جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکترای دندانپزشکی

عنوان : مطالعه مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده با تکنیک های مختلف و کامپوزیت های با Base های متفاوت

دانشگاه فردوسی

دانشکده دندانپزشکی

مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی

 

عنوان:

مطالعه مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده با تکنیک های مختلف و کامپوزیت های با Base های متفاوت

 

اساتیدراهنما:

سرکار خانم دکتر حمیده عامری

سرکار خانم دکتر مرجانه قوام نصیری

 

 

                                                        سال تحصیلی: 91-1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مندرجات

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

اختصار فارسی………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: مروری بر متون و مقالات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………3

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………..5

معرفی کامپوزیت رزین…………………………………………………………………………………………………….5

اجزای تشکیل دهنده کامپوزیت ها……………………………………………………………………………………..6

طبقه بندی کامپوزیت ها………………………………………………………………………………………………….11

خواص کامپوزیت ها……………………………………………………………………………………………………..13

انقباض پلیمریزاسیون………………………………………………………………………………………………………13

خواص مکانیکی……………………………………………………………………………………………………………15

ویژگی های حرارتی………………………………………………………………………………………………………16

جذب آب……………………………………………………………………………………………………………………16

سایش………………………………………………………………………………………………………………………….16

معرفی کامپوزیت های سایلوران……………………………………………………………………………………….17

مقاومت شکست……………………………………………………………………………………………………………18

اندازه گیری مقاومت شکست…………………………………………………………………………………………..20

نیرو ها و استرس جویدن…………………………………………………………………………………………………21

مروری بر مقالات………………………………………………………………………………………………………….23

کامپوزیت و استحکام شکست دندان…………………………………………………………………………………23

سایلوران ها…………………………………………………………………………………………………………………..31

اظهار مسئله و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………….42

اهداف و فرضیات………………………………………………………………………………………………………….43

فصل دوم:روش کار و مواد

مواد…………………………………………………………………………………………………………………………….45

روش مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………47

جمع آوری و مانت نمونه ها…………………………………………………………………………………………….47

تهیه حفرات………………………………………………………………………………………………………………….48

مراحل ترمیم نمونه ها……………………………………………………………………………………………………..49

تست مقاومت شکست……………………………………………………………………………………………………53

فصل سوم:یافته ها

یافته ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

فصل چهارم:بحث

بحث…………………………………………………………………………………………………………………………..60

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….67

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………67

 

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………68

اختصار انگلیسی

 

فهرست جداول

جدول……………………………………………………عنوان………………………………………………….صفحه

جدول1-3……………اطلاعات توصیفی مربوط به هر یک از گروه های مورد مطالعه…………………..56

جدول2-3…واکاوی واریانس یک عاملی جهت مقایسه میانگین شکست در گروه های مورد مطالعه…57

جدول3-3………… نتایج آزمون توکی جهت مقایسه دو به دوی گروه های مورد مطالعه……………..58

جدول4-3…………………………………..توزیع چگونگی ی شکست ها…………………………………………….59

فهرست تصاویر

تصویر……………………………………………….عنوان تصویر…………………………………………….صفحه

تصویر 1-2……………………………………مواد مصرفی مورد مطالعه……………………………………………47

تصویر 2-2……………………….حفره ی کلاس دو تهیه شده بر سطح نمونه………………………………..48

تصویر3-2………………………………………..ابعاد حفره ی مورد نظر…………………………………………..49

تصویر 4-2……………………………ماتریکس و ماتریکس هولدر دور نمونه………………………………..52

تصویر 5-2……………………………………بهره گیری از دنتین باندینگ……………………………………………52

تصویر 6-2…………………………………قرار دادن کامپوزیت در حفره………………………………………..53

تصویر 7-2……………………………..دستگاهInstronZwick Z250……………………………………….54

تصویر8-2………………….نمونه ی مانت شده در دستگاه آزمون مقاومت شکست……………………….55


اختصار

مقدمه

حذف مقادیر زیادی از بافت دندانی سبب تضعیف دندان ترمیم شده می گردد. نوع روش ترمیم و کامپوزیت می تواند از فاکتور های اثر گذار بر مقاومت شکست دندان تحت نیروهای اکلوزالی باشد.

هدف

هدف این مطالعه مطالعه تاثیر کاربرد کامپازیت های جدید کم انقباض بر استحکام شکست پرمولرهای دارای حفرات MOD بود.

روش کار و مواد

تعداد 60 عدد دندان پرمولر ماگزیلاری سالم انسانی که به مقاصد ارتودنسی کشیده شده بودند انتخاب شده و حفرات کلاس دو استاندارد MOD در 50 دندان تراشیده گردید. نمونه ها به 4 گروه 10 تایی براساس روش ترمیم و نوع کامپوزیت بکار رفته، تقسیم شدند: گروه اول : کامپوزیت خلفی (FiltekTM P60)؛ گروه دوم : 5/0 میلی متر لایه ی حدواسط گلاس آینومر (Fuji LC) + کامپوزیت خلفی (FiltekTM P60)؛ گروه سوم : 5/0 میلی متر لایه ی حدواسط کامپوزیت Flowable (FiltekTM Supreme XT) + کامپوزیت خلفی (FiltekTM P60) وگروه چهارم : کامپوزیت خلفی Low shrink (FiltekTM P90). 10 عدد دندان تراش خورده و بدون ترمیم به عنوان گروه کنترل منفی (گروه پنجم) و10 عدد دندان تراش نخورده به عنوان گروه کنترل مثبت (گروه ششم) باقی ماند. نمونه ها تحت هزار سیکل حرارتی قرار گرفته و سپس تست مقاومت شکست با دستگاه اینسترون (با سرعت mm/min 1) انجام گرفت. همچنین در پایان،الگوی شکستگی نمونه ها براساس درگیری ساختمان دندان و ترمیم  ثبت گردید. داده ها با آزمون واکاوی واریانس یک عاملی و توکی و فیشر مطالعه شدند.

یافته ها

گروهی که در آن دندان ها بدون تراش بودند و گروهی که در آن دندانهای تراش خورده بدون ترمیم بودند، به ترتیب بیشترین و کمترین مقاومت شکست را داشتند(P-Value < 0.05). همچنین گروههای دوم و سوم که با هم اختلاف معناداری نداشتند بیشترین مقاومت شکست را پس از نمونه های تراش نخورده نشان دادند (P-Value < 0.05). نوع شکست به چهار گروهی که با انواع روش های ترمیمی پر شده بودند مرتبط نبود (P-Value  > 0.05).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : سینوسهای پارانازال

نتیجه گیری

این مطالعه نشان داد که تکنیک های مختلف ترمیمی بر مقاومت شکست دندان های پرمولر دارای حفرات وسیع MOD موثر بود. همچنین سیستم ترمیمی سایلوران در مقایسه با انواع متاکریلات نتوانست در تقویت مقاومت شکست دندان ها موثر واقع گردد.

واژگان کلیدی: کامپوزیت رزین، سایلوران، استحکام شکست

 

 

مقدمه

امروزه ترمیم های کامپوزیت رزین به شکل گسترده ای در دندان پزشکی مورد بهره گیری قرار می گیرند. تاکنون اصلاحات متعددی بر روی ترکیب کامپوزیت ها و در جهت بهبود عملکرد کلینیکی آن ها صورت گرفته می باشد. با این تفاصیل، کامپوزیت رزین ها همچنان به دلیل کاستی هایی، دور از حالت ایده آل هستند.

یکی از مهمترین معضلات چالش برانگیز کامپوزیت رزین ها، انقباض چشمگیر آن ها به هنگام پلیمریزاسیون می باشد. استرس به وجودآمده از انقباض پلیمریزاسیون،می تواند مهمترین عامل در شکست ادهزیو، تطابق ناکافی مارجینال و در نهایت ایجاد پوسیدگی های ثانویه باشد.

بر اساس مطالعات گسترده ی صورت گرفته بر انقباض پلیمریزاسیون و استرس های ناشی از کامپوزیت های دندانی، راهکارهای متعددی جهت کاهش این انقباض و اثرات ناشی از آن پیشنهاد شده می باشد. بعضی از این روش ها عبارتند از: تکنیک جایگذاری لایه ای (Incremental)، پلیمریزاسیون با شروع از شدت کم، بهره گیری از لایه های حد واسط با ضریب الاستیک پایین بعنوان stress breaker و بهره گیری از کامپوزیت های با بیس رزینی اصلاح شده.(1)

یکی از جدیدترین این روش ها، بهره گیری از پلیمریزاسیون حلقه های باز مولکول های سایلوران به جای پلیمریزاسیون رادیکال های آزاد مونومرهای دای متاکریلات می باشد.(2)

سایلوران، یک ماده ی ترمیمی با حداقل انقباض و همرنگ دندان بوده که اخیرا وارد بازار دندان پزشکی شده می باشد. نام سایلوران بیانگر ترکیبی از دو نام Siloxan و Oxirane می باشد.  Siloxan مسئول طبیعت فوق العاده آب دوست سایلوران ها می باشد و گروه های حلقوی چربی دار (Cycloalipatic) فانکشنال Oxirane نیز مسئول انقباض کمتر در مقایسه با کامپوزیت های با بیس متاکریلات می باشد.  Oxiraneها که اترهای حلقوی هستند، با مکانسیم باز شدن حلقه های کاتیونیک پلیمریزه می شوند در حالی که پلیمریزاسیون متاکریلات ها بوسیله ی مکانیسم رادیکال های آزاد می باشد.(1)

 

 

کلیات

معرفی کامپوزیت رزین:

کامپوزیت عبارت می باشد از مخلوط فیزیکی مواد مختلف با هدف حصول میانگینی از خواص مطلوب این مواد. اصطلاح کامپوزیت دندانی به شکل مرسوم بیانگر مخلوطی از شیشه ی سیلیکات با مونومر آکریلی می باشد که پلیمریزاسیون آنها هنگام اختلاط آغاز میشود. ذرات سیلیکات موجب تقویت مکانیکی (پرکننده های تقویت کننده) مخلوط میشود و امکان عبور و پخش نور را فراهم می آورد که شفافیتی شبیه به مینا به مخلوط می دهد.(3)

در طی سالیان اخیر، تغییرات زیادی در ویژگی های کلینیکی کامپوزیت ها به وجود آمده می باشد. این تغییرات شامل افزایش محتوای فیلر، تغییر انواع فیلر و فرمولاسیون رزین و تولید کامپوزیت هیبرید جدید،Ion-released, packable ormocer, (سرامیک های مدیفیه ارگانیک) می باشد.(4)

هر چند که مزایای قابل توجهی همچون زیبایی، هدایت کم حرارتی، کاربرد کلینیکی آسان و مقاومت به سایش در مورد این مواد ذکر گردیده می باشد، اما انقباض پلیمریزاسیون این مواد با بیس رزینی همچنان بزرگترین عیب آن ها به شمار می رود. استرس انقباضی مرتبط با شرینکیج، می تواند منجر به دبانده شدن کامپوزیت از سطح دندان شده و باعث حساسیت بعد از کار، ترک های مینایی، عود پوسیدگی، رنگ پذیری حاشیه ی ترمیم (مارجینال) و در نهایت شکست ترمیم گردد.(5 و6)

 

تعداد صفحه : 102

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: پزشکی