جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش : برنامه ریزی توسعه منطقه ای

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی ساکنین در اسکان رسمی و غیررسمی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم اجتماعی

پایان­نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته برنامه­ریزی توسعه منطقه­ای

عنوان پژوهش

عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی ساکنین در اسکان رسمی و غیررسمی نمونه: شهرجدیدپرند و نسیم­ شهر

استاد راهنما  دکتر محمد شیخی

استاد مشاور  دکتر سعیده امینی

استاد داور  دکتر محمود جمعه­پور

         بهمن 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده
حس تعلق به مکان از اصلی ترین عوامل اثر گذار بر روابط فرد با مکان می باشد. این حس دربرگیرنده ی عوامل گوناگونی می باشد که کیفیت زندگی فرد در مکان را متاثر می سازد. وجود حس تعلق و یا عدم وجود آن می-تواند بر رفتارهای افراد در مواجه با مکان بسیار اثرگذار باشد. این پژوهش با هدف مطالعه و مقایسه عوامل مؤثر بر حس تعلق به مکان در میان ساکنین شهرجدیدپرند(اسکان رسمی) و نسیم شهر(اسکان غیررسمی) انجام گرفته می باشد. در پژوهش حاضر در جهت نیل به هدف پیش گفته از روش ترکیبی بهره گیری شده می باشد، به این ترتیب که از روش پیمایش در زمره روش های کمّی و از روش بحث گروهی متمرکز در زمره روش-های کیفی بهره گرفته شده می باشد. در این شیوه، بحث گروهی متمرکز برای شناخت بیش تر یا زمینه و شرایط یافته های کمّی، بعد از پژوهش کمّی به عنوان روش تکمیلی به کار می رود. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها بهره گیری شده و برای بحث گروهی متمرکز به مقصود کنترل جریان بحث، سئوالاتی(راهنمای بحث) تنظیم گردیده می باشد. در روش پیمایش، از آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS و در روش بحث گروهی متمرکز، از تحلیل کیفی نتایج با تاکید بر شناسایی مضامین بهره گیری شده می باشد. برای تعیین حجم نمونه در پیمایش از فرمول کوکران بهره گیری گردید، بر اساس این فرمول حجم نمونه ای که از جامعه آماری پژوهش به دست آمد، برای اسکان رسمی(شهرجدیدپرند) 196 سرپرست خانوار و برای اسکان غیررسمی(نسیم شهر) هم 196 سرپرست خانوار می باشد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای که در زمره ی نمونه گیری های تصادفی می باشد، انتخاب شده اند. نتایج پژوهش حاکی از این امر می باشد که در اسکان غیررسمی حس تعلق مکانی بیش تر از اسکان رسمی می باشد و این مسئله ناشی از وجود سرمایه اجتماعی بالاتر در اسکان غیررسمی(نسیم شهر) نسبت به اسکان رسمی(شهر جدید پرند) می باشد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز بیانگر این می باشد که حس تعلق مکانی در شهر جدید پرند به ترتیب از سرمایه اجتماعی، ویژگی های فضایی- کالبدی و سرمایه فرهنگی و حس تعلق مکانی در نسیم شهر به ترتیب از سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و ویژگی های فضایی- کالبدی تاثیر می-پذیرد. در مجموع بایستی گفت برطبق نتایج به دست آمده، سرمایه اجتماعی عامل اصلیِ اثرگذار بر حس تعلق به مکان در شهر جدید پرند و نسیم شهر می باشد.

فهرست مطالب
فصل1 (کلیات پژوهش)    1
1- 1 مقدمه    2
2- 1 طرح مسئله    3
3- 1 اهمیّت و ضرورت مسئله    6
4- 1 سئوالات پژوهش    7
5- 1 اهداف پژوهش    8
1- 5- 1 هدف اصلی    8
2- 5- 1 اهداف عملیاتی    8
6- 1 قلمرو پژوهش    8
1- 6- 1 قلمرو زمانی    8
2- 6- 1 قلمرو مکانی    8
فصل2 (ادبیات و مبانی نظری پژوهش)    9
1- 2 مقدمه    10
2- 2 حس تعلق مکانی    11
1- 2- 2 تعریف مفاهیم مرتبط با حس تعلق مکانی    11
1- 1- 2- 2 مکان    11
2- 1- 2- 2 حس مکان    16
3- 1- 2- 2 حس تعلق    19
4- 1- 2- 2 حس تعلق مکانی    21
2- 2- 2 مطالعه ابعاد حس تعلق مکانی    23
3- 2- 2 نظریه های حس تعلق مکانی    25
1- 3- 2- 2 رویکرد روانشناختی(روانشناسی محیطی)    25
1- 1- 3- 2- 2 فریتز استیل    26
2- 1- 3- 2- 2 ویلیامز    27
3- 1- 3- 2- 2 شامای    28
4- 1- 3- 2- 2 لو و آلتمن    29
5- 1- 3- 2- 2 جنیفر کراس    31
2- 3- 2- 2 رویکرد جامعه شناختی(پدیدارشناسی)    32
1- 2- 3- 2- 2 یی فو توآن    33
2- 2- 3- 2- 2 ادوارد رلف    33
3- 2- 3- 2- 2 کریستین نوربرگ شولتز    35
3- 2 عوامل اجتماعی- فرهنگی    36
1- 3- 2 سرمایه اجتماعی    36
1- 1- 3- 2 تعاریف و ابعاد    36
2- 1- 3- 2 نظریه پردازان سرمایه اجتماعی    38
1- 2- 1- 3- 2 پیر بوردیو    38
2- 2- 1- 3- 2 رابرت پاتنام    41
3- 2- 1- 3- 2 فرانسیس فوکویاما    44
4- 2- 1- 3- 2 جیمز کلمن    45
5- 2- 1- 3- 2 افه و فوش    49
2- 3- 2 سرمایه فرهنگی    51
1- 2- 3- 2 تعریف و ابعاد    51
2- 2- 3- 2 نظریه پردازان سرمایه فرهنگی    53
1- 2- 2- 3- 2 پیر بوردیو    53
2- 2- 2- 3- 2 کالینز    57
4- 2 عوامل فضایی- کالبدی    57
5- 2جمع بندی مبانی نظری    59
6- 2 پیشینه پژوهش    62
1- 6- 2 پیشینه داخلی پژوهش    62
2- 6- 2 پیشینه خارجی پژوهش    79
3- 6- 2 جمع بندی پیشینه پژوهش    85
7- 2 چارچوب نظری    90
8- 2 مدل نظری پژوهش    94
9- 2 سئوالات پژوهش    95
10- 2 فرضیه های پژوهش    95
فصل3 (روش پژوهش)    96
1- 3 روش پژوهش    97
2- 3 تکنیک گردآوری داده ها    98
3- 3 فنون مورد بهره گیری برای تجزیه و تحلیل داده ها    98
4- 3 جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری    99
5- 3 تعریف نظری متغیرهای پژوهش    100
1- 5- 3 حس تعلق مکانی    100
2- 5- 3 سرمایه اجتماعی    101
3- 5- 3 سرمایه فرهنگی    102
4- 5- 3 در نظر داشتن ویژگی های فضایی- کالبدی    103
5- 5- 3 طول مدتِ سکونت(عامل زمان)    103
6- 5- 3 ویژگی های فردی    104
6- 3 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش    104
1- 6- 3 حس تعلق مکانی    104
2- 6- 3 سرمایه اجتماعی    105
3- 6- 3 سرمایه فرهنگی    106
4- 6- 3 در نظر داشتن ویژگی های فضایی- کالبدی    107
5- 6- 3 طول مدتِ سکونت(عامل زمان)    108
6- 6- 3 ویژگی های فردی    108
7- 3 پایایی و اعتبار    109
1- 7- 3 پایایی    109
2- 7- 3 اعتبار    110
فصل4 (یافته های پژوهش)    111
1- 4 مقدمه    112
2- 4 تبیین نمونه های موردِ مطالعه    112
3- 4 نتایج پیمایش    116
1- 3- 4 آمار توصیفی داده ها    116
1- 1- 3- 4 جنسیت    116
2- 1- 3- 4 سن    117
3- 1- 3- 4 وضعیت تأهل    117
4- 1- 3- 4 وضعیت اشتغال    118
5- 1- 3- 4 نوع شغلِ افراد شاغل    119
6- 1- 3- 4 قومیت    121
7- 1- 3- 4 شیوه تصرف واحد مسکونی    122
8- 1- 3- 4 مدت سکونت    123
9- 1- 3- 4 حس تعلق مکانی    125
10- 1- 3- 4 سرمایه اجتماعی    125
11- 1- 3- 4 سرمایه فرهنگی    125
12- 1- 3- 4 در نظر داشتن ویژگی های فضایی- کالبدی    126
2- 3- 4 آمار استنباطی داده ها    126
1- 2- 3- 4 شهر جدید پرند    126
2- 2- 3- 4 نسیم شهر    133
3- 3- 4 مقایسه نمونه های موردِ مطالعه در شهرجدیدپرند و نسیم شهر    138
1- 3- 3- 4 مقایسه متغیرهای پژوهش در شهرجدیدپرند و نسیم شهر    138
2- 3- 3- 4 مقایسه فرضیات پژوهش در شهرجدیدپرند و نسیم شهر    140
3- 3- 3- 4 مقایسه تحلیل رگرسیون در شهرجدیدپرند و نسیم شهر    142
4- 3- 3- 4 نمودار تحلیل مسیر شهرجدیدپرند و نسیم شهر    142
4- 4 نتایج بحث گروهی متمرکز    143
1- 4- 4 شهرجدیدپرند    143
2- 4- 4 نسیم شهر    147
فصل5 (نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات)    152
1- 5 نتیجه گیری    153
2- 5 پیشنهادات    168
منابع    171
پیوست    183
راهنمای بحث گروهی متمرکز(FGD)    184
پرسشنامه    186

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی جامعه شناختی کیفیت زندگی سرپرستان خانوار شهر زنجان در سال 1392

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :207

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***