جستجو در سایت :   

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

گرایش : جامعه شناسی

عنوان : مطالعه اندازه گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان به انحرافات اجتماعی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد جامعه شناسی

عنوان

مطالعه اندازه گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان به انحرافات اجتماعی 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                صفحه

چکیده فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………2

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- اظهار مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………….12

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..15

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..16

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-2- مروری بر تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………………………………18

2-2-1- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………18                  2-2-2- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………..23

2-2-3- جمع بندی پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..27

3-2- دیدگاههای نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..28

1-3-2-رویکرد کارکردگرا………………………………………………………………………………………………………………..29

1-1-3-2- نظریه بر چسب زنی بکرولمرت…………………………………………………………………………………………….29

2-1-3-2- نظریه های فشار…………………………………………………………………………………………………………………30

3-1-3-2- آنومی دورکیم…………………………………………………………………………………………………………………..32

4-1-3-2- آنومی مرتن………………………………………………………………………………………………………………………33

2-3-2- رویکرد ساختارگرا…………………………………………………………………………………………………………………34

3-3-2- دیدگاه کنترل اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………35

1-3-3-2- نظریه الگوی کنترل اجتماعی هیرشی……………………………………………………………………………………..35

4-3-2-  نظریه های فردگرا………………………………………………………………………………………………………………….36

5-3-2- دیدگاه تضاد…………………………………………………………………………………………………………………………37

1-5-3-2- نظریه مارکس ………………………………………………………………………………………………………………….37

6-3-2- نظریه بوم‌شناختی ………………………………………………………………………………………………………………..39

7-3-2- نظریه بی سازمانی اجتماعی …………………………………………………………………………………………………39

8-3-2- دیدگاه نظم گرا پیرامون انحرافات اجتماعی ……………………………………………………………………………40

9-3-2- نظریه های جامعه گرا…………………………………………………………………………………………………………..40

10-3-2- نظریه جمع گرایی……………………………………………………………………………………………………………..41

11-3-2- نظریه اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………..41

12-3-2- نظریه انحراف رابرت آگینو، مسنر وروز نفلد…………………………………………………………………………..43

13-3-2- نظریه محرومیت نسبی…………………………………………………………………………………………………………43

14-3-2- نظریه معاشرت ادوین ساترلند………………………………………………………………………………………………44

15-3-2- نظریه همنشینی افتراقی ساترلند……………………………………………………………………………………………..44

16-3-2- نظریه رضایت از زندگی……………………………………………………………………………………………………..45

17-3-2- پایگاه اجتماعی- اقتصادی…………………………………………………………………………………………………..45

18-3-2- نظریه های قشربندی اجتماعی………………………………………………………………………………………………46

19-3-2- دیدگاه تضادگرایی……………………………………………………………………………………………………………47

4-2- چارچوب نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..48

5-2- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………49

6-2- مدل نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….50

فصل سوم:روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………………………………………….51

1-3-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….52

2-3- نوع و روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….52

3-3- ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….52

4-3- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………….53

5-3- تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………….53

6-3- شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….53

7-3- واحد تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………………53

8-3- تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………………53

9-3- اعتبار ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..53

10-3- پایایی ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..54

11-3- تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم  ………………………………………………………………………………………………..54

فصل چهارم: توصیف و تبیین داده ها…………………………………………………………………………………………………….57

1-4- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………58

2-4- داده های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………..58

1-2-4-  جنس………………………………………………………………………………………………………………………………….58

2-2-4- سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………………..59

3-2-4-  منفور بودن سارقین………………………………………………………………………………………………………………. 59

4-2-4- پیش آمدن شرایطی که منجر به سرقت گردد………………………………………………………………………………. 60

5-2-4-  تمایل به سرقت……………………………………………………………………………………………………………………..61

6-2-4-  عدم کوشش به سرقت به خاطر ترس از عواقب آن……………………………………………………………………….. 62

7-2-4-  اعتقاد بر قطع دست سارقین……………………………………………………………………………………………………..63

8-2-4-  بد بودن پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………….64

9-2-4-  بیزاری از خشونت………………………………………………………………………………………………………………….65

10-2-4- ترجیح دادن گذشت از حقوق شخصی به جای اعمال خشونت  ……………………………………………………66

11-2-4-  وجود راه حل برای معضلات به جای اعمال خشونت………………………………………………………………….67

12-2-4- عدم اعتماد جامعه به افراد پرخاشگر…………………………………………………………………………………………68

13-2-4- به سادگی و برای هر موضوعی تمایل به پرخاشگری داشتن  ………………………………………………………..69

14-2-4-  خطرناک بودن مصرف مواد مخدر…………………………………………………………………………………………70

15-2-4- عدم تصور برای مصرف مواد مخدر…………………………………………………………………………………………71

16-2-4-  مبالغه تبلیغات در مورد زیان مواد مخدر…………………………………………………………………………………..72

17-2-4- مصرف مواد مخدر راهی برای غلبه بر معضلات روحی……………………………………………………………….73

18-2-4-  بهره گیری از مواد مخدر به عنوان مسکن در درمان بیماریهای جسمی………………………………………………..74

19-2-4-  جایز نبودن دوستی با افراد مصرف کننده مواد مخدر………………………………………………………………….75

20-2-4- عدم مقاومت پیش روی مصرف مواد مخدر………………………………………………………………………………..76

21-2-4- بی بند و باری جنسی عامل تباهی جامعه……………………………………………………………………………………77

22-2-4-  مقاومت در برابر وسوسه های جنسی……………………………………………………………………………………….78

23-2-4-  برخورد شدید پلیس با مجرمان جنسی……………………………………………………………………………………..79

24-2-4-  اعتقاد به انحراف جوانان در برابر فشارهای جنسی   …………………………………………………………………..80

25-2-4-  نفرت از افراد بی بند و بار جنسی……………………………………………………………………………………………81

26-2-4-  جایز نبودن دوستی با منحرفان جنسی………………………………………………………………………………………82              27-2-4- محتوای جنسی رویاها…………………………………………………………………………………………………………..83

28-2-4- فرار از خانه زمینه ای برای شروع انحرافات……………………………………………………………………………….84

29-2-4-  پدر و مادر دلسوزترین افراد برای فرد……………………………………………………………………………………..85

30-2-4-  فکر فرار به خاطر شرایط آزار دهنده خانه………………………………………………………………………………..86

31-2-4-  فرار از خانه راهی برای استقلال……………………………………………………………………………………………..87

32-2-4-  پیشگیری والدین از فرار نوجوانان…………………………………………………………………………………………..88

33-2-4- عدم توجیه منطقی برای فرار از خانه………………………………………………………………………………………..89

34-2-4- فرار از خانه ، شروع تحولی مثبت برای فرد……………………………………………………………………………….90

3-4- آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………..91

فصل پنجم: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..101

1-5- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………102

2-5- نتایج فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………103

1-2-5- توصیف نتایج داده های پژوهش……………………………………………………………………………………………..103

2-2-5- تبیین نتایج داده های پژوهش………………………………………………………………………………………………….105

3-5- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….107

4-5- پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….108

5-5- محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..109

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………110

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                 صفحه

4-1 توزیع فراوانی داده ها بر حسب جنس آزمودنیها…………………………………………………………………………………58

4-2 توزیع فروانی داده ها بر حسب سن آزمودنیها…………………………………………………………………………………….59

4-3 توزیع فروانی داده ها بر حسب منفور بودن سارقین……………………………………………………………………………..59

 

 

.

.

.

.

.

4-46 جدول ضرایب  تشکیل دهنده معادله رگرسیون(اشتراکات)……………………………………………………………….96

4-47 بر حسب مقایسه میانگینها…………………………………………………………………………………………………………….97

4-48  جمعبندی مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………..98

4-49 آزمون آنوا برای مطالعه معناداری رگرسیون انجام شده…………………………………………………………………….98

4-50 مقایسه میانگیها…………………………………………………………………………………………………………………………99

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                  صفحه

4-1- جنس پاسخگویان………………………………………………………………………………………………………………………58

4-2- توزیع فروانی داده ها بر حسب منفور بودن سارقین……………………………………………………………………………60

4-3- توزیع فروانی داده ها بر حسب پیش آمدن شرایطی که منجر به سرقت گردد…………………………………………..61

4-4- توزیع فروانی داده ها بر حسب تمایل به سرقت………………………………………………………………………………..62

4-5- توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم کوشش به سرقت به خاطر ترس از عواقب آن ……………………………………63

4-6- توزیع فروانی داده ها بر حسب اعتقاد بر قطع دست سارقین…………………………………………………………………64

4-7- توزیع فروانی داده ها بر حسب بد بودن پرخاشگری………………………………………………………………………….65

 

.

.

.

.

4-31- توزیع فروانی داده ها بر حسب پیشگیری والدین از فرار نوجوانان………………………………………………………89

4-32-  توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم توجیه منطقی برای فرار از خانه…………………………………………………..90

4- 33- توزیع فروانی داده ها بر حسب فرار از خانه ، شروع تحولی مثبت برای فرد…………………………………………91

 

چکیده

آن چیز که در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفته می باشد « مطالعه اندازه گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان به انحرافات اجتماعی» می باشد. متغیر های مورد مطالعه در این پژوهش« گرایش به خشونت،سرقت، فرار از منزل، اعتیاد و انحرافات جنسی» می باشد.

برای مطالعه اندازه گرایش نوجوانان به انحرافات اجتماعی، پس از مطالعه دیدگاه های صاحبنظران مختلف، نهایتاً از نظریات پارسونز، هیرشی، مازلو، دورکیم، مرتون و بوم شناختی بهره گیری شده می باشد.

پژوهش حاضر از لحاظ روش یک پژوهش پیمایشی می باشد که از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها بهره گیری شده می باشد. جامعه آماری این پژوهش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان سمنان هستند که با بهره گیری از نمونه گیری تصادفی تعداد 150 نفر انتخاب شده اند.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند که فرزندان نوجوان و جوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان به انحرافات گرایش نشان نمی دهند که این نمایانگر برنامه های مناسب حمایتی و آموزشی کمیته امداد امام(ره) می باشد.

واژگان کلیدی:فقر، مددجو، انحرافات اجتماعی.

  

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه:

تحولات و دگرگونی های پدید آمده در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و ستیزه های اخلاقی بین دو نسل و عدم جایگزینی الگوهای رفتاری نهادینه شده، زمینه را برای افزایش نسبت بزهکاری و انحرافات اجتماعی فراهم کرده می باشد. گسترش انحرافات اجتماعی مانند معضلات عمده ای می باشد که امروزه گریبان گیر بسیاری از جوامع کنونی می باشد. در جامعه ما نیز با در نظر داشتن ارزش های دینی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، ساختار جمعیتی بسیار جوان و وجود معضلات عدیده اقتصادی، انحرافات به عنوان یکی از بغرنج ترین و پیچیده ترین مسائل اجتماعی به شمار می آید که موجب جریحه دار ساختن وجدان جمعی و چالش امنیت اخلاقی و اجتماعی گردیده می باشد.

فقر زمینه و بستر مناسبی برای پیدایش بسیاری از انحرافات می باشد. بر اساس آموزه های دین مبین اسلام، فقر نه تنها بر کردار و رفتار افراد فقیر تأثیر منفی دارد، بلکه حتی بنیان های فکری و اعتقادی آنان را نیز مضطرب و لرزان می سازد؛ چراکه کسب درجات بالای ایمان نیازمند شناخت قوی و خرد دینی می باشد. کسب این امتیازات نیازمند فرصت ها، وسایل و امکاناتی می باشد که در شرایط عادی، فقرا از داشتن این امکانات در حد مطلوب محرومند. هرچند این ارتباط مطلق نیست و اغنیا هم دچار انحراف از نوع دیگر می شوند، اما زمینه و بستر در شرایط فقر برای انحراف مساعدتر می باشد. تأثیر ویرانگر فقر بر رفتار فقیر به دلیل تحقیر، برچسب کجروی و بیگانگی نسبت به آداب و رسوم پذیرفته شده در جامعه می باشد. علاوه براین، افراد محروم در بسیاری موردها امکانات، وسایل و فرصت های موردنیاز برای نیل به اهداف مشروع اجتماعی را در اختیار ندارند. این به آن معنا نیست که انحرافات در فقرا و فقیران اختصار گردد، بلکه نوع، انگیزه، علل انحراف و کجروی ثروتمندان با فقرا تفاوت دارد; حتی کجروی ثروتمندان نسبت به نوع انحراف و کجروی فقرا زیان آورتر و ویرانگرانه تر می باشد. از سنخ شناسی انحرافات و کجروی فقرا معلوم می گردد که کجروی آنان یا برای تأمین معیشت و یا ناشی از حقارت و اشکال اعتماد به نفس می باشد. از این رو، به هر میزانی که این دو مشکل برطرف گردد، به همان اندازه احتمال انحراف فقرا نیز کمتر خواهد گردید.

1-2- اظهار مساله:

بشر موجودی جامعه زاد و جامعه زی می باشد؛ یعنی از خلال موقعیتها و تجارب اجتماعی می باشد که میتواند استعدادهای بالقوه خود را متجلی نموده و آماده پذیرش تأثیر های اجتماعی گردد، و برای انعکاس تأثیر های اجتماعی خود ناچار می باشد، به بعضی قواعد و دستورالعمل های اجتماعی (خواه رسمی، خواه غیر رسمی) تن دهد . چنین ساز و کاری به وسیله جامعه برای فرد ساخته و پرداخته می گردد و از طرق مختلف نهادهای اجتماعی و فردی آماده همنوایی با دیگر همنوعانش میشود. اما به علل مختلف مانند ویژگیهای فیزیولوژیکی و ظرفیت استعداد فردی و شرایط محیطی، همه افراد به یک اندازه تن به پذیرش قواعد جامعه نمی دهند؛ بدین سبب بحث عدم پذیرش یا تخطی از قواعد مصوب اجتماعی پیش می آید. در چنین حالتی که فرد نتواند خود را با این مصوبات همنوا کند، جامعه، با پدیده ای به نام انحراف یا کجروی یا آسیب اجتماعی مواجه می گردد(بنی اسدی،1383: 9).

بدون تردید فقر و نابرابری‌های اقتصادی از زمره مهم‌ترین معضلات جامعه بشری می باشد که از جایگاه ویژه‌ای در بین سایر مسائل اجتماعی برخوردار می باشد. فقر از بنیادی‌ترین معضلات و ناهنجارترین دردهای زندگی بشر می باشد که با وجود پیشرفت و توسعه گسترده در زندگی بشری، اندازه آن نه تنها کاسته نشده بلکه بر طبق آمارهای موجود در حال افزایش می باشد. معضلات فقر صرفاً منحصر به پیامدهای خود فقر نمی‎باشد، بلکه معضلات این مساله اجتماعی زمانی شدت پیدا می‎کند که آن بسترساز انحرافات می‎گردد.

ارتباط بین فقر و انحرافات اجتماعی، موضوعی نو و بدیع نیست. جوامع انسانی در طی حیات خویش به شکلی، با این دو مقوله درگیر بوده‎اند. ارتباط بین فقیران، گرسنگان و بی‌خانمان‌ها با سارقان، قاتلان، معتادان در حوزه‌های مختلف علمی از قبیل، علوم اجتماعی، اقتصادی و روان‌شناسی، موضوع پژوهش و پژوهش‌های مختلف قرار گرفته و از منظرهای گوناگون به آن توجه گردیده می باشد؛ به گونه‌ای که در هر زمان و به تناسب شرایط، امکانات و فضای جامعه، راه‌حل‌هایی در برخورد با آن در نظر گرفته شده می باشد. با شکل‎گیری «نهضت علمی» و آغاز مطالعه‌های علمی پدیده‌های فیزیکی، طبیعی، انسانی و اجتماعی، فقر و انحرافات اجتماعی نیز از موضوعاتی بود که به گونه تقریبی از یکصد سال پیش، با کمک ابزارهای علمی جدید،مورد کنکاش علمی قرارگرفته ونظریه‌ها و تئوری‌های جدیدی در این ارتباط ارائه گردیده می باشد(اسفندیاری،1388: 3).

انحرافات اجتماعی یک از چالشهای مهم در علم جامعه شناسی می باشد. این معضل آن قدر ابعاد و جنبه‌های فراوان دارد که نمی‌توان آن را صرفا یک مسئله اجتماعی دانست. زیرا که این مشکل ریشه در حوزه‌های دیگر نیز دارد. بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی می باشد هر چند که عوامل زیستی ، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موردها دیگر در چگونگی شکل‌گیری و بروز نوع بزه بسیار مهمی ایفاء می‌کنند، تبیین مسأله بر اساس عامل محیط اجتماعی، تحدید توجه حوزه جامعه شناسی اجتماعی می باشد خصوصاً چگونگی عملکرد کوچکترین ومهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده که تأثیر مهمی را در همکاری و متجانس کردن رفتارهای هنجاری افراد با محیط اجتماع بر عهده دارد. در اینجا به مطالعه تأثیر خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان می‌پردازیم.

اگر خانواده می‌تواند عامل مهم بزهکاری باشد و شرایط نامطلوب آن بزهکار پرورش دهد، به همان نسبت وجود شرایط مطلوب در خانواده رشد ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی نوجوان را امکان‌پذیر ساخته، مهمترین گام در پیشگیری از بزهکاری می باشد. به نظر می‌رسد افزایش اندازه بزهکاری حاکی از تضعیف مناسبات گروهی خانواده بوده، به طوری که وحدت گروهی از هم پاشیده می باشد. به هر میزانی که روابط اعضاء از سیطره روابط صمیمی، عاطفی، و اخلاقی خارج گردد، خطر از بین رفتن کارکرد بسیار مهم خانواده آموزش هنجارها و ارزشهای اجتماعی به فرزندان دور نخواهد بود. آن چیز که مهم می باشد مناسبات و پیوندهای گروه خانواده می باشد به شکلی که افراد به عنوان حاملین و عاملین نقشها بایستی به گونه‌ای ایفاء نمایند که کارکرد اساسی حفظ وحدت و انسجام خانواده را به دنبال داشته باشد. خانه‌ای که از سخن محبت‌آمیز خالی می باشد آفت رشد ذهنی، عاطفی و اجتماعی نوجوان می باشد، عدم عشق و محبت و نبود ثبات و هماهنگی در خانواده بستر ساز رفتار بزهکارانه می باشد.هر گاه بنیان عاطفی و اخلاقی خانواده سست گردد روی نظم خانواده (طلاق) تأثیر گذاشته، بزهکاری نیز رخ می‌نماید. نظم و تعدل در خانواده ارتباط معکوس با طریقه بزهکاری داد. آنگاه که طلاق رو به فزونی می‌رود، کشمکشهای درونی خانواده اوج می‌‌یابد و فرزندان در سنین نوجوانی به دور از نظر والدین در ورطه آلامی زیرا اعتیاد، بزهکاری و … گرفتار می‌آیند. بهرحال روابط بین والدین و فرزند، از هم پاشیدگی خانواده و فقدان نظم و تعادل در خانواده، سست شدن عقاید مذهبی و اخلاقی در بزهکاری نوجوانان تأثیر مهمی دارد. ملکه‌سازی و درونی کرده و به سهولت در عرضه اجتماعی، نقشهای محول و محقق را به نحوی که از آن انتظار می‌رود به اجراء گذارند. خانواده، گروه کوچکی می باشد که ویژگی اساسی و غیر قابل تفکیک آن صمیمت آن می باشد. اجتماعی کردن نسل آینده جزء بدیهی‌ترین و اساسی‌ترین وظایف خانواده می باشد(روزن باوم، 149:1973).

در ارتکاب اعمال نابهنجار یا وقوع انحرافات نمی توان تنها از یک یاچند عامل محدود و مجزا سخن گفت، بلکه مجموعه ای ازعوامل که امکان تفکیک یکایک آنها بسادگی میسر نیست، در آنها تأثیر دارند. در این بین نسل جوان بدلیل حساسیت زیاد و سایر خصوصیات روحی و جسمی بیش از سایر افراد در معرض انواع فشارها و ناملایمات قراردارد. بعلاوه کمبود تجربه و عدم توانائی کافی در مقابله با معضلات در میان جوانان امکان ابتلای آنان را به انواع انحرافات اجتماعی بیشتر می نماید. در واقع جوانان خیلی زود تحت تاثیرعوامل متعدد قرار            می گیرند. به طوریکه گاه برای حل مسائل یا ارضای نیازهایشان بسوی راههائی که سرانجام آنها یاس ونابودی می باشد کشیده می شوند .درواقع این واکنشها نیز نوعی مکانیسم دفاعی درمواجهه با معضلات ومسائل زندگی می باشد ،به نحوی که طی آن فرد راه عقب نشینی یا فرار راانتخاب نموده وبه این ترتیب خود رااز معضلات زندگی مصون می دارد .به گونه کلی انحرافات اجتماعی شرایط اجتماعی بغرنج وپیچیده ای دارد که در کل جامعه و امور و پدیده های اجتماعی و سازمانهاو اعتقادات و ارزشهای اجتماعی بدرجات مختلف تاثیرگذار می باشد و آنها را در تنگنا قرارمی دهد . وجامعه آنرا تهدیدی کاملاٌ عیان برای وضعیت  و حیات مطلوب خود تلقی می کند واین امری می باشد که برای حفظ آتیه جامعه ونیروهای آن مستلزم اقدامات جدی می باشد(اسفندیاری،1388: 5) .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان تهران

دیگرعاملی که باعث وقوع انحرافات اجتماعی می گردد و اندازه گرایش به انحرافات را بالا می برد، این فقدان والدین می باشد که می بایستی به آن توجه زیادی گردد زیرا که والدین به عنوان مهمترین رکن خانواده درپرورش شخصیت کودکان و نوجوانان تأثیر مهمی را اعمال می کنند. وقتی خانواده فاقد یکی از والدین باشد طبعاٌ کارکردهای جامعه پذیری، پرورش شخصیت، نظارت بر فرزندان وایجاد فضای عاطفی کامل ومناسب برای فرزندان دچار اختلال خواهد گردید. درچنین وضعیتی احتمالاٌ کاستی هائی وجود خواهد داشت وفرزندان خانواده اولین کسانی هستند که ازاین کاستی ها آسیب می بینند. نوجوانانی که یک یا هردو از والدین خود را از دست می دهند در برابر آسیبهای اجتماعی خرد وشکننده می شوند .امروزه میلیونها کودک ونوجوان به واسطه عدم حضور یکی از والدین ،خصوصاٌ پدر ، در معرض خطر سوق به سوی انحرافات قرار دارند این امر برکودکان ونوجوانان تاثیر گذاشته و موجب نقصان در انطباق اجتماعی آنان می گردد.

دیگر عاملی که باعث وقوع انحرافات اجتماعی می گردد همانطورکه دربالا نیز تصریح گردید باتوجه به حساسیت زیاد و خصوصیات جسمی وروحی فوق العاده جوانان ونوجوانان ،آنان به دلیل کسب استقلال وبه دست آوردن آزادی اقدام در کارها ورفتاروکردارخود می خواهند از خانواده جدا شوند و به این سبب زمینه های یافتن دوستان ناباب شکل می گیرد که زمینه انجام اعمال بزهکارانه را در آنان تقویت می نماید(همان منبع:6).

انحراف ها یا آسیب ها ی اجتماعی را می توان برحسب نوع به گروه های زیر تقسیم بندی نمود:
– سوء مصرف مواد مخدر و دارو
– خشونت، ضرب و جرح و قتل و تجاوز و آدم ربایی
– همسر آزاری
– کودک آزاری و سوء بهره گیری از کودکان
-بزهکاری کودکان و نوجوانان
– تن فروشی و قاچاق بشر به قصد انواع سوءاستفاده
ـ انحراف های گسترده جنسی
– شیوع بعضی از بزه ها مانند سرقت و قاپ زنی
– وجود کودکان خیابانی و کودکان در خیابان و کودکان کار
– ناآرامی های اجتماعی مکرر و بی هدف یا باهدف های کم اهمیت
– خیابان خوابی و انواع حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی که همراه با مسائل و مصائب اجتماعی و بهداشتی می باشد.

اما انحراف ها را برحسب عوامل پدیدآورنده اصلی نیز می توان به صورت زیر از یکدیگر متمایز نمود:

انحراف هایی که به ظاهر انحراف اجتماعی هستند اما در واقع جنبه فردی دارند و تواتر، منشاء، جلوه و سرایت اجتماعی ندارند و از عوامل موروثی مانند روان نژندی و اختلال های مغزی ناشی می شوند.خشونت به قصدکشتن افراد ممکن می باشد از این نوع باشد(رئیس دانا،1381: 109).

انحراف هایی که جنبه روان پریشی دارند و به اختلال در شخصیت مربوط می شوند. شماری از بیماران دچار افسردگی یا بعضی انواع اسکیزوفرنی تمایل به خودکشی پیدا می کنند، اما خودکشی به مثابه انحراف یا مشکل اجتماعی امریست جداگانه. به هرحال افزایش انواع روان پریشی و روان نژندی می تواند از نابهنجاری اجتماعی ناشی گردد.

انحراف هایی که منشاء اجتماعی و فرهنگی دارند و از تبعیض ها و تعرض ها و ناهنجادی های اجتماعی ناشی می شوند. این انحراف ها ممکن می باشد به شکل های مختلف متوجه گروه ها و طبقات اجتماعی مختلف بشود. برای مثال، نبود امکانات فراغتی و رفاهی و فرهنگ بهزیستی و سلامت اجتماعی ممکن می باشد افرادی را از طبقه فرودست تا میانی تا بالایی به سمت موادمخدر بکشاند. محدودیت ها و محرومیت های جنسی نیز می توانند دارا و نادار را به سمت تمایلات انحرافی یا خشونت جنسی و سوء بهره گیری از کودکان سوق بدهند. گرچه افزایش شدید آمار بزهکاریهای متفاوت مانند سرقت و سرقت به زور و تجاوز و خشونت و آدم ربایی در ایران را           نمی توان تاحد زیادی به نابهنجاری اجتماعی و ناتوانی مدیریت و نظم و امنیت و قانون و بی پرواشدن جوانان به دلیل اثرگذاری رسانه های ماهواره ای و فیلم های اکشن و غیره منتسب نمود، ‌اما در این مورد نیز انگیزه های اصلی و اقتصادی یعنی فقر و بیکاری یا اعتیاد که خود چنان که گفتم تاحد زیادی ناشی از فقر بوده می باشد، نقشی نه کمتر از پنجاه درصد برعهده داشته اند. نکته بسیارجدی و قابل توجه- گرچه کماکان مورد بی اعتنایی مسئولان – آنست که افزایش آسیب ها و انحراف ها بدنبال فقر و بی عدالتی و توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش تبعیض و محرومیت پدید آمده می باشد. در ۱۲ سال اخیر کاربرد سیاست های تعدیل ساختاری که به نابرابری شدید توزیع درآمد و ثروت انجامیده، امکان سوءاستفاده های کلان مالی را افزایش داده و عدم نظارت دموکراتیک در عرصه های مدیریت را پابرجاترکرده وعامل اصلی برای تشدید تاسف بار انحراف ها و معضلات اجتماعی بوده می باشد. برنامه های کشور بایستی بطورجدی به سمت راههای رشد توام با عدالت، توسعه اجتماعی و برابری بیشتر تغییرجهت دهند. اگر چنین نشود آینده ای بس مخاطره آمیز درپیش خواهد بود که بویژه جوانان میهن ما و حتی جوانان خارج از این کشور را به دلیل تسهیل انتقال موادمخدر تهدید می کند.شایع شدن بزهکاری های کودکان و نوجوانان و افزایش کودکان خیابانی و کودکان در خیابان و کودکان کار( هم اکنون در حدود ۵۵۰ هزار نفر کودک زیر ۱۵ سال در ایران کار می کنند) بی تردید به فقر و محرومیت و نداشتن بضاعت سرپرستی خانوار مربوط می گردد. امروز حتی طرفداران و فعالان حقوق کودک در ایران از این که بتوان کار کودک را بی هیچ جایگزین درآمدی متوقف نمود ناامید شده اند. در واقع می توان در خیابان ها کودکان آواره را به عیان نظاره نمود که در معرض انواع مخاطرات و انواع سوءاستفاده ها هستند(رئیس دانا،1381: 109).

تفاوت های طبقاتی در شیوع انحرافات اهمیت ویژه ای دارد. به طوری که در بعضی از فرهنگ ها، ‌انحراف در طبقات مرفه بیشتر از طبقات فقیر می باشد و در اجتماعاتی که اختلافات طبقاتی کمتر و امکان انحراف و فساد محدودتر می باشد، ‌انحرافت جنسی نیز کمتر هست، ضمن آن که در طبقاتی که پای بند مذهب، ‌اخلاق و معنویت هستند، معمولاً انحرافات جنسی کمتر دیده می گردد(شاملو، 1382: 263). آمارها حاکی از آن هستند که انحرافات جنسی اغلب با اختلال شخصیت همراه می باشند. به گونه مثال، نتایج یک پژوهش در مورد 300 مجرم جنسی نشان داد که تنها 14 درصد آنان از نظر روانی عادی هستند، در حالی که 29 درصد به بیماری خفیف روان نژندی، 35 درصد به بیماری شدید روان نژندی، 8 درصد در حد روان پریشی، ‌12 درصد بیماری های روانی، 5 درصد آسیب مغزی، 3 درصد شخصیت ضد اجتماعی و 4 درصد نیز به نقص عقلی مبتلا بوده اند (احمدی، ‌1384: 219و 218). اما در ایران تحقیقات جامعی وجود ندارد که نشان دهد انحرافات جنسی در چند درصد نوجوانان و به چه صورتی دیده می گردد؛ با این حال شواهد و مطالعه های کلینیکی روانی و تربیتی حاکی از آن می باشد که رفتارهایی نظیر خودارضایی به خصوص در پسران نوجوان رواج بیشتری دارد (لطف آبادی، 1385: 13). از طرفی، تحقیقات نشان می دهد که تعداد متهمان زن در جرایم منکراتی در محاکم دادگستری بیش از سایر جرایم می باشد. در مورد جرایم منکراتی نیز در بیشتر موردها جرم به صورت دسته جمعی ارتکاب یافته و اغلب متهمان، ‌زن مجرد یعنی اعم از باکره و مطلقه می باشند که در اکثر موردها، ‌اداره کنندگان اماکن فساد(قوادها) نیز زنان مطلقه هستند. یافته های یک پژوهش دیگر( 1382) بیانگر طریقه رو به رشد قاچاق زنان و دختران استان های مرزی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، امارات متحده عربی، پاکستان، افغانستان و به گونه محدود به کشورهای اروپایی و آسیایی می باشد(طهماسبی ،1383: 284).

براساس شواهد و قرائن موجود، مشاهدات و اطلاعات ، می توان معضلات و آسیب های اجتماعی جامعه ایران را به ترتیب زیر اولویت بندی می کند:

1) اولین معضل، اشکال مراعات قواعد اخلاقی در اغلب سطوح روابط اجتماعی می باشد در سطح کلان برای نمونه می توان به رفتارهای غیراخلاقی دولت با جامعه(مثل دروغ گویی با آمار) و رفتارهای غیراخلاقی جامعه با دولت(مثل فرار از مالیات واقعی) تصریح نمود. در سطح خرد نیز رعایت قواعد اخلاقی در بین اعضای خانواده، همسایه ها، همکاران، دوستان، هم شهری ها و هم وطنان ضعیف می باشد اغلب مطالعات موجود رواج  بی اعتمادی گسترده در جامعه ایران را تأیید می کنند یکی از علت های رواج بی اعتمادی همین اشکال مراعات  قواعد اخلاقی می باشد. روشن می باشد که زندگی در فضای بی اعتمادی، زندگی ای ناآرام و تنش زا می باشد، چنان چه اکثر ایرانیان آن را تجربه می کنند.

2)دومین آسیب درصد بالای فقرا می باشد که جمعیتی بین ده تا پانزده میلیون را در برمی گیرد اگرچه پس از انقلاب طریقه کلی رشد فقر کاهش داشته، اما زیرا جمعیت دوبرابر شده همچنان بالا بودن تعداد فقرا نگران کننده می باشد. خصوصاً اگر علت بسیاری از آسیب های اجتماعی دیگر را همین فقر بدانیم، این تعداد فقرا همه را نگران می کند به بیانی دیگر عامل آسیب زا و جرم زای فقر در جامعه همچنان حضور پررنگی دارد.

3) سومین آسیب اجتماعی معضل اعتیاد می باشد اگر حد وسط آمارهای موجود را مبنا قرار دهیم و جمعیت معتاد را دو میلیون و نیم در نظر بگیریم و این عدد را در 4 یا 5 نفر، متوسط تعداد اعضای خانواده، ضرب کنیم، آنگاه می توان مدعی گردید که حداقل ده میلیون نفر از مردم جامعه ما درگیر مسأله حاد و خانمان برانداز اعتیاد هستند وقتی در یک خانواده یک نفر معتاد می گردد زندگی تمام اعضای خانواده، خصوصاً زنان، با مشکل و مصیبت مواجه می گردد. وقتی ده میلیون نفر از آسیب اعتیاد در جامعه رنج می برند، روشن می باشد که آثار این رنج با شدت کمتر به هفتاد میلیون هم کشیده می گردد.

4) بیکاری هم اکنون در ایران فقط یک معضل اقتصادی نیست بلکه یک معضل حاد اجتماعی نیز هست. اول این که آمار چهار تا پنج میلیون بیکار از لحاظ کمی بالا می باشد از لحاظ کیفی نیز بیکاری هم در اقشار پایین و هم بالای جامعه معضل ایجاد کرده می باشد در اقشار پایین، پدر و مادر نمی توانند از پس مخارج زندگی و خورد و خوراک فرزندان بیکار خود برآیند و همین فشار اجتماعی جوانانِ بیکار را به انجام تخلفات اقتصادی، انحرافات اجتماعی، اعتیاد، افسردگی و خودکشی ترغیب می کند. در اقشار متوسط جامعه نیز، شاهد خانواده هایی هستیم که در آن یک یا چند جوان تحصیل کردۀ بیکار زندگی می کنند و همین عامل یکی از زمینه های بروز تن در خانواده های متوسط جامعه شده می باشد حتی تعداد زیادی از ازدواج هایی که در طبقه متوسط انجام می گردد با کمک همه جانبۀ پدر و مادرها انجام می شود و خود جوانان به خاطر نداشتن شغل قابل قبول، نمی توانند از عهدۀ هزینه های زندگی و دفاع از منزلت اجتماعی خود برآیند.

5) پنجمین معضل و آسیب اجتماعی، حاشیه نشینی می باشد بسته به معیارهایی که برای تعیین حاشیه نشین ها به کار می طریقه، از جمعیتی بین پنج تا بیست میلیون نفر به عنوان حاشیه نشین دانسته می گردد به باور نگارنده ، اگر تنها پنج میلیون نفر حاشیه نشین حاد هم داشته باشیم که زیست فیزیکی و اجتماعی و روزانه آنها با بحران روبرو باشد، پدیده ای فوق العاده نگران کننده می باشد اگرچه ظهور این پدیده معلول توسعه نیافتگی نامتوازن جامعه می باشد اما اندازه قابل توجهی از آسیب های شهری به افرادی برمی گردد که در این مناطق زندگی می کنند.

6) ششمین معضل رشد فزایندۀ تعداد ضرب و شتم، قتل، دزدی، جر و جنایت می باشد. گویا اولاً این انحرافات در ایران از کشورهای مشابهی مثل مالزی، ترکیه و مصر بیشتر می باشد ثانیاً پاره ای از جرائم مثل قتل در درون خانواده ها و خویشاوندان در حال گسترش می باشد. دنیای بیرون یا دنیای اقتصاد دنیای جدال منافع می باشد که طبیعتاً با تن همراه می باشد اما دنیای درون خانواده بایستی دنیای امن و آرامش باشد و این که در ایران قتل و ضرب و شتم در خانواده ها رو به افزایش می باشد، علامت خطرناکی می باشد، چراکه نشان می دهد ناامنی از سطوح ظاهری جامعه به لایه های درونی آن کشیده شده می باشد.

7) از هفتمین معضل می توان تحت عنوان آسیب های دیگر دانست، مانند: رشد فزایندۀ طلاق؛ تعداد رو به فزونی زنان سرپرست خانوار بدون درآمد؛ رشد کودکان بی سرپرست؛ آسیب های مربوط به بدن(مثلا تعداد افراد سیگاری در ایران در حال افزایش می باشد، تعداد مصرف کنندگان قشر های مسکن و شادی آور در کشور بالا می باشد، درصد افراد چاق رو به فزونی می باشد؛ تن فروشی فحشا سیر صعودی دارد؛ و مصرف نوشابه های الکلی غیراستاندارد افزایش یافته می باشد) موردها مذکور مردم را در نگرانی دائم قرار داده می باشد(جلائی پور،1387: 2).

از آنجا که انحرافات اجتماعی می تواند وضع یا شرایط کلی اجتماعی را که دشواری خاصی پدید آورده یا ساختهای اقتصادی نامطلوبی را که موجب بروز نابرابری های اقتصادی و اجتماعی گردیده ،یا بی عدالتیهایی را که صورت نهادی یافته اند ، و نیز نارضایتی ونابسامانی عمومی را برساند ، پس این موضوع می تواند در معنای شرائط و اوضاع خاصی بکار رود که نیاز به بهسازی (محیط ) و بازسازی (نوجوانان ) داشته باشد . به بیانی دیگر می توان تاثیر متقابل عوامل خانوادگی ،فرهنگی ، اجتماعی را بر این موضوع  مورد ارزیابی ،پژوهش و تفحص قرارداد که چگونه بهره گیری بهینه از انرژی پتانسیل موجود درجامعه (جوانان ) می تواند در اولویتهای برنامه ریزی های کشور قرار گیرد . پس برای جلوگیری از کشیده شدن جوانان بسوی انحرافات بایستی نیازهای شخصیتی ، فیزیکی و اجتماعی آنها را در حد معقول مورد مطالعه و شناسایی قرار داد تا در راستای ارضای این نیازها به طرف زندگی سالم و متکی به خود راهنمائی نمود. به این دلیل که آمارانحرافات در جامعه در حال افزایش می باشد پس به عنوان یک مسأله می تواند مطرح گردد. مسئله اصلی این می باشد که فرزندان نوجوان خانواده های تحت پوشش کمیته امداد به چه میزانی به انحرافات اجتماعی گرایش نشان می دهند؟

 

 تعداد صفحه : 126

قیمت : 14700 تومان

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***