جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی 

گرایش : علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان : مطالعه تأثیر رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده علوم اجتماعی

  

عنوان

مطالعه تأثیر رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چکیده

این پژوهش با هدف «مطالعه تأثیر رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی» انجام شده می باشد. از نظر هدف در نوع تحقیقات کاربردی قرار دارد. کوشش گردید که رسالت رسانه های جمعی «شامل تلویزیون، رسانه های مکتوب، اعلامیه ای، اینترنت و فضای مجازی و برنامه های رادیویی» در تأثیر آموزش و پیشگیری از بیماری ایدز مشخص گردد. روش شناسی پژوهش نیز به صورت مطالعه اسنادی و پیمایش می باشد. جامعه آماری پژوهش نیز دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد میبد می باشد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس می باشد و حجم نمونه نیز270 نفر در نظر گرفته گردید. با بهره گیری از نرم افزارSPSS به تجزیه و تحلیل داده های آماری پرداخته گردید و در یافته های پژوهش مشخص گردید که در سطح بندی رسانه ها” برنامه های تلویزیونی ” دارای اولویت اول در مولفه های موثر بر آموزش پیشگیری از ایدز می باشد و ” رسانه های مکتوب ” درای اولویت آخر می باشد. و کلیه فرضیات مطروحه در پژوهش تایید شدند. و نتیجه ای که از پژوهش حاضر بدست آمد، رسانه های جمعی بویژه تلویزیون تأثیر عمده و شاخصی در آموزش و پیشگیری از بیماری ایدز دارند.

کلید واژه: رسانه های جمعی، تلویزیون، رادیو، رسانه های مکتوب، رسانه ها اعلامیه و پیامکی، اینترنت و فضای مجازی، پیشگیری از بیماری ایدز.

 

فهرست عناوین                                                                                                                   صفحه

فصل اول کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….9

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-1-اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-2-ضرورت و اهمیت انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………13

1-3-اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..15

1-4-فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….16

1-5-سوالات اساسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….16

1-6-تعاریف واژگان اساسی پژوهش……………………………………………………………………………………………17

1-7-روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….19

فصل دوم ادبیات و مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………….21

 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………22

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

2-1-رسانه چیست………………………………………………………………………………………………………………….24

2-2-کارکردهای رسانه های جمعی…………………………………………………………………………………………….30

2-3- رسالترسانه‌هایجمعی………………………………………………………………………………………………….32

2-4-کارکردهای رسانه های جمعی در امر آموزش بهداشت و سلامت…………………………………………………..34

2-5-شهرنشینی، رسانه و سلامت اجتماعی…………………………………………………………………………………………46

2-6-تأثیر وکارکرد رسانه ها در زندگی روزمره…………………………………………………………………………………48

2-7-کارکردهای رسانه ها برای فرد…………………………………………………………………………………………..52

2-8-کارکردهای اجتماعی رسانه ها…………………………………………………………………………………………..53

2-9-وظایف اجتماعی وسایل ارتباط همگانی ……………………………………………………………………………………57

2-10-کارکردهای فرهنگی رسانه ها…………………………………………………………………………………………..58

2-11-کارکردهای دیگر رسانه ها………………………………………………………………………………………………59

2-12-روش های آموزش شهروندی……………………………………………………………………………………………63

2-13-تأثیر رسانه ها در آموزش مهارت های شهروندی……………………………………………………………………….64

2-14-تأثیر تکنولوژی های جدید بر آموزش شهروندی………………………………………………………………………..65

2-15-مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………….66

2-16-عصر دوم رسانه ها…………………………………………………………………………………………………………98

2-17-گونه شناسی رسانه ها……………………………………………………………………………………………………106

2-18-تعامل پذیری، نقطه عطف رسانه های جدید……………………………………………………………………………..107

2-19-مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….115

2-20-تاریخچه ایدز در جهان………………………………………………………………………………………………………….115

2-21-مرور  سوابق داخلی و خارجی پژوهش………………………………………………………………………………………115

3-فصل سوم روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………………………………144

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….145

3-1-روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………145

3-2-گام های اجرایی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..147

3-3-جامعه آماری پژوهش………………………………………………………………………………………………………….148

3-4-نمونه و نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………….148

3-5-معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….148

3-6-روایی و پایایی…………………………………………………………………………………………………………………150

3-7-روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….158

4-فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..160

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….161

4-1-آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..161

4-2-آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………….175

5-فصل پنجم بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………183

5-1-دستاوردهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….184

5-2-نتایج توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………187

5-3-نتایج تبیینی…………………………………………………………………………………………………………………………191

5-4-محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….192

5-5-پیشنهادات و راهکارها…………………………………………………………………………………………………………..192

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………….195

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………….200

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

مقدمه

قرن بیست ویکم از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد به نام عصر ارتباطات نام گذاری گردید . پدیده جهانی شدن و گسسته شدن مرزها بر اهمیت و ضرورت شناخت کارکردهای وسایل ارتباط جمعی و مخاطبان آن می افزاید . نظریه ها در هر علم اساس شناخت عناصر وروابط حاکم بر آن علم می باشد و به گونه ای اجتناب ناپذیر شناخت آنها بر هر طالب علمی در آن زمینه واجب می نماید . بدون شناخت دقیق و درست از اجزاء و عناصر شکل دهنده هر علم نمی توان در مورد آن به ارزیابی و پیش بینی پرداخت و جهت آنرا در تبیین پدیده ها تشخیص داد . علم ارتباطات از این قاعده مستثنی نبوده و نمی تواند باشد . با در نظر داشتن پیچیدگی های بالای علوم اجتماعی و به ویژه دانش ارتباطات که ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ،اقتصادی ،حقوقی، فناوری و غیره را جملگی دربرمی گیرد تعداد نظرات در آن زیاد و تنوع دیدگاهها فراوان می باشد(باقریان،1387) . از سوی دیگر فعالیت ارتباطی بشر که از آغاز زیست جمعی و اجتماعی با او همراه بود دچار تحولات فراوان شده ودر هر عصر به نوعی خاص جلوگر شده می باشد . اینک که در هزاره سوم تمدن بشری وارد عصر ارتباطات و اطلاعات شده می باشد بر توجه و اثربخشی علم ارتباطات افزوده شده می باشد و یکی از مطرح ترین علوم در عرصه روابط بشری به حساب می آید . امروزه رسانه های جمعی و وسایل ارتباطی تأثیر مهمی در تمامی کشورها برعهده دارند . مانند تأثیر مهم رسانه های جمعی در آموزش همگانی به بشر در جهت حفظ سلامت، بهداشت و پیشگیری از بیماری های واگیردار و خطرناک می باشد. درک دنیای پیرامون و اطلاع از حوادث و رویدادها به خوبی تاثیرات وسایل ارتباط جمعی را برای ما روشن می سازد . در عصر جهانی شدن فرهنگ حالتی یکپارچه می یابد و در گذر زمان تغییر و تحولات زندگی بشر و پاسخگویی به نیازهای اساسی اندیشه ها و دانستنیها اهمیت وسایل ارتباط جمعی را محرز می نماید . گسترش تکنولوژی ارتباطات وایجاد تحولاتی شگرف در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی سبب شده می باشد تا بسیاری از صاحب نظران مسایل فرهنگی و اجتماعی این عصر را عصر ارتباطات نام گذاری کنند(بصیریان راد،1386).در فرایند گسترش فناوری اطلاعات و تأثیرگذاری آن در تاروپود زندگی مردم و جوامع انسانی سؤال اصلی این می باشد که در تکوین پدیده های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رسانه ها چه جایگاه و تأثیر و کارکردی را دارند و چگونه می توان از این دستاورد امروزی بشر، بهترین بهره گیری را در جهت رشد و تعالی جوامع انسانی نمود(بیات سید شهابی،1386).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عوامل اجتماعی- روانی مؤثّر بر میزان مصرف خودسرانه‏ِ ی دارو در بین شهروندان 18 تا 55 سال شهر یاسوج

 

1-1-اظهار مسئله

رسانه با در نظر داشتن قابلیت های بی نظیرش می‌تواند بعنوان یک مکانیسم ارتباطی تأثیر مهمی را در زمینه سلامت اعمال کند. رسانه همواره در نمایش و معرفی تازه ترین نوآوری های پزشکی، تغییر در رفتار سلامت، تولید اطلاعات سلامت، نمایش تصاویر مربوط به سلامت، سبک زندگی، پزشکی، دارو و درمان و بیماری سهیم بوده می باشد. رسانه های جمعی قدرت قابل توجهی در ساختن الویت ها -این که ما بایستی به چه مسائلی بیندیشیم- و چهارچوب بندی کردن مسائل و این که چگونه بایستی به آن مسائل بیندیشیم، دارند.

نمایش های رسانه ای، باورها و ادراکات افراد از بیماری‌ها و سلامت را می سازند یا بر آنها تاثیر می‌گذارند و این باورها و ادراکات به نوبه خود رفتار سلامت فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مسائل سلامت که در رسانه ها به نمایش گذاشته می گردد به سرعت می‌تواند توجه مخاطب را تغییر دهد. علاوه بر شکل دادن باورها و ادراکات، نمایش های رسانه ای می‌توانند تولید معنا کنند . تصاویر، کلام و گفتمان رسانه بر چگونگی نگریستن به مسائل، مفاهیم و حتی موجودات انسانی تاثیر می‌گذارد(معتمد نژاد،1383).این‌که ما بیماری و فرد بیمار را چگونه بنگریم کاملا تحت تاثیر قالب و چهارچوبی می باشد که رسانه با کمک آن، بیماری و فرد بیمار را به ما معرفی می کند. حتی رسانه می‌تواند ایدئولوژی خود را در چهارچوب بندی کردن موضوعات سلامت دخیل سازد یا این‌که صرفا در راستای تامین منافع ایدئولوژیک خود به ارائه اطلاعات سلامت بپردازد. پس بایستی گفت که در این موردها رسانه دیگر ارزش اطلاع رسانی یا آگاهی دهی ندارد بلکه صرفا یک ایدئولوژی خاص را منعکس می‌سازد، یا آن را حفظ و جاودانه می کند. اهمیت این مهم بایستی در برنامه های آموزش سلامت و کمپین های تبلیغاتی، طرفداری رسانه ای و حتی فعالیت های آموزش سلامت لحاظ گردد . پس محققین حوزه سلامت و رسانه بایستی به مطالعه الویت ها، تصاویر و اظهاراتی که در رسانه به نمایش گذاشته می گردد بپردازند، همچنین واکنش مخاطبان رسانه به پیام های آن را نیز مورد توجه قرار دهند(سلطانیفر،1382).

حرفه گرایان و دست اندکاران امر بهداشت به قدرت رسانه برای بهبود و ارتقای سلامت جامعه پی برده اند. استراتژی های رسانه ای مانند طرفداری رسانه ای، تبلیغات معکوس، ارتباطات مخاطره، بازاریابی اجتماعی و بویژه ارتباطات از طریق منابع معتبر، همگی استراتژی های سلامت جامعه را طرفداری می‌کنند و غیر از فعالیت های مهم سلامت همگانی به شمار می‌آیند. سازمان های سلامت با کمک مهارت های رسانه ای می‌توانند به توانایی هایشان برای چهارچوب بندی کردن پیام ها اطمینان پیدا کنند و در بهره گیری موثر از رسانه به درستی اقدام نمایند(محسنی،1381).

ایدز پدیده ای با جنبه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی می باشد که در بسیاری از کشورهای جهان برای پیشگیری از گسترش آن، رسانه های جمعی تأثیر مؤثری اعمال کرده اند. اما در کشور ما به علت های مختلف، رسانه ها بویژه صداوسیما وظیفه اطلاع رسانی در این زمینه را چنان که بایستی بر عهده نگرفته اند در حالی که شواهد علمی نشان داده می باشد آموزش و اطلاع رسانی گسترده و مداوم بهترین راه مصون کردن جامعه از خطر ایدز می باشد. امروزه رسانه های جمعی، بویژه تلویزیون تأثیر بسیار مهمی در ادارک مخاطبان از جهان واقعی دارند. بازنمایی رسانه ای جهان در چهارچوب تصاویر کلیشه ای و قالبی، باعث شکل گیری ادراک و شناخت طبقه بندی شده از پدیده های مختلف می گردد. چنین ادراکی گاه مبنای قضاوت افراد درمورد پدیده ها و برخورد با آنها قرار می گیرد(بصیریان،1386). این پژوهش به مطالعه شواهد علمی آموزش و اطلاع رسانی درمورد ایدز، تأثیر رسانه های جمعی و پیشنهاد راهکارهایی برای فعال تر شدن رسانه ها در این زمینه در جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

همان گونه که در بالا گفته گردید، ایدز یک موضوع مهم در حوزه سلامت می باشد که به یک فوریت پیچیده اجتماعی و اقتصادی نیز تبدیل شده و مهمترین چالش زمان حاضر در برابر توسعه می باشد. ایدز در حالی که همچنان یک موضوع مهم حوزه سلامت می باشد، مهم ترین مانع در برابر توسعه نیز هست. مؤثرترین راه مبارزه علیه ایدز آموزش بهداشت می باشد، از طرف دیگر اگر آموزش هایی که تا به حال انجام گرفته کاملاً مؤثر بود نباید 3/4 میلیون عفونت جدید در سال 2006 به وجود می آمد(حکیم آراء،1384). پس پیام ها بایستی تا زمان مورد نیاز برای افزایش درک مردم از آنها در اشکال متفاوت ارائه و تکرار شوند. در این بین رسانه های جمعی در مبارزه علیه ایدز تأثیر حیاتی دارند و می توانند عامل مهمی در وارونه کردن پیشروی HIV/AIDS باشند(ساروخانی،1383). پژوهشگر پس از توصیف اپیدمیولوژیک ایدز در جهان و ایران به مطالعه مطالعات انجام شده درمورد رسانه ها و ایدز میپردازد.

سوال اساسی پژوهش این می باشد که با در نظر داشتن اهمیت رسانه های ارتباط جمعی کشورمان (ایران)، رسانه ها در آموزش و پیشگیری از ایدز چه نقشی دارند؟

 

تعداد صفحه : 233

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***