جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری

عنوان :  بلند مرتبه سازی

رشته معماری

عنوان : بلند مرتبه سازی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 • طرح پژوهش
 • طرح موضوع و اظهار مساله………………………………………………………………………………………………………….1
 • تبیین موضوع و ضرورت اجرای آن………………………………………………………………………………………………2
 • اهداف کلی و تفصیلی…………………………………………………………………………………………………………………3
 • فرضیه و یا سوالات کلیدی پژوهش……………………………………………………………………………………………4
 • روش پژوهش و شیوه های مورد بهره گیری……………………………………………………………………………………4
 • ساختار رساله……………………………………………………………………………………………………………………………..5
 • مطالعه ادبیات موضوع و اظهار چهارچوب نظری…………………………………………………………………………5

 

فصل اول: شناخت مفاهیم (مسکن)

 • تعاریف و سلسله مراتب همجواری در مسکن
  • خانه …………………………………………………………………………………………………………………………………..7
  • گروه های مسکونی (دسته بندی واحدها به مقصود ایجاد همسایگی)………………………………8
  • واحد همسایگی………………………………………………………………………………………………………………….9
   • بعد ذهنی
   • بعد کالبدی
  • محله………………………………………………………………………………………………………………………………..12
   • عوامل ایجاد مطلوبیت در محله مسکونی………………………………………………….13
    • مرکزیت محله……………………………………………………………..15
    • شبکه سواره…………………………………………………………………15
    • مسیرها و شبکه پیاده………………………………………………….16
    • اختلاط کاربری ها در محله…………………………………………16
   • تاثیر محله مسکونی در پایداری اجتماعی…………………………………………………….18
  • جمع بندی

 

 

 • شناخت اجتماع و مسکن اجتماعی
  • ماهیت اجتماع و الزام اجتماعی شدن……………………………………………………….20
  • ابعاد اجتماعی مسکن………………………………………………………………………………..22
  • تاریخچه و طریقه مسکن اجتماعی………………………………………………………………22
  • مسکن اجتماعی بلندمرتبه………………………………………………………………………..27
 • آپارتمان های بلند
 • مجتمع های مسکونی با ارتفاع متوسط
  • کیفیت مسکن و آسیب های اجتماعی………………………………………………………28
  • محیط و پیرامون مسکن های اجتماعی…………………………………………………….29
  • فضای باز و بسته شهری…………………………………………………………………………….30
   • فضای باز در گذشته و حال
   • فعالیت در فضای باز مابین ساختمان ها
  • جمع بندی

 

فصل دوم: بلند مرتبه سازی

 • گسترش عمودی شهر
  • نظریه های جامعه شناسی شهری……………………………………………………………….35
   • نظریه جبرگرایی
   • نظریه ی ترکیب گرایی
   • نظریه خرده فرهنگی
  • ساختمان های بلند و نظریه توسعه شهری…………………………………………………..37
   • گسترش افقی شهرها
   • شهرهای عمودی
  • جمع بندی

 

 • تعریف مسکن بلند مرتبه و پیشینه آن، نیازها
  • مسکن بلند مرتبه………………………………………………………………………………………….40
 • قواعد اخلاقی توسعه بلند مرتبه ها
  • تعریف ساختمان بلند…………………………………………………………………….41
  • انواع ساختمان های بلند………………………………………………………………..43
  • پیشینه ی تاریخی …………………………………………………………………………44
 • مطالعه دیدگاه های مربوط به بلند مرتبه سازی……………………………………….45
  • دیدگاه های مخالف با ساختمان های بلند مرتبه
  • دیدگاه های موافق با ساختمان های بلند مرتبه

مطالعه تجربه زندگی

 • عوامل فرهنگی – اجتماعی دخیل در بناهای بلند مرتبه…………………………50
 • پیامدهای ساختمان های بلند مرتبه بر ساکنان……………………………………….51
 • ضرورت مطالعه کیفیت محیط سکونت در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه…………………………………………………………………………………………………………55
 • جمع بندی

 

 • مجتمع مسکونی بلند مرتبه و شهر، محیط، بشر
  • ارتباط ساختمان بلند با محیط شهری………………………………………………………………57
   • ترکیب ساختمان های بلند با محیط شهری………………………..57
   • تاثیر ساختمان های بلند بر فضاهای شهری………………………….58
  • فضای محدود شده
  • کیفیت زیباشناسانه از فضا
  • عملکرد ها و فعالیت های اجتماعی
   • تاثیر ساختمان های بلند بر چشم انداز شهری………………………………60
   • مقیاس…………………………………………………………………………………………..61
  • مقیاس همسایگی
  • مقیاس بلوک شهری
  • مقیاس اجزای نمای شهری
   • استقرار، همجواری، موقعیت………………………………………………………….64
   • ساختمان های بلند و پدیده اشراف……………………………………………….64
  • جمع بندی

 

 • کالبد ساختمان بلند مرتبه
  • فرم…………………………………………………………………………………………………67
  • انواع اشکال بلند مرتبه ها……………………………………………………………….69
 • سکو، در طراحی ساختمان های بلند
  • فضای باز در ساختمان های بلند……………………………………………………71
 • جمع بندی
  • ملاحظات طراحی ساختمان های بلند مرتبه…………………………………74
  • توصیه هایی برای ساخت و ساز ساختمان های بلند در ایران…………75
 • جمع بندی

 

فصل سوم: پایداری اجتماعی

 • تعاریف و صفات پایداری و پایداری اجتماعی
  • پایداری چیست؟………………………………………………………………………………………………79
  • پایداری اجتماعی……………………………………………………………………………………………..80
  • معماری با رویکرد پایداری اجتماعی ……………………………………………………………….89
  • پیوند های اجتماعی………………………………………………………………………………………….90
   • محله پایدار
   • مسکن پایدار

 

 

 

 • مطالعه عوامل پایداری اجتماعی در مسکن
  • عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………………..93
   • دسترسی به خدمات ضروری (دسترسی به تسهیلات و امکانات رفاهی………………………………………………………………………………………………93
  • پیوستگی عرصه ها
   • پایداری جامعه…………………………………………………………………………………………….94

3-2-2-1- غرور و احساس تعلق به مکان………………………………………………………………….94

 • اصول طراحی احساس تعلق به مسکن و محله

3-2-2-2- تعاملات اجتماعی……………………………………………………………………………………97

 • نیاز به ارتباط و تعامل اجتماعی در مسکن
 • گره ها، مسیرهای عبوری و مرکزیت کارکردی
 • اصول طراحی تعاملات اجتماعی
 • مرکزیت کارکردی و پایداری اجتماعی
 • فضای عمومی و تعامل اجتماعی
 • مجاورت کارکردی و پایداری اجتماعی

3-2-2-3- ایمنی / امنیت ……………………………………………………………………………………..102

 • ایمنی و امنیت در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه
 • دیدگاه نظریه پردازان در باب ایمنی و امنیت
 • نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی

3-2-2-4- کیفیت درک شده از محیط سکونت…………………………………………………….108

3-2-2-5- رضایت از خانه و محله ……………………………………………………………………….110

3-2-2-6- مشارکت در گروه دسته جمعی / فعالیت های مشارکتی……………………..112

 • شکلگیری گروه های برگزار کننده مراسم

3-2-2-7- ضرورت حضور فعال همه گروه های سنی در جامعه…………………………..113

 • نیاز کودکان به حضور در اجتماع………………………………114
 • معضلات کودکان و ساختمان های بلند
 • کودک و محیط
 • تعامل کودک و فضا
  • محیط و نیازهای مرتبط با دوره نوجوانی و جوانی…….117
  • نیاز سالمندان به حضور در اجتماع…………………………..118
 • سالمندان و ساختمان های بلند
 • طراحی و سالمندان
 • تناسب زندگی آپارتمانی با گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی………….. 120
 • نتیجه گیری

 

 • ایمنی و ساختمان های بلند…………………………………………….122
  • ساختمان های بلند و سازه نگهدارنده…………………..123
 • شکل مناسب در برابر نیروهای جانبی…………………………………………………124
 • فاصله هسته تا پوسته …………………………………………………………………………..125
 • خوشایندی ساختمان …………………………………………………………………………..126
 • طراحی هسته خدماتی …………………………………………………………………………126
 • سیستم های دال مسطح ………………………………………………………………………126
  • ایمنی در برابر آتش سوزی……………………………………127
 • سیستم اطفاء حریق
 • جمع بندی

 

فصل چهارم: نمونه و مصادیق موردی

4-1- طراحی پایدار اجتماعی (چارچوبی برای اقدام عملی)………………………………….131

 • نمونه موردی 1……………………………………………………………………………………..132
 • نمونه موردی 2……………………………………………………………………………………..133
 • نمونه موردی 3……………………………………………………………………………………..134
 • نمونه موردی 4……………………………………………………………………………………..135
  • استراتژی های پایداری اجتماعی در داخل محوطه های مسکونی…………136
   • مغازه های راحتی محله……………………………………………………137
   • فضاهای عمومی برای ملاقات و گردهمایی………………………137
   • فرصت های تفریحی برای جوانان و ساکنین……………………138
   • مهدکودک برای کودکان………………………………………………….139
   • ارتقاء ایمنی و امنیت………………………………………………………..139
   • مدیریت سر و صدا و اثرات ترافیک…………………………………..141
   • ارتقا و ترویج سلامت و رفاه ساکنان………………………………..141
   • ترویج و ارتقاء دسترسی ها و ارتباطات……………………………..142
   • ارتقای یکپارچگی و انسجام اجتماعی……………………………..142
  • جمع بندی

 

فصل پنجم: اختصار معیارها و ضوابط طراحی

 • جداول و راهکارها…………………………………………………………………………………144

 

فصل ششم: خواسته های کارفرما و نیازهای بشر در مسکن

 • نیازهای بشر در مسکن……………………………………………………………………..159
 • اهداف خواسته شده توسط کارفرما……………………………………………………..160

 

فصل هفتم: تقرب به طرح

 • واکاوی سایت
 • طریقه طراحی

منابع

 

 


 • طرح پژوهش

 

 • طرح موضوع و اظهار مساله

 

معماری اظهار هنری می باشد که همه مردم خواه و نا خواه در معرض آن قرار می گیرند. مردم در فضای معماری زندگی و کار می کنند، و عشق می ورزند. با این همه، به گفته والتر بنیامین، معماری معمولاً به ناخودآگاه رانده شده و به شیوه ای آشفته درک می گردد. هر بنایی از آسمان خراش‌ها گرفته تا مقبره ها، ضرورتاً به مردم مربوط می گردد.

پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی وضعیتی می باشد که در آن، ساکنان از زندگی در خانه و مجتمع خود رضایت دارند و از همسایگی با سایر ساکنان لذت می برند. مجموعه شرایط زندگی به نحوی می باشد که با گذشت زمان تعاملات اجتماعی بیشتر می گردد و بیشتر افراد نسبت به محل زندگی خویش تعلق خاطر و دلبستگی می یابند. پس به صورت ناخودآگاه حافظ سلامت و پایداری آن هستند و در نگه داری و بهبود وضعیت موجود، مشارکت و هماهنگی دارند. در نتیجه عمر مفید و ارزش مادی واحدهای مسکونی این نوع مجتمع ها در شرایط برابر بیشتر از سایر مجتمع هاست. پایداری اجتماعی بهره وری مجتمع های مسکونی را به حداکثر می رساند. و نوعی تعالی بخشیدن به زیستن را می سازد. پس بایستی فضاهایی متمایز برای فعالیت های مختلف بشر فراهم آورد و آنها را به نحوی به هم پیوند داد، که محتوای عاطفی آن کنش خاص در حیات آدمی، که در آن فضاها رخ می دهد، باشد.

برای ایجاد سکونتگاه پایدار ( پایداری نه تنها در مفهوم ادبیات غربی آن ) بلکه در فرهنگ بومی، بایستی در معنای بستر تعالی بشر، شکل گرفته گردد و زمینه سازی برای تعالی روح بشر باشد. با در نظر داشتن تعامل کالبد با رفتارهای انسانی، ایجاد پایداری اجتماعی برای بالا بردن کیفیت زندگی انجام می شود.

خانۀ آدمی در بلوک های مسکونی در پشت چند پنجره یکنواخت و هم شکل با دیگران، قرار دارد که نه فقط برای میهمان، بلکه برای افراد خانواده نیز تشخیص آن از بیرون مشکل می باشد. (پاکزاد، جهانشاه، 1386) معماری که تنها در پی برآوردن نیازهای فیزیکی موجودی به نام بشر باشد نمی تواند کامل باشد. در واقع می توان گفت معماری مناسب، معماری می باشد که در پی برآوردن همزمان نیاز های فیزیکی و معنوی او با هم باشد. بدین مضنون که این معماری کوشش در برقراری ارتباط سازنده و مفید بین بشر ها و اجتماع از یک سو و نیز ارتباط آنان با محیط طبیعی به عنوان بستر رشد بشر دارد. (رخشنده رو، مهدی، 1386)

در اثر این برنامه ریزی و طراحی و به ویژه انبوه سازی های کلیشه ای، بشر ها به صورت توده در کنار هم قرار می گیرند و به جای گروه های اجتماعی هدفمند، انبوهه ای از افراد تشکیل می گردد که کنار هم قرار گرفتن آن ها فقط ازدحام و شلوغی و هرج و مرج را در پی دارد. در چنین شرایطی افراد خانواده برای تامین حداقل امنیت و آرامش از جمع فرار می کنند و به کنج خانه پناه می برند و غرامت و محرومیت اجتماعی از اینجا آغاز می گردد (سجادی قائم مقامی، پروین؛ پوردیهیمی، شهرام؛ ضرغامی، اسماعیل؛ 1389). پس با در نظر داشتن پایداری اجتماعی حس تعلق به مکان افزایش می یابد و ارتباطات سالم و مناسب برای مجتمع های مسکونی بر پایه روابط اجتماعی مطلوب شکل می گیرد و مفهومی دیگر از حیات مدنی را رقم می زند.

 

 • تبیین موضوع و ضرورت اجرای آن

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

 

در طراحی پایدار بایستی به پایداری اجتماعی، به اندازه مصرف انرژی و تاثیر محیط، ساختمان ها و شهرها اهمیت داده گردد. (ریچارد راجرز، 1383) پس خانه مناسب و شایسته برای انسجام اجتماعی و رفاه شخصی و استقلال فردی نیازی اساسی می باشد و اگر خانه سازی روندی پایدار نگیرد هیچ جامعه ای نخواهد توانست به توسعه ی پایدار دست یابد.

در نظر داشتن محل سکونت افراد، به عنوان اولین فضای آرامش بخش و امن در زندگی آنها،  به ما در زنده نگه داشتن بار مفهوم اجتماعی و دستیابی به جامعه ای با حیات سالم کمک می کند و برای رهنمون به آینده ایی با شکوه سوق می دهد. به تعبیری دیگر مسکن بلند مرتبه و طراحی آن از آغاز پیدایش تاکنون چالشی مهم برای معماران بوده می باشد، بخشی از معضلات و عدم شکل گیری پایداری در طرح ساخت مسکن بلند مرتبه به بازشناخت مسایل فرهنگی و اجتماعی باز می‎گردد.

تبعات این اوضاع، صدمه به بنیان و سلامت خانواده و افراد و جامعه می باشد. به طوری که حتی روابط داخلی خانواده، تحت تاثیر کالبد نامناسب خانه، ضعیف می گردد و بی حرمتی ها در داخل خانه نهادینه می گردد. با تضعیف اعتبار خانواده، اعتیاد و سایر ناهنجاری های اجتماعی فرصت بروز و نفوذ به اعماق جامعه را پیدا می کند. (ضرغامی، اسماعیل، 1389)

با در نظر داشتن این نابسامانی ها، پی جویی اصول پایداری مجتمع های مسکونی برای نیل به توسعۀ پایدار اهمیت خاصی دارد و برای بالا بردن کیفیت زندگی بایستی، صورت بگیرد. پس با نگاهی عمیق به مساله مسکن در شهر های امروزی می توان پی برد که تعادل میان خلوت و تعاملات اجتماعی وجود نداشته و هر دو رنگی کمرنگ به خود گرفته اند. (عینی فر، علیرضا، 1381)

محدوده مکانی پروژه نیز به دلیل عدم در نظر داشتن مجموعه های بلند مرتبه مسکونی و دور ماندن آنها از مسایل اجتماعی و تعاملات اجتماعی ساکنین، شهر شیراز پیشنهاد می گردد و کوشش داریم با ارائه طرحی عملی، به ارتقاء سطح فرهنگ و رفاه همشهریان در این مجموعه ها کمک کنیم.

 

 • اهداف کلی و تفصیلی

 

 • هدف اصلی: آن چیز که در اینجا حایز اهمیت می باشد مسایل و معضلات ساختمان های بلند به عنوان گونه ای از سکونتگاه در حوزه پایداری اجتماعی می باشد.

هدف این پروژه در نظر داشتن آسیب ها و معضلات موجود و در پی یافتن آن علت های و ریشه های این مسایل در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه و نیز طرح راهکارها و الگوی مناسب طراحی برای رسیدن به کیفیت مطلوب روابط اجتماعی در ساختمان ها و به ویژه در فضاهای باز و مشترک بین ساختمان ها می باشد.

 • اهداف فرعی: تکیه بر مفاهیم مسکن، تأثیر فضاهای سبز و اجتماعی در الگوهای سکونت گاهی، ایجاد فضاهای شخصی و حریم های خصوصی در دل ساختمان های بلند امروزی و به گونه کلی به کارگیری معماری پایدار مانند اهداف این رساله می باشد.

 

 

 

 • فرضیه و یا سوالات کلیدی پژوهش

با در نظر داشتن رشد جمعیت و شهرنشینی، راهبرد بلند مرتبه سازی، در زمان حاضر رواج یافته می باشد. به علت تجمیع کاربران در سطحی محدود، لازم می باشد تا رویکرد پایداری در فرآیند طراحی و مرحله بهره برداری مورد توجه قرار گیرد. پس در نظر داشتن زمینه های مختلف اجتماعی و الگوهای رفتاری در طراحی فضاهای عمومی در طبقات می تواند به افزایش کیفیت تعاملات و پایداری اجتماعی در این ساختمان ها کمک کند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک

در ضمن معماری و شیوه ساخت و ساز ساختمان های امروزی و به کارگیری معماری پایدار در ساختمان های بلند مرتبه می تواند تا حد زیادی از ازدیاد عوارض مربوط به جهان صنعتی و مصرفی بکاهد و اگر شیوه ساخت و ساز به همین سیاق کنونی ادامه پیدا کند، عوارض جبران ناپذیری برای محیط ایجاد خواهد نمود.

 

 • پرسش اصلی: چگونه می توان به سطوح مطلوبی از روابط اجتماعی در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه با در نظر داشتن معیارهای معماری پایدار دست پیدا نمود؟

 

 • روش پژوهش و شیوه های مورد بهره گیری

 

این پژوهش از تحقیقات کاربردی می باشد که هدف آن توسعه ی دانش طراحی در فضاهای زندگی به مقصود ارتقای پایداری مجتمع های مسکونی می باشد و به گونه خاص، کشف اصول پایداری از طریق مطالعات کتابخانه ای و مطالعه و تحلیل نتایج می باشد.

تحلیل و تفسیری که بر روی بخش های مختلف تعریف شده، در موضوع پروژه قرار می گیرد و در هر یک از بخش ها کوشش بر آن بوده تا بدون پیش فرض و پیش داوری تنها به اظهار و تحلیل داده ها براساس مستندات و پژوهش های مرتبط پرداخته و در هر بخش محور های مرتبط با سایر بخش ها مورد توجه و مقایسه با سایر اجزا آن بخش قرار گیرد. در نهایت دیدگاه و نگاه نگارنده از پس این مقایسه اظهار گردد.

 

 • ساختار رساله

فصل اول: طرح پژوهش – این فصل در حکم نقشه چگونگی بجای آوردن پژوهش می باشد و زیر مجموعه هایی زیرا اظهار مسئله، سوالات، سوابق و اهمیت موضوع و … را در بر می گیرد.

فصل دوم: مبانی نظری پایه – فصل دوم شروعی بر مبانی نظری طرح می باشد و به زیر مجموعه هایی زیرا مفهوم سکونت، مفهوم پایداری و پایداری اجتماعی، مبانی نظری مرتبط با مسکن در ارتفاع و واحد همسایگی، روانشناسی محیط و … اختصاص می یابد.

فصل سوم: مطالعه نظرات و دیدگاه های مختلف در خصوص ساختمان های بلند و نیز مطالعه تأثیر و تاثیر متقابل ساختمان های بلند، بخش هایی می باشد که به آن پرداخته می گردد و با نگاهی تاریخی، مطالعه ریشه ها و عوامل مختلف در شکل گیری و توسعه این گونه مسکونی در ایران و جهان مطرح می گردد. از سوی دیگر اظهار بخشی از ضوابط و چارچوب های خدماتی و ساختاری از قبیل سازه و تاسیسات در تکمیل شناخت عوامل مهم در ساختمان های بلند مسکونی به کار گرفته شده می باشد.

فصل چهارم: در قسمت تعاملات اجتماعی، به مطالعه ارتباط محیط و رفتارهای اجتماعی و نیز عرصه های عمومی در مجموعه های مسکونی پرداخته گردد که نشان از تامین کیفیت مناسب برای عرصه های عمومی به ویژه در طبقات بالا دارد.

فصل پنجم: مبانی طراحی و طرح – درفصل پنجم وارد مبانی طراحی می شویم و از مرحله نظر به اقدام حرکت می کنیم تا به مسکنی در ارتفاع با رویکرد معماری پایدار برسیم. این فصل زیرمجموعه هایی زیرا علت های انتخاب سایت، محدودیت ها و پتانسیل های سایت پیشنهادی چگونگی رسیدن به طرحی منسجم و ارزیابی هریک از شاخص ها را در خود می گنجاند.

 

 • مطالعه ادبیات موضوع و اظهار چهارچوب نظری

 

بسیاری از مفاهیم و ویژگی هایی که امروزه در محافل علمی ایران و جهان حول مقوله توسعه پایدار مطرح می باشد، در تاریخ کهن معماری و شهرسازی پایدار مطرح می باشد و شروع موضوع مسکن بهینه در جهان را شاید بتوان به دوران معماری مدرن و همزمان با رشد جمعیت شهرها و شروع مبحث بلند مرتبه سازی توسط معمارانی زیرا لوکوربوزیه همگام دانست. مجموعه هایی زیرا پروت آیگو آمریکا و شهر کارگری هیلتون و… از این قبیلند که به دلیل عدم در نظر داشتن هویت فردی ساکنان و دیگر مسایل، نتوانستند خواسته ها و نیازهای ساکنین خود را تامین کنند.

مشکلاتی همچون مسئله اشراف، ارتباط نامناسب واحدها با یکدیگر و سایر مسایل اجتماعی در یک مجموعه مسکونی همواره از مهم ترین دغدغه های طراحان در این خانه ها بوده می باشد. هر چند که لوکوربوزیه سرانجام در بنایی زیرا اونیته دابیتاسین، نمودی از تفکر و تخیل اجتماعی خود در سه بعد را تجسم نمود که نشان از ارتباط فرد و اجتماع در بنا دارد و تجسمی معمارانه از مسایل اجتماعی را مطرح کرده می باشد (مزینی، منوچهر، 1380). اما در این بین کوشش هایی به صورت بنیادی صورت گرفته که به صورتی جدا هر کدام از اجزای طراحی را شناسایی و ارزیابی کرده اند؛ اما هیچگاه جنبه ی کاربردی به خود نگرفته می باشد.

 

 

فصل اول: شناخت مفاهیم (مسکن)

 • تعاریف و سلسله مراتب همجواری در مسکن

 

 • خانه

 

نوربرگ – شولتز در نشان دادن تأثیر و اهمیت خانه از گاستون بچلار این چنین نقل قول می کند که: «آدمی پیش از افکنده شدن به جهان در گهواره خانه نهاده شده می باشد» و می نویسد که در خانه، آشنایی با جهان بی واسطه صورت می پذیرد، آن جا نیازی به گزینش مسیر و جستجوی هدف نیست، جهان در خانه و حول آن به سادگی ارزانی گردیده می باشد. می توان گفت: خانه مکانی می باشد که وقوع زندگی روزمره را در خود گرفته می باشد. زندگی روزمره معرف چیزی می باشد که تداوم خود را در هستی ما حفظ کرده و از این راه همچون تکیه گاهی آشنا به پشتیبانی ما می نشیند. پس علت چیست که با وجود نهاده شدن در گهواره خانه می بایستی خود را به جهان افکند و اجتماع را جزیی از خود دانست؟

پاسخی که می توان ارایه نمود، آن می باشد که بشر مقصود از زندگی را در خانه نیافته و نقشی را که هر فرد در زندگی می پذیرد، از اعمال متقابلی که در جهانی عمومی و مبتنی بر ارزش های مشاع واقع شده، تشکیل می دهد. برای مشارکت ناچار به ترک گفتن خانه و گزیدن هدفی مشخص می باشد. با این اوصاف که بعد از انجام وظیفه اجتماعی خود به خانه عقب نشینی می کند تا هویت فردی خود را بازیابد. (شولتز، نوربرگ، 1381)

سکونت بیانگر برقراری پیوندی پرمعنا بین بشر و محیطی مفروض می باشد. این پیوند از کوشش برای هویت یافتن یعنی به مکانی احساس تعلق داشتن ناشی گردیده می باشد (شولتز،1381). بدین ترتیب، بشر زمانی بر خود وقوف می یابد که مسکن گزیده و در نتیجه هستی خود را در جهان را تثبیت کرده باشد. مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزیکی، محیط مسکونی را نیز در بر می گیرد که شامل تمامی خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز برای بهزیستی خانواده و طرح های اشتغال، آموزش و بهداشت افراد می باشد (ناپ، 1982، ص 12). در واقع تعریف و مفهوم عام مسکن یک واحد مسکونی نیست بلکه کل محیط مسکونی را شامل می گردد (پورمحمدی، 1379، ص 3)؛ به بیانی دیگر مسکن چندی بیش از یک سرپناه صرفاً فیزیکی می باشد و تمامی خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای همزیستی بشر را شامل می گردد و بایستی حق تصرف طولانی و مطمئن برای بهره گیری کنندگان آن فراهم باشد (مخبر، 1363، ص 18).

 • گروه های مسکونی (دسته بندی واحدها به مقصود ایجاد همسایگی)

 

مردمی که در مجموعه ای با طراحی خوب و فضاهای باز با معنی زندگی می کنند و دارای خدمات اجتماعی مختص به خودشان در یک فاصله ساده پیاده می باشند گرایش به حس تعلق به مکان در آن ها بسیار آگاهانه تر خواهد بود. همچنین تمایل بیشتری برای وفاداری به آن نشان خواهند داد. همچنین بیشتر کسانی که در یک پهنه کلان از راه ها و خانه ها زندگی می کنند، حس همسایه بودن را نخواهند داشت. با این تفاصیل ممکن می باشد این گونه استدلال گردد که پنج یا شش هزار نفر هیچگاه همدیگر را نخواهند شناخت و به معنای واقعی کلمه هیچگاه با هم همسایه نخواهند بود (پوردیهیمی، شهرام، 1382).

این یک واقعیت می باشد که در بسیاری خیابان ها و مجموعه های مسکونی حس همجواری و همسایگی بین ساکنین هست، علی الخصوص در نواحی کارگری جایی که مردم زود جوش تر هستند و رغبت بیشتری برای کمک به همدیگر دارند این حس بیشتر به چشم می خورد. تردیدی نیست که اینگونه از روابط حسنه همجواری، از سوی کسانی که از آن لذت می برند واجد ارزش می باشد و مورد توجه قرار می گیرد؛ از طرف کسانی که آن را آزمایش نموده اند، شکی نیست که این ارتباط صمیمی در خیابان یا دسته های مسکن شکل می گیرد.  اگر این مفهوم را بپذیریم، همسایگی بزرگتر می تواند از پهلوی هم قرار گرفتن تعدادی از همسایگی های کوچکتر ساخته گردد که بین دویست تا چهارصد نفر را شامل می گردد که هر کدام کانون خود را به شکل یک فضای باز عمومی دارا هستند.

دویست یا سیصد نفر یک مرکز خرید شلوغ یا یک مدرسه راهنمایی را پشتیبانی نخواهد نمود و همانطور که می دانیم هر دو این عناصر، عناصر اصلی و جوهری یک محله هستند، پس بهتر می باشد که به این گونه از ساخت و سازها لفظاً «گروه مسکن» اطلاق گردد تا از خط معنی آن با منطقه ای بزرگتر اجتناب گردد. مدرسه و مراکز خرید هم چنان کانون محله را شکل داده اند اما خانه هایی که با چنین معیاری تقسیم بندی شده اند، فضای باز خودش را دارا بوده و همچنین ممکن می باشد یک فضا یا سالن اجتماعات عمومی نیز داشته باشد (پوردیهیمی، شهرام، 1382).

 

 

 

 • واحد همسایگی

 

“واحد همسایگی” از مفاهیم نظری با تاثیرات گسترده ای بود که در ایالات متحده در دهه بیست شکل گرفت. این نظریه، بر پایه مفهوم شعاع نفوذ یک دبستان بود، منطقه ایی که شریان های اصلی آن را در بر گرفته بودند تا منطقه ای امن برای رسیدن کودکان به مدرسه پدید آورد. بنا بر این بود شب ها بزرگسالان از این دبستان، به عنوان مرکز محله بهره گیری کنند (مامفورد، 1954، ص 259 – 261).

از نخستین سال های قرن بیستم، کلارنس آرتور پری در آمریکا مشغول مطالعه بر روی مسایل واحد های متشکل از بناهای مسکونی و تاسیسات خدماتی مربوط به آن ها بود. وی در سال 1923 مقاله ای تحت عنوان “واحد همسایگی” نوشت و نظرات خویش را در این زمینه بیان نمود. مهم ترین انگیزه پری، برای اثبات لزوم ایجاد خدمات اساسی بود که بایستی در نزدیکی ساختمان های مسکونی مستقر می شدند. از این رو عرصه استقرار این خدمات را همسایگی خانوادگی نامید. این مجموعه ها می توانستند واحدهای بنیادی در سلسله مراتب شهری نیز به حساب آیند (زیاری، کرامت الله، 1381). انگیزه دیگر پری از مطرح کردن ایده واحد همسایگی، تقویت زندگی جمعی در شهرهای صنعتی آمریکا بود که به صورت تهدیدآمیزی دچار اشکال شده بود. پری وجود اتومبیل و مخاطرات و مزاحمت های ناشی از آن را خطری برای بشر ها و زندگی جمعی آن ها می دانست و پیشنهاد می نمود که مسیرهای دسترسی به خدمات نباید توسط خیابان های اصلی قطع شوند. خدماتی که وی برای این واحدها پیشنهاد می نمود عبارت بودند از حداقل یک دبستان، چند مغازه و زمین های بازی و ورزش، سالن اجتماعات با قابلیت تبدیل شدن به تئاتر، کتابخانه، باشگاه ورزشی (پاکزاد، جهانشاه، 1386).

در مورد مفهوم همسایگی می توان گفت: همسایگی مترادف می باشد با حالتی که واجد شرایط فیزیکی، پیوند، تماس، پیوستگی، وابستگی و … بین دو یا چند شی باشد. به تعبیر عام جامعه شناسی می توانیم همسایگی را نمونه کامل یک گروه نخستین بدانیم و آن را به عنوان همجواری در همزیستی اعضا یا گروه های اجتماعی توصیف کنیم که این همجواری در همزیستی موجب شناخت نسبت به هم و روابط اجتماعی در ابعاد مختلف می باشد. مفهوم همسایگی در مجتمع های زیستی از دو بعد کالبدی و ذهنی قابل مطالعه می باشد. هر یک از این دو بعد شرط های لازم مفهوم همسایگی هستند و تواما بایستی وجود داشته باشند تا همسایگی شکل بگیرد (سلطان زاده، حسین، 1368).

تعداد صفحه : 184

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***