمار محور و خیلی از علت های دیگر این امکان نیز برای سال‌های متمادی مقدور نبوده تا اینکه در دو دهه اخیر به این موضوع بیشتر پرداخته شده و طلسم ممنوع‌الملاقات بودن در بخش‌هایی مراقبت ویژه  و جدایی بیمار و خانواده از هم شکسته شده می باشد [5].

 

1-2: زمینه پژوهش

ملاقات در بخش‌هایی مراقبت ویژه از دیر باز محدود یا ممنوع بوده می باشد و همواره شاهد تجمع اعضای خانواده پشت درب‌های بخش‌های مراقبت ویژه و گاهاً درگیری و یا پرخاشگری آن‌ها با پرسنل حاضر در بخش و همچنین اصرار بیماران مبنی بر ملاقات با اعضای خانواده بوده‌ایم. اما در دو دهه اخیر فشارها جهت آزاد گذاشتن ملاقات با اتکا به به یافته‌هایی مبنی بر مفید بودن ملاقات برای بیمار، اعضای خانواده و پرستاران افزایش یافته می باشد. همچنین نشر اخیر متخصصین توراکس دانشگاه آمریکا[7]، جامعه پزشکی مراقبت‌های ویژه[8]، انجمن آمریکایی پرستاران مراقبت‌های ویژه[9] و موسسه پزشکی آمریکا[10] یک بخش با محیط درمانی را بخشی با ملاقات آزاد و انعطاف پذیر شمرده‌اند [9].

از طرفی پژوهش های بسیاری با بهره گیری از ابزار سیاهه نیازهای خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه[11] نشان داده می باشد اعضای خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه دارای یک سری نیازهای همگانی هستند که در قالب پنج نیاز اساسی معرفی شده‌اند و بودن در کنار بیمار یکی از نیازهای مهم شمرده شده می باشد. سایر نیازهای مهم نیز عبارتند از : ارائه اطلاعات مورد نیاز در مورد بیمار، دادن اطمینان از طرف تیم درمان، طرفداری از اعضای خانواده و فراهم آوردن تسهیلاتی جهت آسایش و رفاه آن‌ها[8.6].

مطالعات دیگری نیز تأثیرات مفید ملاقات آزاد را به وضوح نشان داده‌اند و کل افرادی که اجرای ملاقات آزاد برای آن‌ها سودمند بوده و اثرات درمانی جسمی، روانی و اجتماعی ارزشمند عاید آن‌هاست را در سه گروه اظهار کرده‌اند. گروه اول بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، گروه دوم خانواده بیماران و گروه سوم پرسنل بهداشتی درمانی شاغل در بخش مراقبت‌های ویژه به خصوص پرستاران. به گونه کلی می‌توان گفت که تمام حلقه های درگیر در این بحران به نحوی با اجرای سیاست درب‌های باز هرچه سریع‌تر به مرحله اتمام بحران دست خواهند پیدا نمود. (جدول شماره 1-1)

تعداد صفحه : 111

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: پرستاری