جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : تحلیل و مطالعه تناص قرآنی در مقامات زمخشری

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی  (M.A)

عنوان:

تحلیل و مطالعه تناص قرآنی در مقامات زمخشری

استاد راهنما:

دکتر صمد مؤمنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اوّل: کلیات پژوهش

1-1. اظهار مسأله 5

1-2. سوالات پژوهش 6

1-3. فرضیه های پژوهش 6

1-4. اهداف پژوهش 6

1-5. پیشینه ی پژوهش 6

1-6. روش کار و پژوهش 7

فصل  دوّم: مروری بر اوضاع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی عصر زمخشری

2-1. نگاهی به تاریخ عصر عباسی 7

2-2. اوضاع سیاسی 10

2-3. اوضاع اجتماعی 11

2-4. اوضاع اقتصادی 12

2-4-1. کشاورزی 13

2-4-2. صنعت 14

2-4-3. تجارت 14

2-5. اوضاع فرهنگی 15

2-6. اوضاع دینی 16

2-6-1. حزب عباسی 17

2-6-2. شعوبیگری 17

2-6-3. زندقه 18

2-6-4. معتزله 19

فصل سوم: زندگینامه زمخشری

3-1. زندگینامه زمخشری 22

3-2. صفات و أخلاق زمخشری 27

3-2-1. ویژگیهای جسمی 27

3-2-2. ویژگیهای معنوی 28

3-2-2-1. هوش و استعداد 28

3-2-2-2. عزت نفس 28

3-2-2-3. طمع و قناعت 29

3-2-2-4. دینداری 29

3-2-2-5. تواضع 29

3-2-2-6. عرب و زبان عربی از دیدگاه زمخشری 30

3-2-2-7. تجردی 30

3-2-2-8. سخت گیری در برابر مخالفان 30

3-2-2-9. باورهای مذهبی و کلامی زمخشری 31

3-2-3. مذهب زمخشری 34

3-3. علم و ادبیات زمخشری 34

3-4. استادان زمخشری 37

3-4-1- استادان  دیگر زمخشری 39

3-5. شاگردان زمخشری 40

3-6. آثار و تألیفات زمخشری 41

3-14. وفات زمخشری 46

فصل چهارم: تناص، مقامه و مقامه نویسی

4-1. تعریف تناص 48

4-2. بینامتنی وخاستگاه آن 51

4-3. بینامتنی از دیدگاه منتقدان غرب 52

4-4. بینامتنی در ادبیات عرب 53

4-5. عملیات بینامتنی 54

4-6. بینامتنی واژگان، جملات و مفاهیم 55

4-7. بینامتنی نحوی 56

4-8. بینامتنی صرفی 57

4-9. بینامتنی بلاغی 58

4-10. محورهای بینامتنی در ارتباط با قرآن کریم 58

4-10-1. نفی جزیی یا اجترار 58

4-10-2. نفی متوازی یا امتصاص 59

4-10-3. نفی کلی یا حوار 59

4-11. تلمیح 59

4-12. تعریف نثر و انواع آن: 60

4-12-1. نثر مرسل 61

4-12-2. نثر مسجع 61

4-13. کاربرد مقامه در لغت 61

4-13-1. مَقَام به فتح (مَ): 61

4-13-2. اگر واژه ی مَقام مصدر میمی باشد؛ یعنی اقامت گزیدن 63

4-13-3. مُقام به ضمه ی (مُ) از أقام یُقیم إقامه می باشد 63

4-13-4. المُقامه به دو معنی آمده می باشد 63

4-2-5. المَقامَه 64

4-14. معنی مقامه در اصطلاح 65

4-15. سرآغاز فن مقامه نویسی 66

4-16. بعضی از عوامل احتمالی مؤثر در ظهور فن مقامه نویسی توسط بدیع الزمان 69

4-17. موضوع در مقامات 70

4-17-1. تکدی گری 70

4-17-2. نظم و نثر 70

4-17-3. نقد ادبی 70

4-17-4. مزاح 70

4-17-5. فلسفه، منطق و کلام 71

4-17-6. تاریخ 71

4-17-7. وصف 71

4-17-8. نصایح و مواعظ 71

4-17-9. مسایل اجتماعی 71

4-17-10. مدح 71

4-17-11. سیاست 72

4-17-12. علوم مختلف 72

4-17-13. موضوعات مختلف 72

4-18. ساختار و اسلوب مقامه نویسی 72

4-18-1. راوی 72

4-18-2. قهرمان داستان 73

4-18-3. حادثه (صحنه) 73

4-18-4. قربانی (ضَحیّه) 73

4-18-5. اسلوب قصه در مقامات 73

4-19. اهداف و اغراض مقامات 74

4-20. سیر تاریخی فن مقامه نویسی 75

4-21. برجسته ترین پیروان مقامات بدیع الزمان 76

فصل پنجم: بینامتنی مقامات زمخشری با قرآن کریم

5-1. بینامتنی مقامات زمخشری با قرآن کریم 81

نتیجه گیری و پیشنهادات 129

ملخص البحث 131

منابع و مآخذ 132

فهرست اعلام 139

چکیده انگلیسی I
چکیده 
یکی از رویکردهای مورد توجه در پژوهش­های مربوط به ادبیات در دهه های اخیرمطالعات بینامتنی می باشد. بینامتنی یادآور این نکته می باشد که متون به نوعی همواره درتعامل با یکدیگرند .یافتن این روابط ما را به  خوانشی نو از متون رهنمون می سازد.این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی وبا استقراء آیات کریمه قرآنی در مقامات زمخشری انجام شده می باشد.زمخشری باکنیه ابوالقاسم واسم محمود وشهرت زمخشری مفسر، محدث، نحوی، متکلم، لغوی وشاعر حنفی معتزلی ملقب به جارالله که یکی از آثار فراوان وی مقامات زمخشری در اخلاق می باشد. هدف ازاین پژوهش، شناخت ومعرفی چگونگی و  تاثیر تناص قرآن کریم برلفظ ومحتوای مقامات زمخشری می باشد.

زمخشری در مقامات خودرویکرد قابل توجهی به قرآن دارد.این امر وقتی بیشتر مورد توجه قرارمی گیرد که بدانیم اومفسری بزرگ و دارای تفسیر وزین و با عظمت کشاف می باشد و همین امر باعث می گردد در جای جای مقامات اواز قرآن کریم و آیات آن بهره گیری شده باشد.با تحلیل و مطالعه عملیات بینامتنی درمقامات (متن حاضر) وقرآن (متن غایب) درمی یابیم که این تعامل هر چند بیشتر به صورت نفی متوازی و نفی جزئی می باشد، امانفی کلی نیز در آن کم نیست.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : بررسی و مقایسه اومانیسم در اشعار صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه

کلیدواژه: قرآن کریم، تناص، مقامات، زمخشری.

مقدمه
قرآن مجید کتاب دینی ماست، معانی و مفاهیم آن در طول چهارده قرن از جهات مختلف در حیات فردی و اجتماعی ما تأثیر پنهان و عیان نهاده می باشد. چنان که امروزه نمی توان جنبه ای از جنبه های گوناگون زندگی مسلمانان را دانست که قرآن کریم و معانی والای آن به نحوی مستقیم یا غیرمستقیم، در آن تأثیری نگذاشته باشد. (حلبی؛ 1374: 11)

یکی از مسائلی که همواره در علم نقد مورد توجّه می باشد، متن و چگونگی پرداختن به آن می باشد. این موضوع درطول تاریخ علم نقد، مطمح نظر بسیاری از ناقدان و نویسندگان بوده می باشد. روابط بین متون از این دسته موضوعات می باشد که پیشینه ای بس قدیمی دارد. ارتباط یک متن با متن یا متن های دیگر، همراه با ساختارگرایی و پساساختارگرایی مورد توجّه پژوهشگرانی زیرا کریستوا[1]، بارت[2]، ژنت[3] و… قرار گرفت؛ البته شایان ذکر می باشد که این پدیده مسبوق به علومی زیرا نشانه شناسی می باشد و افرادی زیرا سوسور[4] نشانه شناس معروف و میخائیل باختین[5] در گفتگوهای خود، در پیدایش آن به عنوان نظریه بینامتنی[6] تأثیرگذار بوده اند.در این بین کریستوا سهم بزرگی در مطالعات بینامتنی دارد. در واقع او بود که با وضع واژه‌ی بینامتنی افق نوینی را در مطالعات قرن بیستم گشود.

بینامتنی به مطالعه چگونگی‌ی حضور یک متن در متن دیگر می پردازد و با حذف مفاهیمی زیرا مؤلف، تاریخ و جامعه، متن را مستقل، اما وابسته به متون دیگر در نظر می گیرد. با اندک تأمّلی در آثار پیشینیان درمی یابیم که تشابهات بسیاری بین موضوعات نقدی معاصر در غرب و علم نقد قدیم عرب می توان پیدا نمود.

ازمیان آثار فراوانی که به نوعی با متون دیگردرارتباط هستند، مقامات50 گانه ی زمخشری نوشته ی نویسنده ی ایرانی الاصل، اهل زمخشر از توابع خوارزم در شمال خراسان را برگزیده ایم.زمخشری در علوم مختلف،تبحر و تخصص داشت وتسلط او بر علوم گوناگون باعث گردید تا در زمینه های مختلف به نگارش بپردازد.او از طرف عالمان بزرگی زیرا سمعانی که معاصر وی بوده می باشد مورد تقدیر و تکریم قرار گرفته می باشد و مجموع عباراتی که علماء درمورد ی زمخشری آورده اند حکایت از وسعت شخصیت علمی او دارد. وی با در نظر داشتن اینکه درعلوم مختلف تفسیر و فقه و حدیث وصرف و نحوو لغت ومجازات وعروض و…فریدالعصر ویگانه ی دوران خود بوده می باشد ، توانسته تعامل نیکویی با قرآن مستقر سازد و به نحوی شایسته در مقامات خود از آیات آن بهره برده می باشد.

این پژوهش در پنج  فصل تدوین شده می باشد: در فصل اول کلیات پایان نامه اظهار شده می باشد.  در فصل دوم مروری بر اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عصر زمخشری در فصل سوم زندگی زمخشری، و اوضاع اجتماعی و سیاسی عصر زمخشری وصفات، عقاید، توانایی های علمی و ادبی، اساتید، شاگردان و آثار او مورد بحث قرار گرفته می باشد و در فصل چهارم تناص،مقامه و مقامه نویسی به شیوه ای آزاد و نگاهی ادبی که در آن بیشتر از آیات تصریح شده می باشد که مورد توجه بوده می باشد و در این فصل تحلیل مقامه نویسی با تکیه بر مفاهیم دینی و قرآنی نیز اظهار گردیده می باشد، در فصل پنجم به تبیین روابط بینامتنی قرآن در مقامات زمخشری پرداخته شده می باشد.

اظهار مسأله
مقامه به گونه کلی از انواع داستان های کهن می باشد که با نثر مصنوع آمیخته با شعر در مورد یک قهرمانی می باشد که به صورت ناشناس در داستان ظاهر می گردد و حوادثی به وجود می آورد و همین که در پایان داستان شناخته می گردد ناپدید می گردد تا آنکه دوباره در هیبتی دیگر، در مقامه بعدی عیان می گردد، پس مقامات را می توان به مجموعه ای از داستان های مجزا دانست که دارای وحدت موضوع می باشند، محمود بن عمر زمخشری ملقب به ابوالقاسم  شاعر، ادیب و سخن سرای بزرگ ایرانی در زمره ی مقامه نویسان تاریخ ادبیات عرب به شمار می رود. مقامات زمخشری شامل 50 مقامه بوده که در بعضی کتب به  النصائح الکبار معروف می باشد. اگرچه مقامات بدیع الزمان و حریری از شهرت بیشتری برخوردارند. اما سبک مقامات زمخشری آن را از دیگر مقامه ها ممتاز می سازد. از ویژگی های منحصر به فرد مقامات زمخشری، در این پژوهش بهره گیری از تناص قرآنی در این مقامات می باشد.

تعداد صفحه : 160

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***