جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پرستاری

گرایش : بهداشت جامعه

عنوان : مطالعه اندازه پیش بینی کنندگی ابعاد طرفداری اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

پایان نامه

جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

(گرایش بهداشت جامعه)

عنوان

مطالعه اندازه پیش بینی کنندگی ابعاد طرفداری اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر ربیع الله فرمانبر

سرکار خانم دکتر زهرا عطر کار روشن

خرداد 93                              

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات

1-1 اظهار مساله                                                                                                                 1

2-1 اهداف پژوهش                                                                                                           4

3-1 سوالات پژوهش                                                                                                         7

4-1فرضیات پژوهش                                                                                                          7

5-1 تعریف واژه های کلیدی(نظری و عملی)                                                                             8

6-1 پیش فرض ها                                                                                                            9

7-1 محدودیت­های پژوهش                                                                                                  10

فصل دوم: زمینه و پیشینه پژوهش

1-2 چارچوب پژوهش                                                                                                      11

2-2 مروری بر مطالعات انجام شده                                                                                        27

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

1-3 نوع پژوهش                                                                                                               33

2-3 جامعه پژوهش                                                                                                            33

3-3مشخصات واحدهای مورد پژوهش                                                                                    33

4-3 محیط پژوهش                                                                                                            34

5-3 نمونه پژوهش- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری                                                           34

6-3 ابزار گردآوری اطلاعات                                                                                                35

7-3 تعیین اعتبار علمی ابزار                                                                                                 37

8-3 تعیین اعتماد علمی ابزار                                                                                                37

9-3 روش گردآوری اطلاعات                                                                                               37

10-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                         38

11-3 ملاحظات اخلاقی                                                                                                                 39

فصل چهارم: نتایج پژوهش

1-4 یافته های پژوهش                                                                                                        40

2-4 جداول                                                                                                                     41

فصل پنجم: بحث و مطالعه یافته ها

1-5 بحث و مطالعه یافته ها                                                                                                 62

2-5 نتیجه گیری نهایی                                                                                                        70

3-5 پیشنهاد برای کاربرد یافته های پژوهش                                                                              73

4-5 سایر پیشنهادات                                                                                                          73

  • منابع                          74
  • پیوست ها

 

فهرست جداول

شماره و عنوان                                                                          صفحه

جدول شماره 1: توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش                                    41

جدول شماره 2: میانگین و انحراف معیار نمره احساس ذهنی بهزیستی                                             44

جدول شماره 3: میانگین و انحراف معیار نمره طرفداری اجتماعی                                                        45

جدول شماره4: همبستگی بین ابعاد طرفداری اجتماعی و احساس ذهنی بهزیستی                                  46

جدول شماره 5: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب سن                                                                     47

جدول شماره 6: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب سال تحصیلی                                             48

جدول شماره7: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب جنس                                                       49

جدول شماره 8: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب وضعیت تاهل                                                         50

جدول شماره 9: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب وضعیت محل زندگی                                    51

جدول شماره 10: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب محل سکونت                                           52

جدول شماره 11: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب شغل مادر                                               53

جدول شماره 12: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب شغل پدر                                                54

جدول شماره 13: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب سطح تحصیلات                                                   55

جدول شماره 14: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب رشته تحصیلی                                          56

جدول شماره 15: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب تحصیلات پدر                                                      57

جدول شماره 16: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب تحصیلات مادر                                         58

جدول شماره 17: برآورد ضریب رگرسیونی ابعاد طرفداری اجتماعی با رضایت از زندگی                                     59

جدول شماره 18: برآورد ضریب رگرسیونی ابعاد طرفداری اجتماعی با عاطفه مثبت                                            60

جدول شماره 19: برآورد ضریب رگرسیونی ابعاد طرفداری اجتماعی با عاطفه منفی                                61

اظهار مسئله

سلامت[1] حالتی پویا می باشد که بر اساس آن افراد به گونه مداوم خود را با تغییرات محیط داخلی و خارجی سازگار می­کنند(1). علوم و رشته­های مختلفی به تبیین سلامت پرداخته­اند که از میان آنها علم پرستاری نگاه ویژه­ای بر ابن مقوله دارد.

متاپارادایم­های پرستاری(Metaparadigm)عناصر پایه تئوری­های پرستاری را فراهم می­کند، در نظریه­های مختلف پرستاری مفهوم سلامت یکی از چهار متاپارادایم اصلی در کنار مفاهیم بشر، محیط و پرستار قرار می­گیرد. بر اساس فلسفه­ی کل­نگر که اساس بسیاری از نظریه­های پرستاری می باشد سلامت بصورت طیفی تعریف می­گردد که دو سر آن را مرگ و سلامت مطلق تشکیل می­دهند و سلامت فرد یا جامعه در نقطه ای پویا از این طیف قرار می­گیرد. از طرفی در نگاه کل نگرانه­ی پرستاری، سلامت متاثر از ابعاد روانی، اجتماعی، جسمی و معنوی می­باشد، پس برای دستیابی به سلامت نیاز می باشد بطور جامع همه­ی ابعاد سلامتی مورد توجه قرار بگیرند(1). از طرفی سلامت دارای ابعاد عینی و ذهنی می­باشد که به بعد ذهنی آن کمتر توجه شده می باشد. فریش[2] معتقد می باشد که مطالعه­ی احساس ذهنی بهزیستی افراد و جوامع و ارتقای آن بزرگترین چالش علمی بشر بعد از افزایش و پیشرفت در زمینه­ تکنولوژی، پزشکی و ثروت می باشد(2). بسیاری از پژوهشگران بر مفهوم احساس ذهنی بهزیستی تاکید کرده­اند و فقدان بیماریهای روانی و وجود سطوح بالای بهزیستی را به عنوان سلامت تلقی می­نمایند(3). در واقع ویژگی مهمی که فرد واجد سلامت بایستی از آن برخوردار باشد احساس ذهنی بهزیستی می باشد(4). احساس ذهنی بهزیستی[3]، مفهومی کلی و ناشی از چگونگی­ی ادراک شناختی و عاطفی شخص از کل زندگی می باشد. بهزیستی ذهنی دارای دو جزء شناختی و عاطفی می باشد. بعد شناختی بهزیستی، یعنی ارزیابی شناختی افراد از اندازه رضایت از زندگی و بعد عاطفی یعنی برخورداری از حداکثر عاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفی(5, 6) . عاطفه مثبت نشان می­دهد که یک شخص تا چه اندازه شور و اشتیاق به زندگی دارد و چه اندازه احساس فاعلیت و هوشیاری می­کند، عاطفه مثبت بالا بر انرژی زیاد، تمرکز کامل و اشتغال لذت بخش دلالت دارد در حالیکه عاطفه مثبت پایین بر غمگینی و رخوت دلالت می­کند. عاطفه منفی یک بعد عام ناراحتی درونی و اشتغال ناخوشایند را نشان می­دهد و حالات خلقی ناخوشایندی مانند خشم، نفرت، بیزاری، گناه، ترس و عصبانیت را شامل می­گردد. عاطفه منفی پایین با آرامش و راحتی همراه می باشد(7).

افراد با احساس ذهنی بهزیستی بالا هیجانات مثبت بیشتری را تجربه می­کنند و از رویدادها و حوادث پیرامون خود ارزیابی مثبتی دارند و آنها را خوشایند توصیف می­کنند(8). این افراد احساس مهار و کنترل بالاتری دارند و اندازه موفقیت و رضایت از زندگی بیشتری را تجربه می­کنند(9). بعلاوه این افراد نظام ایمنی سالم­تر و خلاقیت بالاتری دارند(10). در حالی که افراد با احساس ذهنی بهزیستی پایین، رویدادها و موقعیت های زندگی خود را نامطلوب ارزیابی می­کنند(11).

شواهد تاریخی و نیز تجربه روزمره زندگی حاکی از این می باشد که برجسته ترین و عمده ترین تمایلات بشری رسیدن به بهزیستی[4] و شادمانی می باشد(12). الگوی قدیمی توسعه به شدت بر رفاه اقتصادی به عنوان یک هدف نخست توسعه تمرکز کرده می باشد و سایر جنبه­های زندگی و جامعه که شامل جنبه های ذهنی و احساس بهزیستی می­باشد را مورد غفلت قرار می­دهد و از اندازه گیری های عینی برای راهنمایی سیاستگذاری­ها بهره گیری می­کردند اما اخیراً احساس ذهنی بهزیستی یک چالش برای اندازه گیری پیشرفت و توسعه سیاست های عمومی کشورها شده می باشد و توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده می باشد(13)؛ پس مطالعه دقیق احساس ذهنی بهزیستی و باز شناسی عوامل عمده موثر بر آن، ضرورتی غیر قابل انکار می باشد.

عوامل متعددی همچون امیدواری، اضطراب اجتماعی و طرفداری اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی ارتباط دارند که یکی از عواملی که رایطه تنگاتنگی با احساس ذهنی بهزیستی دارد طرفداری اجتماعی می­باشد. وجوه مختلف طرفداری اجتماعی دریافت شده، پیش بینی کننده­های خوبی برای احساس ذهنی بهزیستی هستند(14).  کب[5] و توئیتس[6] طرفداری اجتماعی را به این شکل تعریف می­کنند: درک از در دسترس بودن افرادی که احساس می­کنیم به ما اهمیت می­دهند، اطمینان از این که افرادی وجود دارند که بتوان در هنگام نیاز روی کمک آنها حساب نمود که باعث می­گردد احساس خوبی داشته باشیم(12, 15). به گونه معمول طرفداری اجتماعی سه بعد دارد: بعد وسیله ای، بعد اطلاعاتی و بعد احساسی. طرفداری وسیله­ای شامل منابع مادی مانند غذا و پول می­باشد، طرفداری اطلاعاتی شامل فراهم آوردن اطلاعات ویا پیشنهادات می باشد و فرد را قادر می­کند تا با معضلات و سختی ها کنار بیاید، در نهایت طرفداری احساسی در بر گیرنده­ی عشق ورزیدن، اهمیت دادن و درک طرف مقابل می باشد. طرفداری احساسی عبارت می باشد از حمایتی که توسط دیگران نسبت به فرد ارائه می­گردد و در واقع به نوعی احساس مورد علاقه واقع شدن و احساس عزت نفس را در فرد تقویت می­کند، مانند طرفداری­های مستمری که انواع همیاریهای نامحسوس بین افراد را در بر می­گیرد(16, 17).

طرفداری اجتماعی، احساس ذهنی بهزیستی را از دو طریق متاثر می­سازد. اولین روش تاثیر مستقیم یا تاثیر عمومی طرفداری اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی این می باشد که بر رضایت از زندگی تاثیر می­گذارد، روش دوم شامل تاثیر غیر­مستقیم یا تاثیر میانجی می باشد که از افراد پیش روی اثرات منفی در شرایط استرس زا، محافظت می­کند(18, 19).

آن چیز که انجام این پژوهش را مهم و ضروری نشان می­دهد این می باشد که هر چند در مطالعات پیشین روابط این متغیرها مطالعه شده می باشد و خیلی از آنها به ارتباط مثبت این دو تصریح دارند(20, 21). گاهی نتایج معکوس هم نظاره گردید برای مثال بندورا اظهار می­کند، طرفداری اجتماعی افراطی می تواند ظرفیت­های کنار آمدن افراد را کاهش دهد(22). همچنین اگرچه بعضی از مردم، جایگاه اجتماعی، پول و دسترسی به منابع مادی را عامل اصلی احساس ذهنی بهزیستی می­دانند، اما بعضی از پژوهش­ها این توجه را تایید نکرده اند. هادیانفر به نقل از آرگیل[7] و رایت[8] و لارسن[9] می­نویسد همبستگی بین وضعیت مالی خوب و احساس ذهنی بهزیستی پایین گزارش شده اند(12).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1389

از طرفی هرچند در بیشتر مطالعات روابط بین این دو متغیر گزارش شده می باشد اما قدرت پیش بینی کنندگی احساس ذهنی بهزیستی توسط ابعاد طرفداری اجتماعی و اینکه هر بعد طرفداری اجتماعی چه اندازه پیش بینی کننده­ی احساس ذهنی بهزیستی می باشد، اظهار نشده می باشد.

نکته قابل توجه اینکه در ارزیابی اثرات طرفداری اجتماعی بر سلامت دو جنبه مثبت و منفی مد نظر می باشد. پیروی به نقل از لئو اظهار می­کند، بر اساس نتایج مطالعات در شرایطی که طرفداری اجتماعی با بی­میلی ارایه گردد یا به احساسات فرد گیرنده توجهی نشود، طرفداری­های اجتماعی می­توانند اثرات زیان آوری داشته باشند، به بیانی دیگر باعث رنجیدگی خاطر فرد می­گردند و در نهایت اثرات منفی بر سلامت وی خواهند داشت(23).

بعلاوه در این پژوهش برای سنجش طرفداری اجتماعی از پرسش نامه­ی طرفداری اجتماعی نوربک بهره گیری شده می باشد. این پرسش نامه ابزاری می باشد که طرفداری­های اجتماعی کارکردی، ساختاری و فقدان کل را محاسبه می­کند. علاوه بر موردها فوق این پرسش نامه داده های توصیفی راجع به ارتباطات حمایتی را که فرد اخیراً(یک سال اخیر) به علت های مختلفی از دست داده در اختیار ما قرار می دهد که از طریق آنها به راحتی می توانیم به تغییر و تحولاتی که در نظام حمایتی فرد ایجاد شده می باشد پی ببریم. مقیاسNSSQ[10]  نسبت به سایر ابزارهای سنجش طرفداری اجتماعی ارجح می باشد برای اینکه دامنه وسیعی از سازه­ها، مفاهیم(از ساده تا پیچیده) و همچنین انواع کارکردی و ساختاری طرفداری اجتماعی را در بر می­گیرد و به خوبی آنها را می­سنجد، یک ابزار عمومی برای سنجش طرفداری اجتماعی می­باشد، این پرسش نامه داده­های توصیفی راجع به ارتباطات حمایتی را که فرد اخیراً(یک سال اخیر) به علت های مختلفی از دست داده در اختیار ما قرار می­دهد که از طریق آنها به راحتی می­توانیم به تغییر و تحولاتی که در نظام حمایتی فرد ایجاد شده می باشد پی­ ببریم(16). بدین معنی که با این ابزار ضمن تعیین اندازه طرفداری اجتماعی دریافت شده، فقدان­ها(طرفداری­های حذف شده) هم مطالعه می­شوند؛ که در مطالعات موجود در خصوص مطالعه ارتباط احساس ذهنی بهزیستی و طرفداری اجتماعی از حداقل توجه برخوردار بوده می باشد. به علاوه ابزار مورد بهره گیری در این مطالعه جهت سنجش احساس ذهنی بهزیستی ابزاری دو قسمتی می باشد که هم بعد شناختی و هم بعد عاطفی احساس ذهنی را می­سنجد در صورتیکه در مطالعات مشابه جهت سنجش این دو متغیر با هم فقط از ابزار در حیطه شناختی بهره گیری شده و به بعد عاطفی آن توجهی نشده می باشد.

نکته مهم دیگر اینکه طرفداری اجتماعی یکی از مهمترین پدیده­های اجتماعی می باشد که برخورداری، ادراک و تصور آن و همچنین نیاز به آن با در نظر داشتن سن، جنس، شخصیت و حتی فرهنگ می­تواند متفاوت باشد، (که دانشجویان از این نظر از حداکثر تنوع برخوردارند). بعلاوه در هر مرحله از زندگی، نیز ممکن می باشد جنبه هایی از طرفداری اهمیت پیدا کنند و نسبت به جنبه های دیگر آن اثرات بیشتری داشته باشند(24)، که دوره­ی جوانی یکی از مراحل مهم زندگی می باشد. امروزه دانشجویان به دلیل تأثیر مهمی که در اداره ی آینده­ی کشور عهده دار خواهند بود، یکی از اقشار مهم جامعه به حساب می­آیند. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می­گردد که نظری بر آمارهای رسمی از تعداد دانشجویان کشور داشته باشیم. بر طبق گزارش مرکز آمار ایران، با عنایت به آمار سال 1390 تعداد دانشجویان کل کشور 4000000 نفر اعلام شده می باشد(25). از آنجا که یکی از استراتژی­های مهم در ارتقاء سلامت اقدام بر اساس حداکثر بروز می­باشد، با در نظر داشتن اینکه دانشجویان جمعیت بزرگی از جمعیت جوان کشور ما را در بر می­گیرند، سلامت آنها اهمیت دوچندانی دارد که احساس ذهنی بهزیستی به عنوان یکی از ابعاد مهم سلامت در دانشجویان می­باشد. بعلاوه احساس ذهنی بهزیستی دانشجویان علوم پزشکی به لحاظ مرتبط بودن شغل آنها با جسم و روان بشر­ها از اهمیت ویژه تری برخوردار می باشد.

پس با در نظر داشتن اهمیت احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان به عنوان قشر جوان و آینده ساز جامعه و تاثیر مستقیم و غیر­مستقیم طرفداری اجتماعی بر آنها و رشد روزافزون تعداد دانشجویان، و خلاء تحقیقاتی نظامدار پیرامون احساس ذهنی بهزیستی در جامعه­ی ایرانی، خصوصاً در مورد دانشجویان اهمیت این پژوهش را بیشتر نشان می­­دهد و نتایج این مطالعه می­تواند با بهبود برنامه ریزی­های خرد و کلان آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی و در اعتلای سلامت جامعه موثر باشد. از این رو انجام مطالعه­ای با عنوان” مطالعه اندازه پیش بینی کنندگی ابعاد طرفداری اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان” ضرورتی غیر قابل انکار می باشد.

 

 

اهداف پژوهش:

هدف کلی:

تعیین اندازه پیش بینی کنندگی اثر ابعاد طرفداری اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

اهداف ویژه‌ی پژوهش :

1- تعیین میانگین نمره احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1-1-تعیین میانگین نمره احساس ذهنی بهزیستی شناختی(رضایت از زندگی) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1-2-تعیین میانگین نمره احساس ذهنی بهزیستی عاطفی(عاطفه مثبت وعاطفه منفی) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2-تعیین میانگین نمره طرفداری اجتماعی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2-1- تعیین میانگین نمره طرفداری کارکردی کل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2-2- تعیین میانگین نمره طرفداری ساختاری (ویژگی­های شبکه­ای) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2-3- تعیین میانگین نمره فقدان کل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

3- تعیین ارتباط ابعاد طرفداری اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی (عاطفی و شناختی) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

3-1- تعیین ارتباط نمره طرفداری کارکردی کل با احساس ذهنی بهزیستی(عاطفی وشناختی) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

3-2- تعیین ارتباط نمره طرفداری ساختاری با احساس ذهنی بهزیستی(عاطفی وشناختی) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

3-3- تعیین ارتباط نمره فقدان کل با احساس ذهنی بهزیستی(عاطفی وشناختی) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

4- تعیین اندازه پیش بینی کنندگی اثر ابعاد طرفداری اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی(عاطفی و شناختی) با کنترل عوامل زمینه ای در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

فرضیات:

H0: بین ابعاد طرفداری اجتماعی و احساس ذهنی بهزیستی ارتباط وجود ندارد.

سوالات پژوهش:

1- میانگین نمره احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر می باشد؟

1-1- میانگین نمره احساس ذهنی بهزیستی شناختی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر می باشد؟

1-2- میانگین نمره احساس ذهنی بهزیستی عاطفی(عاطفه مثیت-عاطفه منفی) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر می باشد؟

2- میانگین نمره ی طرفداری اجتماعی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر می باشد؟

2-1- میانگین نمره  طرفداری کارکردی کل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر می باشد؟

2-2- میانگین نمره طرفداری ساختاری یا ویژگی های شبکه ای در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر می باشد؟

3-2- اندازه نمره فقدان کل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر می باشد؟

3- آیا ابعاد طرفداری اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی(عاطفی و شناختی) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارتباط دارد؟

3-1- ارتباط نمره طرفداری کارکردی کل با احساس ذهنی بهزیستی (عاطفی و شناختی) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چگونه می باشد؟

3-2- ارتباط نمره طرفداری ساختاری با احساس ذهنی بهزیستی(عاطفی و شناختی)  در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چگونه می باشد؟

3-3- ارتباط نمره فقدان کل با احساس ذهنی بهزیستی (عاطفی و شناختی) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چگونه می باشد؟

4- ابعاد طرفداری اجتماعی برای احساس ذهنی بهزیستی(عاطفی و شناختی)  با کنترل عوامل زمینه ای در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر پیش بینی کننده می باشد؟

تعاریف واژه ها:

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

طرفداری اجتماعی

تعریف نظری: مجموعه کمک­هایی نظیر طرفداری­های عاطفی و کمک­های مادی که جهت تجهیز روانشناسی فرد برای افزایش تسلط بر شرایط فشار­زا و یا بالا بردن سطح تحمل عواطف و هیجانات مربوط به مشکل، از طرف اشخاص، محیط و فرد به او ارائه می­گردد (26).

تعریف عملی: مقصود طرفداری اجتماعی در این پژوهش مجموعه نمراتی می باشد که افراد مورد پژوهش در پاسخگویی به پرسش نامه ی طرفداری اجتماعی نوربک کسب می نمایند.

طرفداری عاطفی

تعریف نظری: طرفداری عاطفی در بر گیرنده ی حالت­هایی از ابراز دوست داشتن و احساس همدلی می باشد که هدف آنها کاستن سردرگمی، اضطراب، تنش، ناامیدی و افسردگی می باشد)26).

تعداد صفحه : 96

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: پرستاری