جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب 

عنوان : مطالعه و مقایسه اومانیسم در اشعار صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه

         دانشگاه آزاد اسلامی

   واحد کرمانشاه

           دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات عرب ( M.A )

         عنوان 

مطالعه و مقایسه اومانیسم در اشعار صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه

استاد راهنما

دکتر صمد مؤمنی

شهریور 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………..       1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..        2

فصل اول : کلیات پژوهش

1-01 اظهار مسئله ………………………………………………………………………………………………………………….  5

1-02 سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..  5

1-3 0 فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 6

1-04 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-05 پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 7

1-06 روش کار  پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم : اوضاع سیاسی ،  اجتماعی ، اقتصادی و ادبی مصر در قرن نوزدهم و بیستم میلادی

2-01اوضاع سیاسی مصر و تحولات حکومتی آن در قرن نوزدهم و بیستم  ………………………………………… 9

2-02اوضاع اجتماعی مصر در عصر عبدالصبور و عائشه تیموریه………………………………………………………. 12

2-03اوضاع اقتصادی مصرو تحولات صنعتی در عصر دو شاعر ……………………………………………………….. 14

2-04 اوضاع ادبی مصر در عصر دو شاعر  ………………………………………………………………………………….. 15

2-4-1 0 ادبیات و شعر معاصر عربی در قرن نوزدهم و بیستم  ……………………………………………………….. 16

2-4-2 0  شعر مصر در قرن های نوزدهم و بیستم میلادی …………………………………………………………….. 17

2-4-3 0  نهضت نوگرایی در شعر…………………………………………………………………………………………….. 18

فصل سوم : تبیین حال صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه

3-01 صلاح عبدالصبور ………………………………………………………………………………………………………… 21

3-1-1 0  گذری بر زندگی صلاح عبدالصبور …………………………………………………………………………….. 21

3-1-2 0  اعتقادات صلاح عبدالصبور ……………………………………………………………………………………….. 23

3-1-3 0  جایگاه ادبی صلاح عبدالصبور  …………………………………………………………………………………. 27

3-1-4 0  آثار شعری صلاح عبدالصبور…………………………………………………………………………………… 27

3-1-5 0  مرگ صلاح عبدالصبور  ………………………………………………………………………………………….. 30

3-2 0 عائشه تیموریه……………………………………………………………………………………………………………… 31

3-2-01 گذری بر زندگی عائشه تیموریه ………………………………………………………………………………….. 31

3-2-02 افکار و عقاید عائشه تیموریه……………………………………………………………………………………….. 33

3-2-3 0  جایگاه ادبی عائشه تیموریه ……………………………………………………………………………………… 37

3-2-4 0  آثار شعری عائشه تیموریه  ………………………………………………………………………………………. 37

3-2-5 0  خصائص نثری عائشه تیموریه در خلال آثارش …………………………………………………………….. 39

3-2-6 0  مرگ عائشه تیموریه ………………………………………………………………………………………………. 42

فصل چهارم : مطالعه معنا و مفهوم اومانیسم و سیر تاریخی آن  

مقدمه …………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 44

4-1 0 اومانیسم……………………………….. ………………………………………………………………………………….. 45

4-02 دو نظریه درمورد اومانیسم………………………………………………………………………………………………… 46

4-3 0  اومانیسم و سیر تاریخی آن…………………………………………………………………………………………….. 47

4-4 0 اومانیسم و بشر گرایی در ادبیات عرب ………………………………………………………………………….. 50

4-5 0  بشر گرایی در شعر …………………………………………………………………………………………………… 51

فصل پنجم : مقایسه و مطالعه وجوه اشتراک و افتراق مضامین اومانیسم در اشعار عبدالصبور و عائشه تیموریه

5-01 وجوه اشتراک مضامین اومانیسم در اشعار عبدالصبور و عائشه تیموریه………………………………………. 56

5-1-1 0  تجرد و خانواده……………………………………………………………………………………………………….. 57

5-1-2 0  عشق……………………………………………………………………………………………………………………. 60

5-1-3 0  مرگ یا زندگی…………… …………………………………………………………………………………………. 63

5-1-4 0  صبر یا شکوه از مصائب روزگار  ……………………………………………………………………………….. 69

5-1-5 0  اجتماع یا فردیت…………………………………………………………………………………………………….. 73

5-2 0  وجوه افتراق مضامین اومانیسم در اشعار عبدالصبور و عائشه تیموریه ……………………………………… 78

5-2-1 0  ایمان یا انکار………………………………………………………………………………………………………… 78

5-2-2 0 انسانیت یا شرارت……………………………………………………………………………………………………..84

5-2-3 0  در پی رسیدن به سعادت یا رسیدن به پوچی ………………………………………………………………… 87

5-2-4 0  فقر یا رفاه اجتماعی………………………………………………………………………………………………… 91

5-2-5 0 حزن یا نشاط باطنی …………………………………………………………………………………………………. 94

5-2-6 0  ظلم یا عدالت اجتماعی ……………………………………………………………………………………………. 98

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

فصل ششم : مطالعه صناعات ادبی در اشعار عبدالصبور و عائشه تیموریه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 106

6-1 0 بلاغت تشبیه …………………………………………………………………………………………………………….. 106

6-2 0  بلاغت استعاره …………………………………………………………………………………………………………. 108

6-3 0 تشبیه در اشعار اومانیسمی عبدالصبور و عائشه تیموریه ………………………………………………………. 110

6-3-1 0  تشبیه در اشعار اومانیسمی صلاح عبدالصبور  ……………………………………………………………… 110

6-3-2 0  تشبیه در اشعار اومانیسمی عائشه تیموریه ………………………………………………………………….. 114

6-4 0 استعاره در اشعار اومانیسمی عبدالصبور و عائشه تیموریه ……………………………………………………. 121

6-4-1 0 استعاره در اشعار اومانیسمی صلاح عبدالصبور  …………………………………………………………….. 121

6-4-2 0 استعاره در اشعار اومانیسمی عائشه تیموریه …………………………………………………………………. 129

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………. 136

ملخص البحث …………………………………………………………………………………………………………………….. 140

منابع و مآخذ  …………………………………………………………………………………………………………………….. 143

فهرست اعلام  ……………………………………………………………………………………………………………………….149

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………..II

 

 

 

چکیده  

اومانیسم یکی از بارزترین موضوعات شعری در عصر معاصر می باشد که توجه شاعران و نویسندگان بسیاری را به خود جلب نموده می باشد . در میان شاعران معاصر صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه در این زمینه از شهرت بسزایی برخوردارند . صلاح عبدالصبور درسال 1931 م در زقازیق مصر دیده به جهان گشود. وی تقریباً در باب تمامی اغراض شعری هنرورزی کرده می باشد ؛ اما در خصوص دغدغه های بشری و تمایل به بشر گرایی ، دقت نظر ویژه دارد . او در اشعار اومانیسمی خویش از سختی ها و درد و رنج های زندگی سخن می گوید و در پایان دچار یأس و اندوه می گردد ؛ زیرا امید و سعادت را نمی یابد . اما عائشه تیموریه ، از پیشوای نهضت ادبیات بانوان مصر بود که درسال 1840 م در قاهره متولد گردید . وی در زمینه ی اشعار اومانیسمی ابیات فراوان ؛ اما پراکنده ای دارد که در دیوان و مجموعه اشعار وی به چشم می خورد و در نوع خود کم نظیر می باشد . عائشه معتقد می باشد که سعادت بشر در گرو حسن اخلاق و نگهداری و صیانت از نفس می باشد و از سوی دیگر برترین عامل سعادت بشر را پناه بردن به خداوند می داند . اومانیسم در ابیات هر دو شاعر ، گاه در یک مضمون مشترک زیرا خانواده ، عشق ، مرگ و زندگی ، شکوه از مصائب روزگار همراه می شوند و گاه یکی از دو شاعر مضامینی را بر می گزیند که دیگری کمتر به آن پرداخته می باشد یا در آن اختلاف نظر دارد . از این رو عبدالصبور نسبت به عائشه بیشتر به مسأله ی درد و رنج بشر ، معضلات عصر حاضر ، فقر اجتماعی و … پرداخته می باشد حال آن که تیموریه توجه کمتری به این مسائل داشته می باشد و درد و رنج و دغدغه ی او بیشتر ناشی از معضلات و دردهای شخصی اوست .

کلید واژه : صلاح عبدالصبور ، عائشه تیموریه ، اومنیسم ، یأس و امید

 

مقدمه

سپاس خدایی که خورشید درخشان بلاغت را از مطلع روشن عبارات عیان ساخت و شاخه ی فصاحت پر بار را با محسنات نیکو بهره مند ساخت . او را می ستایم که جادوی اظهار را بر قلب ها مستولی ساخت و به واسطه ی ادبیات ، عقل را مسحور نمود .

آدمی و اموری که حول دغدغه و معضلات وی می گردد همواره در طول تاریخ ذهن بشری را به سمت و سوهایی رهنمون می سازد که در پی راهی برای رهایی از آن متوسل به نیرویی ماوراء تصور بشر می گردد و آن نیرو چیزی غیر از قادر مطلق نمی باشد .

در این باب با واژه اومانیسم برخورد می کنیم که به معنای بشر گرایی یا بشر مداری می باشد ؛ اما در باب معنای اصطلاحی آن ، چنان تنوعی هست که بعضی از اندیشمندان گفته اند : واژه ی فلسفی اومانیسم ، همانند سایر اصطلاحات فلسفی که دوره های موازی ، تاریخی عقلی و کاربردی عمومی دارند ، از تنوع فراوانی تعاریف رنج می برد ، تعاریفی که وقتی آن ها را یک جا و در کنار هم لحاظ می کنیم ، به نظر می آید که هیچ فردی را نمی توان پیدا نمود که اومانیست نباشد . واژه ی اومانیسم ، ناظر به مجموعه ای از مفاهیم در باب طبیعت ، ویژگی های معرِّف ، نیروها ، تعلیم و تربیت و ارزش های افراد بشری می باشد .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل و بررسی تناص قرآنی در مقامات زمخشری

اما اومانیسم معنای عام و متداول نیز دارد که فراتر از یک جنبش ادبی – هنری بود ، بلکه عبارت می باشد از ، یک شیوه ی فکری و حالت روحی که شخصیت بشر و شکوفایی کامل وی را بر همه چیز مقدم می شمارد ، و اقدام موافق با این حالت و شیوه ی فکر . این معنا از اومانیسم ، یکی از مبانی و زیر ساخت های دنیای جدید به شمار می آید .

اومانیسم در عصر معاصر در میان شاعران گسترش پیدا نمود . در این عصر که دوره ی مهم و طلایی در ادبیات عرب به شمار می رود شاعران در باب مضامین اومانیسمی هنرنمایی کردند که مانند آن ها می توان به صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه تصریح نمود . مضامینی که این دو شاعر بیشتر به آن پرداخته اند حزن و اندوه ، سختی ها و مصائب روزگار ، فقر اجتماعی ، تنهایی و غربت ، ظلم و ستم حکومت حاکم ، رهایی از پوچی و رسیدن به سعادت می باشد .

نوشتار حاضر مقایسه ای می باشد میان صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه در خصوص مضامین اومانیسم که از پنج فصل تشکیل شده می باشد . فصل اول در برگیرنده ی کلیّات پژوهش می باشد ، و فصل دوم به مطالعه اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ادبی عصرشان پرداخته شده می باشد ، و فصل سوم زندگی نامه و احوال شعری دو شاعر اظهار گردیده می باشد ، و فصل چهارم به مطالعه معنا و مفهوم اومانیسم و سیر تاریخی آن  پرداخته می باشد ، و فصل پنجم به مطالعه و مقایسه ی اشتراک و افتراق مضامین اومانیسم در اشعار هر دو شاعر مذکور پرداخته می باشد ، و فصل ششم که فصل پایانی می باشد  به مطالعه برجسته ترین صناعات ادبی در اشعار اومانیسمی عبدالصبور و تیموریه اختصاص یاقته ایت تا بدین وسیله اندازه مهارت شاعران را در این زمینه به نمایش بگذارد . این فصل نیز از دو بخش تشکیل شده می باشد ، در بخش اول تشبیه و در بخش دوم استعاره در اشعار آن دو مورد مطالعه قرار گرفته می باشد .

   

 • اظهار مسأله

آن گاه که معمار هستی با قدرت لایزال خود طرح آفرینش کائنات را پی افکند و کاخ وجود برافراشت بشر را به عنوان جانشین و امین خود آفرید و مسلماً آن چه باعث دوام و بقای جهان هستی شده می باشد ، زندگی بشر و حیات اوست . با در نظر داشتن این امر شاعران بسیاری به این مسأله توجه داشته اند و بشر و حیات او را از دیدگاه خود تعبیر نموده اند . بر اساس آن چه که درمورد ی شعر و شخصیت صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه نوشته شده در می یابیم که این دو شاعر معاصر مصری بیش از شاعر دیگری توانسته اند ، مسأله ی بشر و حیات او را به خوبی درک کنند و احساسات خود را در قالب های مختلف به تصویر بکشند . پس در این پایان نامه کوشش نگارنده بر آن می باشد تا با مطالعه تألیفات صورت گرفته پیرامون شخصیت و آثار هر دو شاعر، جایگاه بشر و زندگی را در اشعار صلاح عبداالصبور و عائشه تیموریه مورد مطالعه و مقایسه قرار دهد .

 

1-2 0 سوالات پژوهش

 • آیا عائشه تیموریه و صلاح عبدالصبور در مسأله ی غم تنهایی و غربت بشر و اندوه با هم اتفاق نظر دارند ؟
 • صلاح عبدالصبور راه رهایی بشر از معضلات و غم و اندوهش را در چه می داند ؟
 • عائشه منبع رهایی بخش بشر را از معضلات زندگی و غم و اندوه بشر را در چه می داند ؟
 • صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه برای درک بهتر مفاهیم اومانیسمی در اشعارشان از کدام صنایع ادبی بهره گیری کرده اند ؟

 

 

 • 0 فرضیه های پژوهش

 

 • صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه در اشعارشان معضلات جوامع انسانی از قبیل فقر ، غم و اندوه ، نا امیدی و … را به تصویر می کشند .
 • هر دو شاعر در اظهار احساسات بشر دوستانه ی خود از قبیل غم تنهایی و غربت بشر ، نا امیدی ، شکایت از روزگار ، با هم اشتراک دارند .
 • وجه افتراق عائشه تیموریه و صلاح عبدالصبور در این می باشد که عائشه در اشعارش پناه بردن به خداوند را راه رهایی بخش بشریت می داند ، حال آن که عبدالصبور همدردی با هم نوع خود و امیدواربودن به زندگی را منبع رهایی بخش بشریت بر می شمرد .
 • صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه برای درک بهتر مفاهیم اومانیستی در شعرشان از تشبیه و استعاره بهره گیری کرده اند .

 

1-4 0 اهداف پژوهش

 • آشنایی با زندگی و شخصیت صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه .
 • شناخت اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ادبی عصر هر دو شاعر .
 • مطالعه مضامین اومانیسم در اشعار صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه .
 • مطالعه وجوه اشتراک و افتراق اومانیسم دراشعار هر دو شاعر .

 

 

1-5 0 پیشینه پژوهش

با در نظر داشتن مطالعات مقدماتی از طریق سایت های اینترنتی و کسب اطلاعات از دانشگاه های مختلف در سطح کشور و اساتید محترم به این نتیجه رسیدیم که تاکنون پژوهشی در مورد اشعار عائشه تیموریه و صلاحعبدالصبور در خصوص مسأله اومانیسم به اقدام نیامده می باشد و موضوع این پایان نامه در نوع خود ، کاری نو به حساب می آید؛ البته در مورد این دو شاعر در زمینه های دیگر مقالات و پژوهش های دیگری صورت گرفته که مانند ی آن می توان به پایان نامه ی بشر معاصر در اشعار صلاح عبدالصبور که توسط خانم میترا بشیری در دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه دفاع شده می باشد  و پایان نامه مطالعه مضامین شعری عائشه تیموریه که توسط خانم سمیه محمدی در دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه دفاع شده تصریح نمود .

                                                                                            

تعداد صفحه : 164

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***