جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی 

گرایش :  اقتصادی

عنوان : کانی ­شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار بوکسیت تاش، شمال­غرب شاهرود

دانشگاه صنعتی شاهرود 

دانشکده علوم زمین

گروه پترولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی   

پایان­نامه کارشناسی ارشد زمین­ شناسی اقتصادی

عنوان

کانی­شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار بوکسیت تاش، شمال­غرب شاهرود

استاد راهنما

دکتر فرج الله فردوست

پایان‌نامه جهت اخذ درجۀ کارشناسی ارشد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

نهشته بوکسیت تاش در 40 کیلومتری شمال­غرب شاهرود در فاصله مختصاتی بین طول­های ′41-°54 تا ′48-°54 شرقی و عرض­های ′32-°36 تا ′37-°36 شمالی در استان سمنان قرار دارد و از دیدگاه زمین­شناسی ایران در زون ساختاری البرز­­شرقی واقع شده می باشد. مهمترین سازند­های محدوده معدنی در محدوده سنی کربنیفر زیرین تا ژوراسیک میانی شامل: مبارک، درود، روته، الیکا و شمشک می­باشند. بوکسیت­زایی بعد از فاز کوهزایی سیمرین پیشین بر اثر فرسایش و هوازدگی بازالت­های قاعده شمشک، همزمان با نهشته شدن مولاس­های سازند شمشک، به سن تریاس فوقانی ایجاد شده می باشد. تکتونیک و ساختار منطقه متأثر از گسلش و چین­خوردگی­هایی می باشد که عموماً دارای طریقه شمال­شرقی – جنوب­غربی و شرقی – غربی می­باشد. بر اساس مطالعات صحرایی مرز پایینی بوکسیت به صورت ناپیوستگی فرسایشی روی کارست­های الیکا و مرز بالایی آن به صورت ناپیوستگی همشیب تا کمی زاویه­دار توسط سازند شمشک پوشیده شده می باشد. مطالعه­ مقاطع نازک نشان می­دهد که کانسنگ مورد مطالعه حاوی بافت­های اوئیدی، پیزولیت آلوژن، پلیتومورفیک، کلوفرمی و انحلال فشارشی می‌باشد که نشان از خاستگاه نیمه درجازا دارد. همچنین با مطالعه مقاطع صیقلی کانی­های پیریت، کالکوپیریت، گوتیت و هماتیت شناسایی گردید. مطالعه کانی­شناسی انجام شده به روش پراش پرتو ایکس منجر به شناسایی کانی­های دیاسپور، بوهمیت، کائولینیت، هماتیت، شاموزیت، آناتاز و کوارتز گردید. براساس شواهد بافتی و کانی­­شناسی این نهشته به چهار واحد مجزا شامل لایه کائولینیتی زیرین، بوکسیت شیلی، بوکسیت سخت و واحد کائولینیتی بالایی قابل تقسیم می باشد. واکاوی نمونه‌های کانسنگ با روش فلورسانس پرتو ایکس و محاسبه ضریب تجمع عناصر کمیاب و شاخص­های ژئوشیمیایی به همراه شواهد زمین­شناسی مشخص کننده سنگ منشأ با خصوصیات مافیک تا حد وسط می‌باشد. تغییرات ثانویه در این کانسار ناشی از فرایند­های اپی­ژنتیک مانند آهن­شویی و سیلیسی شدن مجدد می­­باشد. با در نظر داشتن مدل پیدایشی پیشنهادی، تحت شرایط اقلیمی مناسب حاکم بر ناحیه در اوایل تریاس پسین ملافیر­های موجود در منطقه دچار هوازدگی و فرسایش شده و خاک­های بوکسیتی ایجاد شده­ی ناشی از آنها در مسافت­های کوتاه حمل و در حفرات کارستی سازند الیکا جایگیری نموده، و طی مرور زمان افق بوکسیتی مورد مطالعه تشکیل شده ا­ست.  

واژه­های  کلیدی:  بازالت، هوازدگی و فرسایش ، تریاس پسین،  بوکسیت تاش، شمال غرب شاهرود

فهرست مطالب

عنوان                     شماره  صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1- 1- مقدمه. 2

1-2-  موقعیت جغرافیایی و راه‌های دسترسی به منطقه. 2

۱-3- آب و هوا و بوم‌شناسی منطقه. 3

1 – 4-  پوشش‌گیاهی و جاذبه‌های ژئوتوریستی منطقه. 4

1- 5 –  ژئومورفولوژی منطقه. 5

1– 6- تاریخچه مطالعات پیشین.. 7

1-7- سابقه پژوهش در منطقه مورد مطالعه. 10

1- 8- تعریف مسئله، اهداف و روش‌های مطالعه. 12

1- 8 – 1- طرح مسئله. 12

1-8-2- اهداف پژوهش.. 12

1- 8-3- روش انجام پژوهش.. 13

1-8-4- جمع‌آوری اطلاعات… 13

1-8-5- مطالعات  صحرایی.. 14

1-8-6- مطالعات آزمایشگاهی.. 14

1-8-7- تجزیه داده‌ها و نگارش پایان‌نامه. 15

1-9- بوکسیت… 15

1-9-1- آلومینیوم. 15

1-9-2- بوکسیت، تعریف، شرایط تشکیل و کاربرد‌ها 16

1-9-2 -1- تعریف… 16

1-9-2-2 – شرایط تشکیل بوکسیت… 16

1- 9-2-3 – کاربرد بوکسیت… 18

1- 9-3- طبقه‌بندی بوکسیت‌ها 18

1-9-3-1- تاریخچه طبقه‌بندی بوکسیت… 19

1-9-3-2- طبقه‌بندی بر اساس لیتولوژی سنگ بستر. 20

1-10-کلیاتی در مورد بافت و ساخت در بوکسیت‌ها 25

1- 11- پراکندگی زمانی و مکانی بوکسیت‌های ایران.. 26

1-12- ذخائر جهانی‏ بوکسیت و مهمترین کشور‌های تولید کننده و وارد کننده آلومینیوم. 27

فصل دوم: زمین‌شناسی منطقه

2-1- مقدمه. 30

2-2- جایگاه زمین‌شناسی ایران از دیدگاه زمین ساخت جهانی.. 30

2-3- موقعیت زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه. 31

2-4- زمین‌شناسی منطقه. 33

2-4-1- چینه‌شناسی در محدوده ناحیه‌ای.. 33

2- 6- چینه‌شناسی در محدوده کانسار 39

2-6-1- سازند روته. 39

2-6-2- سازند الیکا 42

2 – 6 – 3 – سازند شمشک…. 43

2- 7-  فاز‌های کوهزایی در منطقه. 45

2- 7- 1- فاز کوهزایی کالدونین.. 45

2- 7 – 2- فاز کوهزایی سیمرین.. 45

2- 7 – 3- سیمرین پیشین.. 46

2- 8 – زمین‌شناسی ساختمانی.. 47

2- 8- 1- زمین‌شناسی ساختمانی البرز شرقی.. 47

2- 8 – 2- زمین‌شناسی ساختمانی در محدوده مورد مطالعه. 49

2- 8 – 2- 1- گسل ابر. 49

2 -8 – 2- 2- گسل شاهکوه 51

2 -8 – 2- 3- گسل سیاه مرزکوه 51

2-8 – 2- 4- گسل‌های محدود به کانسار 51

2- 8- 3- چین‌خوردگی.. 53

2- 8- 3- 1- تاقدیس تاش…. 53

2- 8- 4- ارتباط تکتونیک با بوکسیت‌زایی.. 54

2- 9- زمین‌شناسی اقتصادی منطقه. 57

2- 10- جغرافیای دیرینه ایران و منطقه در زمان تریاس…. 59

2- 10- 1- نتیجه‌گیری از جغرافیای دیرینه ایران در زمان تریاس…. 61

فصل سوم: کانی‌شناسی، ساخت و بافت

3- 1- مقدمه. 66

3- 2- مطالعات میدانی (عملیات صحرایی) 66

3-2- 1- مشخصات سنگ میزبان ماده معدنی.. 67

3-2- 2- چگونگی رخنمون ماده معدنی.. 69

3-2- 3- مطالعه مشخصات ژئومتری ماده معدنی (هندسه ماده معدنی) 70

3-2-4- مشخصات افق بوکسیتی (لایه‌های تشکیل دهنده) 72

3-3-  ویژگیهای سنگ‌ پوش ماده معدنی.. 78

3-4- ارتباط بوکسیت‌زایی با ذغالسنگ…. 79

3- 5-  تأثیر کارست وغارهای آهکی در فرایند  بوکسیت‌زایی.. 81

3 – 6- کانی‌شناسی به روش پراش اشعه ایکس XRD… 83

3-6-1- مطالعه کانی‌های تشکیل دهنده ماده معدنی.. 87

3 – 7 –  مطالعات میکروسکوپی.. 88

3- 7- 1-  مطالعه پتروگرافی سنگ میزبان.. 88

3- 7- 2-   مطالعات پتروگرافی ماده معدنی.. 90

3- 7- 3-  واحد‌های بافت ساز زمینه(ماتریکس) 90

3- 7- 4-  واحدهای بافت ساز متمایز. 91

3-8- سیستم‌های ژنتیکی کانی‌های تشکیل دهنده ماده معدنی.. 96

فصل چهارم: مطالعات ژئوشیمیایی و الگوی تشکیل کانسار

4- 1 –  مقدمه. 100

4- 2- رفتار عنصر آلومینیوم  در محیط ژئوشیمی.. 101

4- 3- طبقه‌بندی انواع واحدهای کانسنگی در نیمرخ مورد مطالعه. 104

4- 6- تعیین خاستگاه سنگ منشأ بوکسیت با بهره گیری از داده‌های ژئوشیمی.. 108

4 – 7- مدل پیدایشی پیشنهادی کانسار بوکسیت تاش…. 112

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5- 1-  نتیجه‌گیری.. 117

5- 2- پیشنهادات… 119

فصل ششم: منابع

6- 1- منابع فارسی.. 121

6- 2- منابع لاتین.. 128

مقدمه

یکی از مهمترین و اساسی­ترین پایه­های اقتصاد هر کشوری منابع معدنی تحت‌‌الارضی آن می باشد. نیاز به عناصر فلزی در جوامع بشری با در نظر داشتن رشد فزاینده جمعیت در کشور­های پیشرفته و در حال توسعه (مانند ایران) بیش از پیش‌ احساس می­گردد. طریقه صنعتی شدن کشور و رشد مصرف آلومینیوم در صنایع مختلف اهمیت اکتشاف و شناسایی منابع بوکسیت را به عنوان مهمترین ماده اولیه قابل استخراج آلومینیوم از اهمیت خاصی برخوردار کرده می باشد. در توالی چینه‌شناسی البرز در مرز بین سازند کربناته الیکا و سازند تخریبی شمشک بوکسیت‌زایی صورت گرفته می باشد. در منطقه مورد نظر افق بوکسیتی – لاتریتی رخنمون دارد که در حال بهره‌برداری می‌باشد. در این پژوهش کانسار بوکسیت تاش از جنبه زمین‌شناسی اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته و در این فصل به مقصود درک بهتر از وضعیت منطقه آغاز موقعیت جغرافیایی، بوم­شناسی و پوشش گیاهی محل مورد مطالعه را مورد مطالعه قرار می­دهیم و در ادامه به اهداف این پژوهش و روش کار و مطالعه تاریخچه کانسار و اختصار­ای از شناخت، طبقه­بندی و مکانیسم تشکیل بوکسیت‌ها تصریح می­گردد.

1-2-  موقعیت جغرافیایی و راه­های دسترسی به منطقه

منطقه مورد مطالعه در40 کیلومتری شمال غرب شاهرود، درفاصله 6 کیلومتری شمال شرق روستای تاش و در محدوده مختصات جغرافیایی ′41 °54 تا ′48 °54 طول شرقی و ′32 °36 تا ′37 °36 عرض شمالی واقع شده می باشد. از شاهرود در مسیر کارخانه سیمان با طی مسافت حدود 20 کیلومتر جاده آسفالته به روستای تاش و مسافت 6 کیلومتر جاده خاکی معدن بوکسیت تاش قابل دسترسی می باشد. در شکل (1- 1) موقعیت جغرافیایی و راه­های دسترسی به منطقه نشان داده شده می باشد.

شکل 1- 1- موقعیت جغرافیایی و راه­های ارتباطی منطقه مورد مطالعه (اطلس کامل راه­های ایران).

 ۱-3- آب و هوا و  بوم­شناسی منطقه

منطقه مورد مطالعه در میان کوه­های سربه فلک کشیده البرز (شاهوار، شاهکوه) محصور شده و آب و هوای آن در پاییز و زمستان بسیار سرد و در بهار و تابستان معتدل می‌باشد. اکثر نزولات جوی به صورت بارشهای سنگین برف می­باشد که همین امر موجب اختلال در فعالیت‌های معدنی در فصول سرد سال می­گردد. مقدار متوسط بارندگی سالیانه 350 میلی‌متر می‌باشد. کشاورزی و دامداری به دلیل برخوردار بودن از آب کافی و مراتع غنی، از رونق بسیار خوبی برخوردار می باشد. مانند محصولات دامداری می‌توان به گوشت قرمز، فراورده های لبنی مانند شیر،  ماست، کره و کشک تصریح نمود. همچنین از محصولات کشاورزی زراعی می‌توان به گندم، جو، سیب زمینی، لوبیا روغنی و محصولات باغی شامل زردالو، سیب درختی و گردو تصریح نمود. بر طبق اطلاعات سرشماری جمعیت خانوار روستایی کشور 1391، جمعیت روستای تاش بالغ بر 390 نفر در قالب 122 خانوار می‌باشد.

1 4-  پوشش‌گیاهی و جاذبه­های ژئوتوریستی منطقه  

با در نظر داشتن کوهستانی بودن منطقه و اندازه بارش مناسب،‍ پوشش گیاهی دارای پراکندگی متوسط با تراکم نسبتاً بالا می‌باشد. از پوشش‌گیاهی این منطقه می‌توان به گیاهانی مانند دم روباه، کاروان­کش، گل بیغم، شور، گز، قیچ، اسپند، سرجارو، گون، درمنه، کما، فرفیون، چوبک، اسکنبیل و خارشتر تصریح نمود (شکل 1-2). روستای کوهستانی‌ تاش­ یکی از مهمترین مناطق ژئوتوریستی منطقه می‌باشد که از امکانات اولیه رفاهی شامل آب، برق و تلفن برخوردار می باشد و به علت واقع شدن در نقطه مرزی بین استان‌های سمنان و گلستان همه ساله پذیرای سیل مشتاقان به طبیعت‌گردی و کوهنوردی می‌باشد. مهمترین جاذبه­های میراث زمین­شناسی شامل چشمه­ی هفت­رنگ، رودخانه تاش، یخچال‌های طبیعی و مهمترین مسیر صعود به قله شاهوار (دره پیر‌میشی) می­باشد (بسطامی و فردوست، 1392).

شکل 1-۲-  نمایی از پوشش گیاهی شامل گون، درمنه و درخت اورس در محدوده کانسار (دید به سمت شمال شرق)

1- 5 –  ژئومورفولوژی منطقه

از نگاه ژئومورفولوژی منطقه در میان ارتفاعات شاهوار در جنوب، کوه یزدکی در شمال، کوه پیرمیشی در مغرب و کوه شترپا در شرق قرار گرفته می باشد. ارتفاع روستای تاش2220 متر و ارتفاع بلندترین نقطه قله شاهوار با ارتفاع ۳۹۴۵ متر می‌باشد. طریقه عمومی عناصر زمین‌ساختی (چین خوردگی و گسل­ها) کوه‌های البرز اکثراً شرقی- غربی می باشد. تأثیر گسل‌های رورانده در منطقه البرز شرقی به وضوح قابل نظاره می‌باشد و همین سیستم رورانده باعث اوج گرفتن ارتفاعات نسبت به دشت و همچنین به هم­خوردگی شدید در منطقه شده که سبب قرار­گیری سازند‌های مختلف با سن‌های متفاوت در کنار یکدیگر می‌باشد. جنس عمومی سنگ‌ها در منطقه تاش شیل‌ها و ماسه سنگ‌های (سازند شمشک) و آهک و دولومیت‌های (سازند الیکا) می‌باشد که به علت قرارگیری در ارتفاع زیاد دارای فرسایش فیزیکی بالا می‌باشند. دره‌های جوان عموماً ‌V شکل و از امتداد گسل‌ها پیروی می­کنند. رودخانه همیشگی تاش و رودخانه‌های فصلی مانند سنگ سله در فصل بهار با اّب شدن برف‌ها  مقادیر زیادی از مواد و سنگ‌ها و خاک منطقه را جا به‌ جا کرده و به خارج از منطقه منتقل می‌کنند. مسیر رودخانه‌ها اکثراً مناطق گسلی یا در راستای گسل‌های موجود درمنطقه می‌باشد. (شکل 1-۳ )، وضعیت زمین­ ریخت­شناسی منطقه را بر روی نقشه توپوگرافی 250000/1 گرگان و (شکل 1- 4 )، موقعیت منطقه مورد مطالعه در تصویر ماهواره‌ای را نشان می‌دهد.

شکل 1- ۳- وضعیت زمین ریخت­شناسی منطقه بر روی نقشه توپوگرافی 250000/1 گرگان، در این تصویر برجستگی­های مهم شامل کوه­ها، همچنین سیستم آبراهه­ها و موقعیت ماده معدنی نشان داده شده می باشد  (اقتباس از مرکز اسناد جمهوری اسلامی ایران).

شکل 1- ۴- وضعیت مورفولوژیکی منطقه بر روی تصویر ماهواره‌ای.

6- تاریخچه مطالعات پیشین

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد : مطالعه توالی پاراژنتیکی کانی‌ها و تعیین شرایط فیزیکوشیمیایی سیالات سازنده شبه اسکارن

کانسارهای بوکسیت ایران بیشتر از نوع کارستی بوده و از نظر مکانی در سه پهنه ساختاری -رسوبی البرز، ایران مرکزی و زاگرس توزیع شده‌اند (قربانی، 1386). از دوره پرمین تا اواخر دوره کرتاسه به موازات کمربند فلز‌زایی تتیس- اوراسیا یکی از غنی­ترین کمربند‌های بوکسیتی شکل گرفته می باشد که سرزمین ایران بخشی از این کمربند می‌باشد. مهمترین ذخائر بوکسیت کارستی ایران بر اساس زمان تشکیل اکثراً بر سه محور بوکسیت­های پرمو ‌-‌ تریاس، قاعده لیاس و کرتاسه می‌باشند. تاکنون مطالعات زیادی­ در گوشه  و کنار کشور ایران بر روی منابع بوکسیتی انجام شده می باشد که به گونه مختصر به بعضی از این موردها تصریح می­کنیم.

محور بوکسیت‌های پرموتریاس ایران به صورت گسترده در شمال غرب کشور مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. مانند مطالعات انجام شده می­توان به موردها زیر تصریح نمود :

–  قاسمی نکو، 1379، که نهشته­­­های نیچلان و باختر ارومیه را مورد مطالعه قرار دادند و به گونه کلی نتیجه گرفتند که لاتریتی شدن این نهشته­ها به صورت کامل انجام نگرفته می باشد.

– خواجه محمد لو، 1383، به مطالعه­ی  بوکسیت­های جنوب استان آذربایجان غربی پرداخته‌اند و ماحصل مطالعات آنها منجر به شناسایی سنگ­های دیاباز نفوذی، درون سازند درود به عنوان سنگ منشأ شده می باشد.

– انتظاری ، 1385، به مطالعه بوکسیت­های منطقه مندیل بسر مراغه پرداختند و بر اساس مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی سنگ مادر این بوکسیت را سنگ­های آتشفشانی دانسته‌اند.

 – کلاگری و عابدینی،2007، درمقاله­ای تحت عنوان مطالعه ژئوشیمی افق پرمو-تریاس خانشیته در شرق بوکان به چگونگی رفتار عناصر نادر خاکی در افق بوکسیتی بوکان پرداخته می باشد.

 یکی دیگر از ناحیه بوکسیتی پرموتریاس ایران بخش البرز شرقی می باشد که می­توان به مطالعات اشکوریان و همکاران،1390، که به مطالعه بوکسیت خوش ییلاق پرداختند و  فرامرزی و همکاران، 1391، که نهشته بوکسیت قشلاق را مورد مطالعه قرار دادند تصریح نمود. نامبردگان سنگ منشأ بوکسیت‌های مورد مطالعه را سنگ‌های بازالتی سازند سلطان میدان دانسته‌اند.

محور بوکسیتی قاعده لیاس مهمترین بخش اقتصادی بوکسیت­های ایران را تشکیل می­دهد که مانند می­توان به کانسار بوکسیت جاجرم  تصریح نمود که بزرگترین نهشته بوکسیت ایران می‌باشد و تاکنون پایان‌نامه­ها، مقالات و مطالعات اکتشافی گوناگونی بر روی آن انجام شده که می­توان به کارهای (خیری، 1366)، (بحرآبادی، 1377)، (جعفر زاده، 1379)، (ناصری، 1382)، (خادمی،1384) تصریح نمود که در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد بوده و بیشتر به مسائل معرفی، پتروگرافی و تا حدودی ژئوشیمی و ژنز پرداخته­اند.

– رحیم­پوربناب و اسماعیلی، 138۶، کار­های مفصلی در مورد پتروگرافی و ژنز بوکسیت جاجرم انجام داده و مقالاتی در مجله علوم دانشگاه تهران ارایه دادند.

– اثنی عشری، 1385، بخش­های مربوط به ژئوشیمی کانسار جاجرم را در قالب پایان­نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان “مطالعه ژئوشیمی کانسار جاجرم با نظری ویژه بر ژئوشیمی عناصر کمیاب” انجام داد و موضوعات مربوط به ژئوشیمی لایه­های مختلف بوکسیت جاجرم را روشن ساخت.

– ملائی و شریفیان عطار، 1385، به مطالعه ویژگی زمین شناسی و اکتشافی کانسار جاجرم پرداختند.

–  اسماعیلی و همکاران، 1387،  با چاپ مقاله­ای در مجله علوم­زمین به مطالعه علل ایجاد لایه­بندی در کانسار جاجرم پرداختند.

–  امینی و شمعانیان، 13۹۰، دوباره به مطالعه ژنز کانسار جاجرم پرداخته و در حقیقت با مطالعه­ی کار­های قبلی مطالب جدیدتری را اظهار نمودند. مانند دیگر مطالعات بر روی کانسار‌های قاعده لیاس میتوان به منطقه بوکسیتی کیسه جین آبگرم قزوین تصریح نمود که تحقیقاتی مانند:

–  قربانی و همکاران،۱۳۸۶، به اظهار ویژگی آن پرداختند که بعدها توسط موسوی و مهدیزاده شهری، در سال 1388، مورد مطالعه قرار گرفت. نامبردگان این کانسار را به دو گروه بوکسیت رسی و بوکسیت غنی از آهن و دیاسپور تقسیم نمودند. یکی دیگر از مطالعات بوکسیت بخش لیاس ایران منطقه تویه دروار دامغان می‌باشدکه ­زارعی، 139۲، در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد به اظهار ویژگی های آن پرداخت و سنگ­های دیاباز قاعده شمشک را به عنوان سنگ مادر احتمالی این نهشته معرفی نمود. همچنین در منطقه شهمیرزاد نیز صابری ، 1379، در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد به مطالعه ویژگی این نهشته لاتریتی – بوکسیتی پرداختند. و سنگ منشا بازالت تا آندزیت را برای این نهشته مشخص نمودند.

بوکسیت­های کرتاسه ایران بیشتر از زون زاگرس گزارش شده‌اند. این ناهنجاری بوکسیتی اغلب بین سازند سروک و ایلام ظهور پیدا کرده می باشد. مانند این مطالعات زراسوندی و همکاران، 139۲، به مطالعه ریز ریخت­شناسی و فرایند تشکیل پیزوئیدهای ذخائر بوکسیتی منطقه دهدشت پرداخته و اطلاعات خوب بافتی از بوکسیت­ها ارائه نموده می باشد. زراسوندی و همکاران، 2010، طی مقاله­ای در مجله اکتشافات ژئوشیمایی،[1] به اظهار ویژگی ژئوشیمی و تغییرات جرم در بوکسیت سرفاریاب پرداخته، تصریح نمود.

1-7- سابقه پژوهش در منطقه مورد مطالعه

کانسار بوکسیت تاش با ذخیره بسیار قابل ملاحظه بخشی از کمربند بوکسیتی تتیس می‌باشد. با در نظر داشتن این که این کانسار در سالهای اخیر اکتشاف گردیده، این نوشتار اولین گزارش زمین­شناسی اقتصادی این کانسار به شمار می رود.

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

مانند کار­های انجام شده در محدوده معدن بوکسیت تاش می‌توان به موردها زیر تصریح نمود.

1- تهیه نقشه زمین‌شناسی 250000/1 گرگان (شهرابی، 1369) توسط سازمان زمین‌شناسی کشورکه منجر به شناسایی سازند­ها و زمین­ساخت و زمین ریخت‌شناسی منطقه گردید و کمک زیادی به شناخت چینه‌شناسی و تکتونیک منطقه نموده می باشد. 

2- تهیه نقشه زمین‌شناسی 100000/1 علی­آباد (زمانی و کریمی، 138۵)، توسط سازمان زمین‌شناسی کشور، این نقشه توالی لیتولوژیکی و وضعیت چینه شناسی منطقه را مورد مطالعه دقیق‌تر قرار داده و افق­های بوکسیتی پرمو تریاس در منطقه  را مشخص نموده می باشد اما تصریح­ای به بوکسیت­های قاعده لیاس در منطقه نکرده می باشد.

تعداد صفحه :149

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: زمین شناسی