جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی 

گرایش : اقتصادی

عنوان : مطالعه­ ی کانه ­زایی سولفیدی ماگمایی در سنگ­های اولترامافیک 

دانشکده علوم

 پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته

زمین­ شناسی اقتصادی

مطالعه­ ی کانه ­زایی سولفیدی ماگمایی در سنگ­های اولترامافیک کمپلکس افیولیتی فاریاب، جنوب کرمان

استاد راهنما

دکتر محمد­علی رجب­زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

مجموعه افیولیتی فاریاب در 140 کیلومتری شمال­شرق بندرعباس در منتهی­الیه جنوب­شرق زون سنندج سیرجان در مرز با منطقه مکران قرار دارد و به صورت یک ساختار فرازمین بین دو گسل بزرگ دستگرد در شرق و رودان در غرب قرار می­گیرد. افیولیت فاریاب از نظر سنگ­شناسی به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می­گردد، بخش شمالی دربرگیرنده سنگ­های ماگمایی می باشد که بزرگترین معادن کرومیت ایران را در خود جایی داده­اند، در حالی­که بخش جنوبی متشکل از سنگ­های دیرگداز باقی­مانده از ذوب­بخشی گوشته ­فوقانی می باشد. کانه­زایی سولفیدی در افق­های مختلف سنگ­شناسی بخش شمالی صورت گرفته می باشد. مطالعات پتروگرافی، داده­های XRD و تجزیه شیمیایی نقطه­ای با بهره گیری از روش EMPA بر روی کانی­های سولفیدی، اسپینل کروم­دار و سیلیکاتی سنگ­های اولترامافیک میزبان در محدوده این معدن نشان می­دهند که کانی­های سولفیدی در دو نسل کانه­زایی ایجاد شده­اند. در نسل اول، کانه‌زایی اولیه به صورت ماگمایی با بافت افشان به شکل بین­دانه­ای (اغلب آمیبی شکل) و در نسل دوم، کانه­زائی ثانویه در اثر عملکرد سیال گرمابی منجر به نهشته­شدن رگچه­ای سولفیدها در امتداد شکستگی­های سنگ­های سیلیکاتی شده­می باشد. کانی­های سولفیدی اولیه از نوع پیروتیت، پنتلاندیت و کانی­های سولفیدی ثانویه شامل ویولاریت و پیریت می­باشند. ارتباط مستقیمی بین مقدار حجمی کانی­های کلینوپیروکسن با اندازه و مقدار کانی­های سولفیدی اولیه نظاره می گردد. بیشترین کانه­زایی در اولیوین کلینوپیروکسنیت و ورلیت رخ داده می باشد. اسپینل­های کروم­دار به دو صورت انتشاری و توده ای دیده می­شوند. اندازه Cr#[100*Cr/(Cr+Al)] در کرومیتیت­ های انتشاری از 72 تا 74 و در انواع توده­ای بین 82 تا 85 در تغییر می باشد. همچنین اندازه Mg#[100*Mg/(Mg+Fe+2)] به ترتیب برای کرومیتیت انتشاری بین 29 تا 33 و برای کرومیتیت توده­ای بین 53 تا 58 در تغییر می­باشد. ترکیب شیمیایی اسپینل­های کروم­دار نشان می­دهند که نسبت FeO/MgO در مذاب اولیه بین 50/0 تا 81/1، اندازه Al2O3 بین 45/9 تا 44/12 با مقادیر پایینی از TiO2 (کمتر از 24/0 درصد وزنی) می باشد. همچنین موقعیت ترکیب شیمیایی کرومیتیت­ها در نمودارهای TiO2 در برابر  Cr#و  TiO2در برابرAl2O3  نشانگر تشکیل کرومیتیت­ها از ماگمای بونینیتی در جایگاه زمین­ساختی فوق­فرارانش می باشد.

واژه­های کلیدی: کانه­زائی، سولفید، سنگ اولترامافیک، افیولیت، فاریاب

فهرست مطالب

عنوان                       صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات.. 2

1-2- افیولیت… 3

1-3- منشأ افیولیت‌ها 7

1-4- تقسیم­بندی افیولیت‌ها 8

1-5- افیولیت‎های ایران.. 11

1-6- افیولیت ملانژ و کالردملانژ. 12

1-7- دگرسانی در افیولیت ملانژهای ایران.. 13

1-8- پراکندگی جغرافیایی افیولیت‎های ایران.. 14

1-9- اهمیت اقتصادی افیولیت‌ها 16

1-10- کانه‌زایی سولفیدی در مجموعه‌های افیولیتی.. 18

1-11- مختصات، موقعیت جغرافیایی و عوامل زیربنایی.. 19

1-11-1- موقعیت جغرافیایی.. 19

1-11-2- آب و هوا و پوشش گیاهی منطقه. 21

1-11-3- توپوگرافی منطقه مورد مطالعه. 22

1-12- مطالعات پیشین.. 22

1-13- اهداف پژوهش…. 24

1-14- روش­های پژوهش…. 24

عنوان                صفحه

فصل دوم: زمین‌شناسی منطقه

2-1- مقدمه. 26

2-2- زمین‌شناسی مجموعه اولترامافیک سرخ‌بند. 28

2-3- بخش شمالی مجموعه اولترامافیک سرخ‌بند. 31

2-3-1- دونیت… 31

2-3-2- پریدوتیت‌ها 34

2-4- بخش جنوبی مجموعه اولترامافیک سرخ‌بند. 42

2-4-1- هارزبورژیت… 42

2-4-2- دونیت… 43

2-5- مجموعه­های دگرگونی منطقه. 44

2-6- مجموعه آمیزه رنگین.. 48

2-7- سن مجموعه افیولیتی فاریاب.. 52

فصل سوم: مطالعات پتروگرافی

3-1- مقدمه. 54

3-2- سنگ‌های اولترامافیک مجموعه افیولیتی فاریاب.. 55

3-3- موقعیت و مختصات نقاط نمونه­برداری در مجموعه افیولیتی فاریاب.. 56

3-4- پتروگرافی واحدهای سنگی بخش شمالی.. 57

3-4-1- دونیت… 57

3-4-2- اولیوین کلینوپیروکسنیت… 64

3-4-3- ورلیت… 70

3-4-4- کرومیتیت… 73

3-5- پتروگرافی واحدهای سنگی بخش جنوبی مجموعه افیولیتی فاریاب.. 75

3-5-1- هارزبورژیت… 76

عنوان               صفحه

3-5-2- اولیوین کلینوپیروکسنیت… 76

3-5-3- دونیت… 77

3-6- نمونه‌های حاوی سولفید معدن فطر6. 78

3-6-1- آماده سازی نمونه‌ها 79

3-7- پتروگرافی کانی‌های سولفیدی در محدوده معدن فطر 6. 80

فصل چهارم: مطالعات ژئوشیمیایی

4-1- مقدمه. 87

4-2- آماده­سازی نمونه­ها 88

4-3- کالیبراسیون.. 90

4-4- مشخصات دستگاه   CAMECA SX 100. 91

4-5- شیمی سیلیکات‌های میزبان.. 92

4-5-1- اولیوین(Olivine) 92

4-5-2- ترکیب شیمیایی اولیوین.. 94

4-5-3- کلینوپیروکسن (Cpx) و اورتوپیروکسن ( Opx) 99

4-6- ژئوشیمی کرومیتیت­ها 105

4-6-1- اسپینل‌های کروم‌دار (chromian spinel) 105

4-6-2- ترکیب شیمیایی بلورهای کرومیت… 106

4-6-3- محیط تشکیل کرومیت­ها 110

4-6-4- تعیین ترکیب شیمیایی ماگمای مادر تشکیل دهنده کرومیتیت­ها 113

4-7- شیمی کانی‌های سولفیدی.. 116

4-8- مطالعه فرآیندهای کانه­زایی در ماگماهای مافیک… 120

4-8-1- انحلال­پذیریسولفید. 120

عنوان                               صفحه

4-8-2- ضرایب تفکیک سولفید ـ سیلیکات.. 121

4-8-3- فاکتورR  و تمرکز عناصر با فراوانی کم.. 122

فصل پنجم: نتیجه­گیری

5-1- مقدمه. 127

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

5-2- نتایج مطالعات پتروگرافی.. 127

5-3- نتایج ژئوشیمی.. 129

5-3-1- منشاء کرومیتیت­ها 129

5-3-2- ژئوشیمی کانی­های سیلیکاتی میزبان.. 130

5-3-3- ژئوشیمی سولفیدها 130

5-4- ارائه پیشنهاد برای مطالعات آینده. 132

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی.. 133

منابع انگلیسی……… 134

1- مقدمه

ولفیدی ماگمایی جهان از نوع Ni+Cu و PGE با بخش‌های زیرین مجموعه‌های سنگی مافیک و اولترامافیک لایه‌ای همراه هستند. سنگ‌های اولترامافیک، خود دارای منشاء ماگمایی بوده و بصورت انواع سنگ‌های مختلف در بخش‌های زیرین پوسته و یا در سطح زمین تشکیل شده‌اند. مطالعه سنگ‌های اولترامافیک می‌تواند فرآیندهای مؤثر در تکوین سنگ‌های ماگمایی و فرآیندهایی که بعد از تشکیل سنگ سبب تغییر ترکیب آن می گردد، نظیر واکنش مذاب ـ پریدوتیت را به خوبی نشان دهد. توده­های افیولیتی علی­رغم اینکه در گروه مجموعه سنگ­های مافیک و اولترامافیک طبقه‌بندی می شوند و از نظر بعضی از ذخایر معدنی نظیر کرومیت مورد توجه بوده‌اند اما فاقد این­گونه نهشته‌­های بزرگ سولفیدی می‌باشند. عدم وجود داده‌های دقیق بر روی ترکیبات سولفیدی، روشن نبودن جایگاه سنگ‌شناسی واحدهای سنگی میزبان کانی‌های سولفیدی و پیچیدگی زیاد سنگ‌شناسی مناطق عمیق افیولیتی موجب شده می باشد که مطالعات علمی و اکتشافی این ترکیبات به شکل هدفمند دارای عمر کمی ‌باشند. با در نظر داشتن این­که رسیدن ماگمای سیلیکاتی اولیه به حالت اشباع از سولفید، جدایش مایع سولفیدی از مذاب سیلیکاتی مادر و تجمع عناصر کالکوفیل در آن و سپس تمرکز قطرات مایع سولفیدی لازمه تشکیل کانسارهای سولفیدی ماگمایی می باشد، احتمالاً چنین شرایطی در مجموعه‌های افیولیتی که از نظر کانسارهای سولفیدی ماگمائی فقیر می‌باشند کمتر ایجاد می گردد (Naldrett, 2004). کانسار سولفید نیکل  اکوج[1] در افیولیت‌های زامبیل[2]  فیلیپین (Naldrett, 1989;Evans, 1993) و کانسار کلیفز[3] در افیولیت شتلند[4] اسکاتلند (Naldrett, 1989) به عنوان کانسارهای سولفیدی مرتبط با افیولیت‌ها این امید را به­وجود آورده می باشد که تحت شرایطی در مجموعه‌های افیولیتی می­توان انتظار کانه‌زایی سولفیدی را داشت. مدل‌های زیادی بر اساس سازوکار تشکیل توده‌های افیولیتی (محیط شکافت قاره­ای، محیط تیغه­های وسط اقیانوسی، محیط جزایر قوسی و …..) ارائه شده می باشد. ماهیت ماگمای مادر و ترتیب جای­گیری ترکیبات مختلف در سطوح متفاوت ستون چینه­شناسی دارای اهمیّت علمی و اکتشافی فراوانی می باشد. مجموعه افیولیتی فاریاب جزئی از مجموعه‌های افیولیتی کمربند زاگرس بوده که در منتهی­الیه مرز کمربند زاگرس و منطقه مکران قرار دارد. منطقه فاریاب بزرگ‌ترین منطقه معدنی کرومیت ایران می‌باشد و با در نظر داشتن این­که کانی‌های  سولفیدی در این منطقه به ویژه در معدن فطر 6 نظاره شده‌اند، در این رساله کوشش بر آن می باشد که با بهره گیری از مطالعات صحرایی، پتروگرافی، ژئوشیمی کانی‌ها و سنگ به مطالعه کانه‌زایی سولفیدی ماگمایی و اسپینل‌های­کروم‌دار و سنگ‌های سیلیکاتی میزبان در این مجموعه افیولیتی پرداخته گردد.

1-2- افیولیت

 افیولیت‌ها، قطعات باقی‌مانده لیتوسفر اقیانوسی هستند که در اکثر سلسله کوه­های بزرگ زمین در قاره‌ها و جزایر جای­گیری شده‌اند. سن آن­ها بسیار متفاوت می باشد، سن قدیمی­ترین آن‌ها مربوط به پروتروزوئیک با سن در حدود 800 میلیون سال می­باشند. افیولیت­ها علاوه بر پرکامبرین (پروتروزوئیک) در فانروزوئیک نیز تشکیل شده­اند، قابل ذکر می باشد که تمرکز اصلی افیولیت­ها در محدوده مزوزوئیک-سنوزوئیک می باشد (Moores et al., 2000). سلسله کوه­هایی که در نتیجه تصادم و برخورد به وجود آمده‌اند مانند آپالاش، اورال یا حتی کوه­های عظیمی که به آن سلسله جبال آلپی می‌گویند غنی از توده‌های افیولیتی­اند و می­توان آن­ها را در امتداد نواری پرپیچ و خم و خطی، در طول هزاران کیلومتر تعقیب نمود. واژه افیولیت در سال 1813 توسط برونیار، برای معرفی سنگی با زمینه سرپانتینی که کانی‌های مختلفی در آن وجود داشته و غالباً با سنگ‌های آتشفشانی، گابروها و رسوبات سیلیسی یا چرت همراه بوده، به کار رفته می باشد (Brongniart, 1813). در طی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، اصطلاح افیولیت، معرف تجمعی از سرپانتینیت­ها، گابروها و اسپیلیت­ها با یا بدون رادیولاریت یا چرت­های وابسته بود که در لیگور آپنین[5] و در آلپ غربی داخلی رخنمون داشته­اند. این رخنمون­های افیولیتی آلپی، به شدت تکتونیزه، چین­خورده و دگرگون شده‌اند. استینمن (1927)، در یک بازنگری، که وی آن را مجموعه سه قسمتی معرفی نمود (متشکل از سرپانتینیت­ها، دیابازها و رادیولاریت­ها) همزادی انواع ماگمایی (سرپانتینیت­ها ـ گابروها، دیابازها و اسپیلیت­ها) را پیشنهاد نمود. به نظر وی، تمام این‌ها در یک لاکولیت عظیم تفریق یافته و به داخل رسوبات ژئوسنکلینال تزریق شده‌اند (Steinmann, 1927). درور (1957) در مقاله­ای از منشأ گوشته­ای پریدوتیت‌های نوع آلپی و جای­گزینی تکتونیکی به حالت جامد قطعات گوشته فوقانی آن، دفاع نمود (De Roever, 1957). در اواخر سال­های 1960، با مطالعه­های دقیقی که در یونان، قبرس، ترکیه و عمان انجام گردید به این نتیجه رسیدند که استقرار تکتونیکی قطعات لیتوسفر اقیانوسی شامل دو مجموعه کاملاً متفاوت می باشد:

1 ـ تکتونیت­ها[6]: بخش گوشته پریدوتیتی قاعده­ای که با دگرشکلی­های پلاستیک دمای بالا مشخص­اند.

2 ـ کومولاها[7]: توالی ماگمایی پوسته­ای با دگرشکلی کم که یک بخش گابرویی آن از نوع انباشته­ای می باشد.

در اوایل سال­های 1970، کولمن، برای معرفی تکتونیک خاص لیتوسفر اقیانوسی بر روی حاشیه قاره‌ها، اصلاح فرارانش را به کار برد (Coleman,1970). اختلاف نظر بین زمین شناسان اروپایی و زمین شناسان آمریکایی باعث گردید که همه در تعریف اصطلاح مشترک افیولیت به توافق برسند. کنفرانس پن روز[8] در سال (1972) به همین مقصود تشکیل گردید و نتایج آن به تبیین زیر می‌باشد (Anonymous, 1972):

واژه افیولیت جهت معرفی مجموعه‌ای خاص از سنگ‌های مافیک تا الترامافیک به کار می‌رود، پس این واژه نام یک سنگ خاص نیست، طبق این تعریف، یک مجموعه افیولیتی از قاعده تا بالا شامل (شکل1-1):

1ـ مجموعه الترامافیک، شامل هارزبورژیت، لرزولیت، دونیت با مقادیر متفاوت که معمولاً فابریک­های تکتونیکی از خود نشان می‌دهند.

2ـ مجموعه گابرویی که بیشتر بافت کومولایی داشته و معمولاً واجد کومولاهای پریدوتیتی و پیروکسنیتی بوده و عموماً دگرشکلی کمتری نسبت به مجموعه الترمافیک قبلی دارند.

3ـ مجموعه دایک­های صفحه­ای که به عنوان مجاری تغذیه کننده واحدهای آتش­فشانی فوقانی اقدام کرده­اند.

4ـ مجموعه آتش‌فشانی بازیک که عموماً به صورت بازالت‌های بالشی در بخش بالایی توالی افیولیتی و در زیر رسوبات فوقانی گسترش دارند.

5ـ سنگ‌های همراه افیولیت‌ها که عبارتند از:

ـ یک بخش رسوبی فوقانی که به گونه مشخص از چرت‌های نواری، شیل‌های نازک بین لایه‌ای و کمی سنگ آهک تشکیل شده‌اند.

ـ توده‌های پودیفورم[9] کرومیت که معمولاً داخل دونیت‌ها پیدا نمود می شوند.

ـ سنگ‌های نفوذی و نیمه عمیق فلسیک سدیک (پلاژیوگرانیت).

بایستی ذکر نمود که محققان نکات کلی زیر را به تعریف فوق اضافه کرده‌اند:

ـ سطح تماس گسلی بین واحدهای قابل نقشه­برداری بسیار زیاد می باشد و ممکن می باشد، مقاطع کامل وجود نداشته باشد.

ـ یک مجموعه افیولیتی ممکن می باشد ناکامل، قطعه قطعه و جدا از هم و دگرگون شده باشد.

ـ اگرچه معمولاً افیولیت‌ها را به عنوان نماینده پوسته اقیانوسی یا گوشته فوقانی می­دانند اما کاربرد واژه افیولیت بایستی مستقل از منشأ فرضی آن باشد. در دو دهه بعد، ثابت گردید که افیولیت‌ها بسیار متنوع­اند اما تعریف افیولیت، با گذشت زمان پابرجا مانده و مورد قبول همه می باشد.

شکل ‏1‑1- یک ستون افیولیتی، نظیر آن­چه در بیانیه کنفرانس پن روز (1972) مشخص شده می باشد. A= پریدوتیت برجا مانده گوشته، B1= کومولای لایه لایه اولترامافیک، B2= کومولای لایه­لایه گابرویی، B3= گابرو ایزوتروپ، C= مجموعه رگه­ای (دایک دیابازی) ، D= روانه بازالتی
(گدازه بالشی) ، E= رسوبات پلاژیک، MP= موهوی پترولوژیکی، Ms= موهوی لرزه­ای
(Caron et al., 1989).

1-3- منشأ افیولیت‌ها

وضعیت ژئودینامیکی و منشاء افیولیت‌ها مسأله مهمی می باشد، در این راستا ژئوشیمیست ژاپنی (Miyashiro, 1973) کار تحقیقی در مورد ژئوشیمی سنگ‌های خروجی و برپایه نمودارهایی که بر اساس ارتباط عناصر پایه­گذاری شده بود منتشر نمود. در این کار تحقیقی، رفتار عناصر اصلی و فرعی در گدازه­های افیولیت ترودوس[10] در قبرس را انتشار داد که تماماً مشخصات ولکانیسم نوع کمان[11] را نشان می­دادند و به هیچ وجه مشابه خصوصیات ژئوشیمی بازالت‌های نوع پشته­های میان اقیانوسی ( MORB) نبودند. ژئوشیمیست­های دیگر نیز طیف وسیعی از افیولیت‌ها با خصوصیات کمان را توصیف نمودند. مجموعه ‌این تحقیقات بنائی محکم جهت معرفی افیولیت‌های نوع فوق فرورانش[12] را فراهم نمود. امروزه مشخص شده می باشد که تعدادی از حوضه­های اقیانوسی در موقعیت پشت قوس[13] واقع شده‌اند. از طرفی می­توان حوضه­ های اقیانوسی را در حاشیه قاره‌ها و یا درون کمان‌ها و در محل پیشانی کمآن‌ها[14] نظاره نمود که گویای محل برخورد یا تصادم هستند. سرنوشت این حوضه­های اقیانوسی با موقعیت تکتونیکی این چنین، با سرنوشت جزایر قوسی هم­زمان، که در محل پوسته قاره­ای به وجود آمده‌اند، به نوعی گره خورده می باشد. پس می­توانیم فرض­کنیم که در گذشته تعدادی از افیولیت‌های فرارانده بر روی حاشیه قاره‌ها از حوضه­های اقیانوسی حاشیه­ای منشأ گرفته­اند
(درویش زاده، 1381).

1-4- تقسیم­بندی افیولیت‌ها

در حال حاضر، حدود 150 مجموعه افیولیتی با سن متفاوت شناسایی شده و از بین آن‌ها حدود 40 مورد از آنها دقیقاً نقشه­برداری و توصیف شده‌اند (Nicolas, 1989). این افیولیت‌ها، شواهد با ارزشی از کف اقیانوس و امکان مطالعه دقیق ساختمان و ترکیب پوسته اقیانوسی و گوشته فوقانی وابسته به آن را در طول مقاطع زمین‌شناسی به ما عرضه می‌کنند (شکل1ـ2). افیولیت‌ها را از نظر ماهیت سنگ‌شناسی پریدوتیت‌های گوشته‌ای برجا مانده به 3 گروه بزرگ تقسیم کرده‌اند ( (Nicolas & Boudier, 2003:

الف) افیولیت‌های نوع هارزبورژیتی (HOT): در این نوع افیولیت‌ها مقطع گوشته‌ای اساساً هارزبورژیتی می باشد و بیشتر تهی شده‌اند مثل افیولیت عمان.

ب) افیولیت‌های نوع لرزولیتی (LOT): این افیولیت‌ها انواعی را شامل می شوند که مقطع گوشته لرزولیتی داشته و کمتر تهی شده‌اند. نظیر افیولیت لیگوریا[15] در ایتالیا.

ج) افیولیت‌های نوع حدواسط (LHOT): افیولیت‌هایی که مقطع گوشته‌ای آن‌ها از هارزبورژیت و لرزولیت می باشد مثل افیولیت ترودوس قبرس.

این فرق اساسی اولین بار به وسیله نیکولا و جکسون (1972)، در مورد افیولیت‌های کوه­های مدیترانه پیشنهاد گردید یعنی جایی که به وضوح یک ایالت شرقی با افیولیت‌های هارزبورژیتی و یک ایالت غربی با افیولیت‌های لرزولیتی مشخص شده می باشد (شکل 1-3)، این دو نوع در حوالی دینارید، آلبانی و صربستان به هم وصل شده و در همین­جا، دو نوار به موازات هم تشکیل می‌دهند. افیولیت‌های نوع هارزبورژیتی نشان دهنده درجه ذوب بخشی بالای گوشته هستند که تصور می گردد نشانه گسترش سریع پشته­های میان اقیانوسی هستند، در حالی که افیولیت‌های نوع لرزولیتی نشان­دهنده درجه پایین­تری از ذوب بخشی هستند که اظهار­گر گسترش کند پشته­های میان­اقیانوسی و یا یک محیط ریفتی می‌باشند. نوع بازالت‌هایی که همراه این دو نوع پریدوتیت تشکیل می شوند، دلیل دیگری بر درجه ذوب بخشی آن‌ها می باشد زیرا در نوع هارزبورژیتی، بازالت‌ها از نوع تولئیتی و در نوع لرزولیتی به سمت آلکالن میل
می­کند ((Juteau, 1999.

تعداد صفحه :165

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : زمین­ شیمی فلزات سنگین و هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای رسوبات حوضه آبریز رودخانه کارون

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: زمین شناسی