جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی جانوری 

گرایش :  بیوسیستماتیک جانوری

عنوان : مطالعه فونستیکی ماهیان حوضه خلیج فارس با رویکرد حفاظتی

دانشگاه شیراز 

دانشکده علوم

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی جانوری

(گرایش بیوسیستماتیک جانوری)

مطالعه فونستیکی ماهیان حوضه خلیج فارس با رویکرد حفاظتی

 استاد راهنما

دکتر حمیدرضا اسماعیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

   عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1-ماهیان از گذشته تا حال………………………………………………………………….2

1-2-تنوع ماهیان……………………………………………………………………………………….2

1-3 –اهمیت ماهیان………………………………………………………………………….2

1-4- ماهیان ایران……………………………………………………………………………….3

1-5- شناسایی ماهیان……………………………………………………………………3

1-6-گونه­های بومی (Native)، بومزاد (Endemic) و غیر بومی (Exotic)…………………..4

      1-6-1-گونه­های بومی ………………………………………………………………………..4

      1-6-2-گونه­های بومزاد یا اندمیک …………………………………………………………….4

      1-6-3-گونه­های غیر بومی …………………………………………………………………4

1-7- جغرافیای جانوری ماهیان………………………………………………………………..5

      1-7-1-جغرافیای جانوری ماهیان آب شیرین جهان …………………………………………………..5

      1-7-2-جغرافیای جانوری ماهیان آب شیرین ایران …………………………………………………….5

1-8- تهدید­های حاکم بر تنوع زیستی…………………………………………………………………………………6

      1-8-1-تخریب اکوسیستم ……………………………………………………………………………..6

      1-8-2-ورود گونه­های غیر بومی …………………………………………………………………………………..6

      1-8-3-تغییر آب و هوا …………………………………………………………………………………………………6

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین……………………………………………………………8

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1-حوضه­های آبریز ایران…………………………………………………………………………………..12

3-2-حوضه­ی­آبریز خلیج فارس…………………………………………………………………………………………..13

       3-2-1-زیرحوضه­ی آبریز هله…………………………………………………………………………………….14

       3-2-2-زیرحوضه­ی آبریز مند…………………………………………………………………………………….16

            3-2-2-1- موقعیت حوضه­های آبریز رودخانه­ی مند ………………………………………..17

          3-2-3- رودخانه­ی اهرم ……………………………………………………………………………..18

3-3-نمونه برداری از ماهیان………………………………………………………………………………..18

   3-3-1-ابزارهای نمونه برداری…………………………………………………………………………………….19

   3-3-2-جمع­آوری نمونه………………………………………………………………………………………………20

   3-3-3-تثبیت و نگهداری نمونه­ها……………………………………………………………………………….20

   3-3-4-کدگذاری نمونه­ها……………………………………………………………………………………………21

   3-3-5-شناسایی نمونه­ها ……………………………………………………………………………………………21

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

   3-3-6-تهیه­ی بانک اطلاعات (Data Base) …………………………………………………………..22

   3-3-7- وسایل و مواد مورد بهره گیری……………………………………………………………………………22

فصل چهارم: نتایج

4-1- توصیف گونه­های ماهیان حوضه­ی خلیج فارس………………………………………………………..25

4-2- تنوع زیستی ماهیان حوضه­ی خلیج فارس……………………………………………………………….70

4-3- وضعیت گونه­ها (بومی، بومزاد و غیر بومی) ………………………………………………………………79

4-4- وضعیت حفاظتی ماهیان حوضه­ی خلیج فارس ………………………………………………………81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

    5-1- چگونگی­ی پراکنش ماهیان حوضه­ی خلیج فارس ………………………………………85

5-2- مقایسه­ی تنوع زیستی ماهیان حوضه­ی آبریز خلیج فارس با حوضه­های آبریز دریای خزر و دجله ………………………………………………………………………………………86

5-3-مقایسه­ی تنوع زیستی زیرحوضه­های مند و هله ………………………………………………………87

    5-4-تهدیدهای زیست محیطی حاکم بر حوضه­ی خلیج فارس ……………………………………….88

    5-5-نتیجه گیری کلی…………………………………………………..89

    5-6-پیشنهادها………………………………………………………………………..90

فهرست منابع ………………………………………………………………………..91

  • 1ماهیان از گذشته تا حال

از دیدگاه دیرین شناسی تکاملی ماهی­ها از آغاز دوره­ی اردوویسن نزدیک به 400 میلیون سال پیش زیست می­نمودند. با در نظر داشتن تفسیرهای متفاوت از حقایق فسیلی، مسئله­ی منشأ ماهیان آب شیرین و دریایی هنوز حل نشده باقی مانده­می باشد. آن چیز که که امروزه مورد قبول همگان می باشد این می باشد که منشأ ماهیان آب شیرین از نیا یا نیاهای دریایی بوده­می باشد.Watson(1954) معتقد می باشد که ماهیان از لحاظ منشأ، دریایی هستند درحالیکه Robertson(1957) معتقد می باشد مسئله­ی منشأ ماهیان دریایی و آب شیرین شک برانگیز می باشد. وی نشان داد که ماهیان آب شیرین و دریایی هر دو آثاری از استراکودرم ها را دارند (Moyle & Cech, 2004).

1-2 تنوع ماهیان

ماهیان بزرگترین گروه مهره داران هستند که تقریبا نیمی از مهره داران شناخته شده­ی کنونی را شامل می­شوند به طوریکه تاکنون حدود 32400 گونه ماهی شناسایی و نامگذاری شده­می باشد (www.fishbase.org, 2013). از 515 خانواده ماهی گزارش شده توسط نلسون (2006)، 9 خانواده بیشترین تعداد گونه­ی ماهیان را دارا می­باشند و رویهمرفته 33% گونه­های ماهیان را شامل می­شوند. این خانواده­ها عبارتند از: کپور­ماهیان (Cyprinidae)،تفریخ ماهیان (Cichlidae)، سگ ماهیان جویباری (Balitoridae)، گاو ماهیان (Gobiidae)، هامور ماهیان (Serranidae)، زمرد ماهیان (Labridae)، عقرب ماهیان (Scorpaenidae)، کاراسین­ها (Characidae)، گربه ماهیان زره دار (Loricariidae). حدود 43 درصد از ماهیان در آبهای شیرین زندگی می­کنند.

1-3 اهمیت ماهیان

ماهیها به علت های مختلف، از گذشته­های دور مورد توجه بشر بوده­اند؛ دلایلی زیرا ارزش غذایی، ارزش زیبایی شناختی، خاصیت درمانی بعضی از ماهیان و جنبه اکوتوریسم، این انگیزه را در بشر به وجودآورده­می باشد تا در حد توان و به فراخور امکانات، به مطالعه­ی این گروه از جانوران بپردازد. ماهی­ها با استقرار در سطوح مختلف زنجیره­های غذایی و ارتباط با حلقه­های دیگر زنجیره­ی غذایی و شبکه­ی غذایی در یک اکوسیستم و یا با اکوسیستم دیگر، تأثیر اکولوژیکی ویژه­ای را اعمال می­کنند.

1-4 ماهیهای ایران

ماهیان توصیف شده­ی آبهای شیرین ایران در حدود 220گونه، 104جنس، 28 خانواده،17راسته و 3رده هستند که در 19 حوضه­ی آبریز مختلف وجود دارند. متنوع ترین راسته Cypriniformes  با 120گونه­ی توصیف شده و 59.4% می­باشد، راسته­هایPerciformes  با 28 گونه و 13.9 %  ،Cyprinodontiformes   با10 گونه و 5.0% ،Clupeiformes  با 9 گونه و 4.5%، Salmoniformes  با 7 گونه و 3.5 %، Mugiliformes  و Siloriformes  هر کدام با 6 گونه و 3 % ، Acipenseriformes   با 5 گونه 2.5% ،Gastroformes  با 3 گونه و 1.5% و 8 راسته­ی دیگر هر کدام با یک گونه و 5/0 درصد، فون ماهیان آب های شیرین ایران را تشکیل می­دهند. گونه­های جدیدی هم در حال کشف هستند. 39 گونه اندمیک (19.3%) در 6 خانواده  و 23 گونه اگزوتیک (11.4%) در 8 خانواده لیست شده­اند. Gambosia  holbrooki Girard, 1859 یکی از گونه­های اگزوتیک با گسترش بالاست. ماهیان حوضه­ی خلیج فارس متعلق به 12خانواده، 29 جنس و 40 گونه می­باشند که 6 گونه آن غیربومی   (Exotic)و 5 گونه از آنها بومی می­باشند (اسماعیلی و همکاران، 2010).

1-5 شناسایی ماهیان

یکی از جنبه های مهم ماهی شناسی، شناسایی کامل گونه های مختلف ماهی می باشد. شناسایی ماهیان در درجه­ی اول با مطالعه مجموعه­ای از خصوصیات ریخت شناسی صورت می­گیرد. اما توجه صرف به شکل ظاهری گاهی باعث اشتباهات تاکسونومیکی مانند آن چیز که در مورد گونه های هم ریخت (sibling) رخ می­دهد، شده­می باشد. برای اجتناب از این اشتباهات بهره گیری از روشهای دیگر همچون بیوشیمیایی، سلولی و مولکولی، کاریوتیپی و … نیز در تشخیص گونه­ها مهم دانسته شده­می باشد. شناسایی ماهیان با در نظر داشتن ویژگی­های  ظاهری آنها فاکتورهای زیر را شامل می­گردد :

الف: توصیف ریختی نمونه، مانند شکل کلی بدن، وضعیت باله­ها، شکل ظاهری و الگوی فلس، الگوی رنگ بندی بدن، شکل دهان و … . ب: خصوصیات مریستیک (آن دسته از ویژگی­های شمارشی می باشد که در طی دوران رشد تعداد آنها تغییر نکرده و ثابت می­ماند) مانند تعداد شعاع­های باله­ها (Fin rays)، تعداد فلس­های منفذدار خط جانبی، تعداد دندانهای حلقی، تعداد خارهای آبششی و نیز تعداد مهره­ها. ج: ریخت سنجی، در واقع اندازه­گیری پارامترهای مختلف بدن مانند طول کل (TL) ، طول استاندارد (SL) ، طول دوشاخه (FL) ، طول سر (HL) و همچنین نسبتهایی که بین قسمتهای مختلف ماهی گرفته می­گردد. اما اولین و مهمترین مرحله در تشخیص یک گونه، مورفولوژی یا ریخت شناسی می باشد (تیموری، 1386).

1-6 گونه­های بومی(Native) ، بومزاد(Endemic) و غیربومی(Exotic)

1-6-1 گونه­های بومی

گونه­ی بومی به گونه­ای گفته می­گردد که به تنهایی در یک ناحیه­ی جغرافیایی از زمین هست و در آنجا تولید مثل و تکثیر می­کند. به بیانی دیگر گونه­ی بومی گونه­ای می باشد که بخشی از فون یا فلور اصلی یک ناحیه­ی جغرافیایی باشد (تیموری، 1386).

1-6-2 گونه­های بومزاد یا اندمیک

کلمه­ی اندمیک موقعی بهره گیری می­گردد که یک تاکسون گیاهی یا جانوری در یک گستره­ی جغرافیایی در یک ناحیه­ی ویژه  محدود شده­می باشد. پدیده­ی اندمیسم ممکن می باشد ناشی از چندین پدیده باشد، اما به گونه کلی پایه و اساس همه این جداییها، جدایی جغرافیایی (Geographical isolation) می­باشد. بر اساس این پدیده، گونه­ی اندمیک به یک جمعیت کوچک و جدا شده با تنوع ژنتیکی محدود گفته می­گردد. بعد از نسل های زیاد، رانش (Drift) ژنتیکی باعث تشکیل و به وجود آمدن گونه­ها و زیر­گونه­های جدید می­گردد. در یک تعریف دیگر گونه­ی اندمیک به یک گونه­ی بومی گفته می­گردد که محدود به یک ناحیه­ی باریک شده باشد و یا گونه­ی بومی که منحصراَ متعلق به یک منطقه­ی خاص می باشد.

1-6-3 گونه­های غیر بومی

گونه­ای می باشد که در یک ناحیه­ی جغرافیایی وجود نداشته اما به آن وارد شده­می باشد. این گونه به مقصود بهره گیری­های مختلف به یک ناحیه وارد می­گردد و خطرات زیادی را برای گونه­های بومی دارند.خیلی از آنها رقیب جدی غذایی برای گونه­های بومی هستند. بهره گیری غذایی از تخم ماهیان بومی از خطرات دیگر آنهاست.

1-7 جغرافیای جانوری ماهیان

1-7-1 جغرافیای جانوری ماهیان آب شیرین جهان

فسیلهای کپورماهیان در اروپا و آسیا متعلق به دوره­ی ائوسن و در آمریکای شمالی مربوط به دوره­ی الیگوسن می­باشند (مجنونیان و همکاران، 1384). قدیمی ترین آثار کپورماهیان آسیا متعلق به اواسط دوره­ی ائوسن می­باشد. بر اساس شواهد فسیلی، کپورماهیان آغازین از جنوب شرق آسیا منشأ گرفته و طی مسیرهای مختلف به سایر نقاط جهان انتشار یافته­اند. ترکیب کپورماهیان دوره­ی میوسن در اروپا و سیبری بسیار شبیه به هم بوده و دارای یک منشأ مشترک از فون ماهیان آسیاست (مجنونیان و همکاران، 1384). قبل از اینکه دریای تتیس تحلیل بیابد، دریای فارس (Syrian- Iranian sea) آخرین پل ارتباطی بین دریای تتیس و اقیانوس هند جلوی ورود ماهیان اولیه­ی آب شیرین را به ایران فعلی و مناطق مجاور می­گرفت. با این حال در طی دوره­ی میوسن ابتدایی این حرکت بین مناطق بالکان و آناتولی با ایران امکان پذیر بوده می باشد. پراکنش احتمالی اجداد ماهیان آب شیرین اولیه در اوایل و اواسط دوره­ی الیگوسن  به روش های زیر انجام شده می باشد:

  • از طریق جنوب غرب سیبری و دریای آرال به حوضه­ی دریای خزر و شمال ایران
  • از سیبری به شمال اروپا
  • از طریق مناطق بالکان به آناتولی

ماهیان آب شیرین با ماهیت اکولوژیکی ویژه­ی خود سودمندترین ابزار در مطالعات جغرافیای جانوری می­باشند. حرکت این ماهیان از یک حوضه­ی آبریز به حوضه­ی دیگر، آرام می باشد، پس مطالعه الگوهای انتشار آنها تاریخ جغرافیایی یک منطقه را نشان می­دهد (مجنونیان و همکاران، 1384).

1-7-2 جغرافیای جانوری ماهیان آب شیرین ایران

از دیدگاه جغرافیای جانوری، ایران بخش بزرگی از خاورمیانه را تشکیل می­دهد ونیز در پهنه­ی پالئارکتیک قرار گرفته می باشد. ماهیان آب شیرین ایران از نظر جغرافیای جانوری به سه ناحیه­ی بین النهرین (Mesoptamian)، فون دریای سیاه (Sarmation) و فون شرقی (Oriental) تعلق دارد. فون بین­النهرین در برگیرنده­ی ماهیان آب شیرین حوضه­های آبریز دجله، خلیج فارس، کر و هرمز می­باشد. فون دریای سیاه شامل ماهیان آب شیرین حوضه­های آبریز دریای خزر، دریاچه­ی ارومیه، قراقوم، دشت کویر، اصفهان و نمک می­باشد. فون منطقه­ی شرقی در برگیرنده­ی ماهیان آب شیرین حوضه­های آبریز جازموریان، هامون، مکران، کرمان و کویر لوت می­باشد (مجنونیان و همکاران، 1384).

تعداد صفحه :135

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : بررسی میزان ترکیبات فنلی و پتانسیل آنتی اکسیدانی گیاه برگ بو

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: زیست شناسی