جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی ( M.A)

عنوان : تأثیر به‌ کارگیری روش شبیه‌سازی در محیط ساختن‌گرایی بر خلاقیت دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A)

 

 

عنوان:

تأثیر به‌ کارگیری روش شبیه‌سازی در محیط ساختن‌گرایی بر خلاقیت دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول

استاد راهنما:

دکتر محمدجواد کرم افروز

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1. مقدمه 3

1-2. اظهار مسأله 4

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش 6

1-4. اهداف پژوهش 9

1-4-1. هدف اصلی 9

1-4-2. اهداف جزیی 9

1-5. فرضیه‌های پژوهش 10

1-5-2. فرضیه‌های فرعی 10

1-6. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 10

1-6-1. تعاریف مفهومی.. 10

1-6-2. تعاریف عملیاتی 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1. شبیه‌سازهای آموزشی 14

2-1-1. تدریس و اصول یادگیری 14

2-1-2. رسانه‌های آموزشی 15

2-1-3. مزایای چندرسانه‌ای‌ها در آموزش و یادگیری 17

2-1-4. شیوه‌های بهره گیری از چندرسانه‌ای در آموزش 18

2-1-5 مفهوم شبیه‌سازی 18

2-1-6. انواع شبیه‌سازی 19

2-1-7. علت های اهمیت شبیه‎سازی‎ 21

2-1-8. شبیه‌سازی‌های متکی بر کامپیوتر 22

2-1-9. تأثیر معلم در جریان شبیه سازی 23

2-1-10. ارتقاء خلاقیت و حل مسأله با بهره گیری از شبیه‌سازی‌های آموزشی 23

2-1-11. مبانی نظری به کارگیری شبیه‌سازی در آموزش 24

2-2. ساختن‌گرایی 29

2-2-1. مفهوم ساختن‌گرایی 29

2-2-2. شناخت گرایی 32

2-2-3. اصول و پیش‌فرض‎های ساختن‌گرایی و شناخت‎گرایی برای طراحی آموزشی 34

2-2-4. بهره‌گیری از نظریه ساختن‌گرایی در طراحی چندرسانه‌ای.. 37

2-3. خلاقیت 43

2-3-1. مفهوم خلاقیت 43

2-3-2. ابعاد خلاقیت 43

2-3-3. طریقه تحولی خلاقیت در کودکان 45

2-4. پیشینه پژوهش 46

2-4-1. پژوهش‌های داخلی 46

2-4-2. پژوهش‌های خارجی 48

2-5. مدل مفهومی پژوهش… 52

2-6. جمع‌بندی فصل دوم 58

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

3-1. نوع و روش انجام پژوهش 61

3-2. طرح پژوهش و شیوه اجرا 62

3-3. جامعه آماری 65

3-4. روش نمونه‌گیری و حجم نمونه 66

3-5. متغیرهای پژوهش 66

3-6. ابزار اندازه‌گیری پژوهش 66

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 68

فصل جهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1. آمار توصیفی 70

4-2. آمار استنباطی 72

4-2-1. مطالعه فرضیه اول پژوهش 72

4-2-2- مطالعه فرضیه دوم پژوهش 73

4-2-3- مطالعه فرضیه سوم پژوهش 74

4-2-4- مطالعه فرضیه چهارم پژوهش… 75

فصل پنجم: بحث و تفسیر و جمع­بندی

5-1. اختصار پژوهش 78

5-2. بحث و تفسیر فرضیه‌های پژوهش 80

5-3. نتیجه‌گیری 87

5-4. محدودیت‌ها 90

5-5. پیشنهادها 90

5-5-1. پیشنهادهای کاربردی 90

5-5-2. پیشنهادهای پژوهشی 91

 منابع و مأخذ 92

 پیوست‌ها 100

فهرست جداول

جدول 2– 1: مقایسه دیدگاه شناخت‌گرایی از دید ارتمر و نیوبای 36

جدول 2-2: نظریه‌های فرعی رویکرد شناخت‌گرایی از دید ارتمرد و نیوبای.. 37

جدول 2-3: نظریه‌پردازان مکتب روانشناسی یادگیری شناخت‌گرایی 37

 جدول 3-1: دیاگرام طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل 61

جدول 1-4: توزیع فراوانی گروه آزمودنی‌های مورد مطالعه 70

جدول2-4: شاخص‌های توصیفی نمرات گروه آزمایش در چهار مقیاس خلاقیت در پیش آزمون و پس آزمون. 71

 جدول3-4: شاخص‌های توصیفی نمرات گروه کنترل در چهار مقیاس خلاقیت در پیش آزمون و پس آزمون  71

 جدول 4-4 : نتایج آزمون t مستقل بین نمرات مقیاس سیالی دانش‌آموزانی که در دو گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس‌آزمون 72

 جدول 4-5 : نتایج آزمون t مستقل بین نمرات مقیاس انعطاف‌پذیری دانش آموزانی که در دو گروه آزمایش و پژوهش در پیش‌آزمون و پس آزمون 73

 جدول 4-6: نتایج آزمون t مستقل بین نمرات مقیاس بسط و گسترش دانش آموزانی که در دو گروه آزمایش و پژوهش در پیش‌آزمون و پس آزمون 74

جدول 4-7 : نتایج آزمون t مستقل بین نمرات مقیاس اصالت و ابتکار دانش آموزانی که در دو گروه آزمایش و پژوهش در پیش آزمون و پس آزمون 75

 جدول 4-8: جمع‌بندی از نتایج پژوهش 76

 

 

فهرست اشکال

 شکل 2-1: اقدام برای برنامه‌ریزی مداخلات مناسب بر اساس اصول نه‌گانه گانیه 39

 شکل 2-2: مدل مفهومی پژوهش نظریه‌های توجیه‌کننده بهره گیری از شبیه‌سازی‌ها در آموزش 57

 شکل 2-3: مدل مفهومی پژوهش بر اساس فرضیه‌های پژوهش 57

 شکل 3-1: مراحل انجام پژوهش 62

فهرست پیوست­ها

طرح درس براساس روش ساختن گرایی 101

 پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس 107

 

 

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه تأثیر به‌کارگیری روش شبیه‌سازی در محیط ساختن‌گرایی بر خلاقیت دانش‌آموزان در درس ریاضی متوسطه اول بود. در این پژوهش روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش6200  نفر از
دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر اسلام‌آباد در سال تحصیلی 92-93 بودند. روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری گروه های در دسترس و تعداد نمونه نیز 40 نفر بودند که 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل قرار داشتند. سپس برای گروه آزمایش برنامه مداخله‌ای آموزش به روش شبیه‌سازی در محیط ساختن‌گرایی اجرا گردید و گروه کنترل به شیوه سخنرانی آموزش دیدند. در این پژوهش جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد خلاقیت تورنس بهره گیری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از آزمون تی مستقل بهره گیری گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل از نظر مؤلفه‌های خلاقیت ( سیالی، انعطاف‌پذیری، بسط و گسترش و اصالت و ابتکار) در سطح 05/0 تفاوت معنی داری هست .

کلید واژه‌ها: شبیه‌سازی، خلاقیت، ساختن‌گرایی.

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

 

1-1. مقدمه

امروزه شرایط آموزش در مدارس ما بر اساس نظریه‌های جدید یادگیری مهیا نیست اما بایستی توجه داشت که با علم به سطح آگاهی دانش‌آموزان ، انگیزه‌ها و شرایط جدید جامعه، تأکید روی روش‌های قدیمی تدریس و بهره گیری‌ی محض از روش‌های سنتی نیز مؤثر نیست. این سخن به معنای این می باشد که دانش‌آموزان امروزی را نمی‌توان با شیوه‌های قدیمی تدریس به صورت منفعل در کلاس نشاند و برای آنان مفاهیم ریاضی را تدریس نمود، تجربه و پژوهش نشان داده می باشد که یادگیری در این روش سطحی بوده و قابل اعتماد نیست.  کتب ریاضی با این هدف فعالیت‌ها را در خود گنجانده‌اند، هدف اصلی فعالیت کشف مفهوم جدید توسط خود دانش‌آموزان می باشد. بهترین شرایط ایجاد این موقعیت کار در گروه‌های کوچک دانش‌آموزی می باشد البته فعالیت‌هایی که جنبه خلاقیت دارند بهتر می باشد به صورت فردی حل شوند.

هنگامی که دانش‌آموزان مشغول حل فعالیت هستند با پاسخ به سؤالات هدایت شده بایستی با بهره گیری از دانسته‌های قدیم خود دانش جدید را تولید کرده و در حقیقت مفهوم جدید را به مفاهیم موجود در ذهن خود پیوند بزنند.و نکته‌ی مهم برای درگیر کردن و غرق کردن دانش‌آموز در علم ریاضی در کلاس درس و نشان دادن مساله کاربردی و حل آن به کمک تکنولوژی‌های جدید کارگاهی و روش‌های جدید حل مسأله می باشد. روش‌های جدید تدریس با کمک گرفتن از مواد جدید آموزشی و ict توانسته می باشد ریاضیات انتزاعی را به صورت ملموس در بیاورد و دانش‌آموز کنجکاو را غرق در کاربردها و ریاضیات کاربردی در آورد.

امروزه شکل گیری توسعه و جامعه مبتنی بر دانش بیش از هر مؤلفه‌ای وابسته به آموزش با کیفیت می باشد. شواهد حاکی از آن می باشد که یکی از عوامل مؤثر در ارتقاء کیفیت فرایند یادگیری ، بهره گیری صحیح، مؤثر و کارآمد فناوری‌های آموزش می باشد (ثمری و آتشک، 1388: 101). شناخت و کاربست فناوری آموزشی از آن روی اهمیت دارد که از طریق تسهیل یادگیری دانش‌آموزان و هم چنین کارآمد و اثربخش کردن فرایند یاددهی- یادگیری معلمان به بهبود کیفیت فرایند یادگیری منجر می گردد (همان).

بهره گیری از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری برای بهبود تدریس کلاسی مربیان بسیاری را در حوزه‌های مطالعه و پژوهش علاقه‌مند کرده می باشد هم‌چنان که کاربرد نرم‌افزارها پیچیده‌تر می گردد معلمان فرصت‌های بیشتری برای مطالعه پیدا می‌کنند که دانش‌آموزان را واقع‌گرایانه‌تر می کند تا آن چه را که در آموزش یاد گرفته‌اند به کار ببرند. به دلیل بهره گیری از انیمیشن، صدا، و عناصر ویدئویی که می‌تواند به کاربر خاصی بازخورد دهد به عنوان ابزارهایی به مربیان داده شده می باشد که می‌توانند به وسیله آن‌ها محیط‌های پیچیده‌ای ایجاد کنند که شرایط زندگی واقعی را همانندسازی می‌کنند. در نتیجه این موجب درگیری بیشتر شاگرد با محیط و هم‌چنین دریافت بازخورد به خود می گردد که می‌تواند موجب اصلاح رفتار خود گردد (زمانی، 1389: 1).

از آن جا که هدف فناوری آموزشی تسهیل یادگیری و بهبود عملکرد می باشد در این راستا شبیه‌سازی‌های آموزشی می‌توانند به عنوان تکنیک و یا رسانه‌ای موجب شکل گیری این هدف شوند. کاربرد شبیه‌سازی در زمینه‌های مختلف در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده می باشد و یکی از مهم‌ترین کاربرد آن در زمینه آموزش و یادگیری بوده می باشد. در این پژوهش کوشش شده می باشد تا اندازه تأثیر آن در یادگیری ریاضی و مؤلفه‌های خلاقیت شامل سیالی، انعطاف‌پذیری، بسط و گسترش و اصالت و ابتکار مطالعه گردد.

1-2. اظهار مسأله

در مدارس ما، نمره ریاضی، ملاک شناخت دانش‌آموزان ضعیف و قوی می باشد و در پژوهش مولیس[1]  (2001) نتایج به دست آمده از شرکت کشور ایران در سومین مطالعه جهانی ( تیمز[2]) اشکال دانش‌آموزان ما را در تجزیه و تحلیل مفاهیم ریاضی بر ملا ساخت. جمهوری اسلامی ایران از بین 41 کشور شرکت کننده در پایه دوم راهنمایی در درس ریاضیات، رتبه 37 و در پایه سوم راهنمایی، رتبه 38 را کسب نمود. هشتاد درصد آموخته‌های حاوی حقایق در مدت یک سال از یاد می‌طریقه. زیرا این اطلاعات به صورت مجزا تدریس می شوند و بدون این که دانش‌آموزان کاربرد مطالب آموخته شده را در زندگی واقعی درک کنند، زیرا اطلاعات حفظ می شوند و بعد از پشت سر گذاشتن آزمون نهایی فراموش می شوند (ترجمه: بهزاد، 1381، به نقل از رستگارپور و همکاران، 1388: 76).

با در نظر داشتن این مسأله مهم و اساسی برای رفع این مشکل می‌توان به بهره گیری از فناوری‌های جدید در یادگیری این درس تصریح نمود. بهره گیری از فناوری‌ها به فرد یادگیرنده این امکان را می‌دهد که به جای واکنش‌های منفعلانه در فرایند یادگیری، ابتکار اقدام را به دست گرفته، با انتخاب مواد آموزشی مناسب یادگیری هدفمند و معنادار داشته باشد. کدیور (1388) معتقد می باشد: «محتواهای الکترونیکی این فرصت را برای فراگیران فراهم می‌کنند تا در مورد هایی مانند شرکت در یادگیری، روش به کارگیری ابزار، زمان لازم برای یادگیری، اندازه و سطح یادگیری، محل یادگیری و فرد یاددهنده تصمیم بگیرند و به این علت های انگیزه بالایی برای یادگیری دارند.

در تأیید این مطلب می‌توان به پژوهش کلمنتس[3] (2000)، با عنوان «از تمرین‌ها و وظایف تا تأثیر‌پروژه‌ها و مسائل منحصر به فرد رایانه برای آموزش ریاضیات نوآورانه و ابتکاری»، به مطالعه تأثیر محتوای الکترونیکی در ریاضیات پرداخته می باشد، تصریح نمود. نتایج پژوهش وی نشان داد که فناوری‌های چندرسانه‌ای در ارائه بازخورد سریع، بالا بردن استقلال، اتصال کل به جزء، تأکید بر فهم مسأله با شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای به دانش‌آموز در اندیشیدن به راه‌حل‌های گوناگون و پیداکردن بهترین راه‌حل کمک می کند. در خلال کار با رایانه، دانش‌آموز بر فرایند یادگیری خویش نظارت داشته، و با آگاهی از مهارت‌های فراشناختی می‌تواند مدیریت راهبردهای انگیزشی و شناختی را به دست گیرد و از منابع بیرونی (زمان، تعامل با دیگران و کمک‌طلبی) را برای رسیدن به اهداف آموزشی بهره‌مند گردد (نیامی و لیونن[4]، 2010). خلاقیت در یادگیری، به فرد یادگیرنده فرصت تفکر و ارزیابی منطقی از کار و پیشرفت تحصیلی را می‌دهد و به وی در تصمیم‌گیری برای ادامه یادگیری کمک می کند و این مسأله در یادگیری‌های چندرسانه‌ای و برخط و الکترونیکی که حضور فیزیکی استاد کمتر یا اصلاً وجود ندارد، اهمیتی دو چندان دارد.

مطالعات دیگر نشان می‌دهند که بهره گیری از فناوری‌های جدید در آموزش سنتی ، به افزایش اثربخشی یادگیری منجر می گردد: مانند تغییرات ایجاد شده در آموزش‌های سنتی تلفیق شده با فناوری می‌توان از تغییر توجه دانش‌آموزان، افزایش مشارکت و تعامل، و هم‌چنین بالا رفتن اعتماد به نفس دانش‌آموزان دانست ( دامنز[5]، 2003).

نتایج پژوهش ذاکری (1380) نشان داد عملکرد دانش‌آموزانی که به وسیله نرم‌افزار آموزشی آموزش دیده‌اند، در مقایسه با دانش‌آموزانی که به شیوه سنتی آموزش دیده‌اند، در آزمون پیشرفت تحصیلی به گونه قابل ملاحظه‌ای بهتر بوده می باشد. با در نظر داشتن تأثیر فناوری‌های جدید در دنیای امروز که توانسته می باشد، فرصت‌های بیشتری برای تعلیم و تربیت فراگیر محور ایجاد کند و تأکید را از آموزش معلم‌محوری به یادگیرنده‌محوری منتقل کند ، موضوع اصلی این می باشد که چگونه و با چه رویکردهایی می‌توان ضمن ایجاد یادگیری پایدار و مؤثر در دانش‌آموزان، آنان را به سوی یادگیری‌های خلاق که در آن فعالیت فرد در تعامل با امکانات و ابزارهای تسهیل کننده تقویت و به پیشرفت تحصیلی مناسب و مطلوبی منتهی گردد ، کشاند . از سویی، چگونه می‌توان از فناوری‌های جدید به شیو‌های مطلوب بهره گرفت؟ تلفیق فناوری جدید مانند شبیه‌سازی‌ها در محیط ساختن‌گرا یکی از رویکردهای جدید برای شکل گیری اهداف بالا در آموزش می باشد.

از آنجا که تلفیق فناوری‌های جدید آموزشی مانند شبیه‌سازی‌ها در برنامه درسی به امکانات گوناگونی نظیر سخت‌افزار، نرم‌افزار و نیروی انسانی ماهر و متخصص نیاز دارد، پس پیش از تلفیق چندرسانه‌ای‌ها در برنامه درسی ، لازم می باشد پژوهش‌های بیشتری درمورد مزایا و معایب این رسانه‌ها در آموزش صورت گیرد. نتایج مطالعات تطبیقی درمورد برنامه درسی نظام‌های آموزشی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که دروس ریاضی به علت های مختلف ، بهترین زمینه برای تلفیق فناوری محسوب می شوند: مهم‌ترین مسأله وجود نرم‌افزارهای وارداتی می باشد ، زیرا در سایر رشته‌ها، به علت های فرهنگی ورود نرم‌افزار از سایر کشورها (مشکل زبان، عدم تطابق برنامه درسی) امکان‌پذیر نیست، اما در دروس ریاضی معضلات فرهنگی کمتر می باشد (زمانی[6]، 1996؛ زمانی، 2010؛ زمانی و قلی‌زاده، 2009؛ زمانی و همکاران، 1389). از سوی دیگر، درس ریاضی در دهه‌های کنونی اهمیت بسیاری پیدا کرده‌ می باشد اما تحقیقات نشان داده می باشد که هم‌چنان دانش‌آموزان در تمام مقاطع تحصیلی از این درس گریزانند. مانند معضلات موجود که سبب افت تحصیلی در این رشته درسی شده، اشکال در دانش پایه ریاضی دوره‌های ابتدایی و راهنمایی، اضطراب و بی‌انگیزگی در یادگیری درس ریاضی، عدم آمادگی ذهنی و روانی و ناآگاهی از تأثیر و تأثیر درس ریاضی در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان می باشد (علم‌الهدی، 1381).

با در نظر داشتن پیشینه پژوهش، هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تأثیر به‌کارگیری روش شبیه‌سازی در محیط ساختن‌گرایی بر خلاقیت دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه متوسطه اول شهر اسلام‌آباد می‌باشد.

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش

مطالعه‌ی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و انگیزش در درس ریاضی، طی سه دهه‌ی اخیر بیش از پیش مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته می باشد . یافته‌های تحقیقات متعدد نشان داده می باشد که پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی نه تنها از ساختارهای دانش و فرایندهای پردازش اطلاعات تأثیر می‌پذیرد بلکه به عوامل انگیزشی مانند باورها، توجه‌ها، ارزش‌ها و اضطراب‌ها نیز مربوط می گردد (بسانت[7]،1995، به نقل از رضویه و همکاران، 1384: 10). توبیاس[8] (1993) گزارش داده می باشد که تاکنون میلیون‌ها نفر فرصت‌های تحصیلی و شغلی خود را به این سبب از دست داده‌اند که از ریاضی و کارکرد ضعیف خود در این زمینه هراس داشته‌اند. آنان در دوران مدرسه تجاربی منفی با یادگیری ریاضی داشته‌اند که خاطره آن در سال‌های بعدی زندگی نیز حفظ شده می باشد (همان: 11).

برای نشان دادن اهمیت این پژوهش، می‌توان به نمونه‌‌هایی از پژوهش‌های انجام شده در مورد تأثیر بهره گیری از چندرسانه‌ای‌ها در آموزش بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی تصریح نمود. انگرلید و ترسی بورن[9] (2002) در گزارش خود اظهار می‌کنند که بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و بر خودکارآمدی آن‌ها، تأثیری مثبت دارد و سبب می گردد که دانش‌آموزان از مهارت‌های فراشناختی بهتر بهره گیری کنند (زارع‌زاده، 1386: 44). به علاوه، نتایج مطالعات زمانی، قصاب‌پور و جبل‌عاملی، (1389)؛ زمانی و همکاران، (1389) نشان می‌دهد که کاربرد آموزش مبتنی بر رایانه در دانش‌آموزان احساس بهتری نسبت به موفقیت در مدرسه ایجاد می کند و دانش‌آموزانی که در مدارس فناوری‌محور آموزش می‌بینند ، نسبت به دانش‌آموزان مدارس عادی از عزت نفس و اعتماد به نفس بیشتری برخوردارند و از نظر دبیران و مدیران، این نوع مدارس از پرستیژ و جایگاه اجتماعی بالاتری در جامعه و نزد والدین برخورداند.

در زمینه اهمیت بهره گیری از شیوه‌های جدید آموزشی در تدریس و یادگیری می‌توان به پژوهش‌های حوزه آموزش و پرورش تصریح نمود که آن چه مورد توجه قرار گرفته، کیفیت تدریس می باشد (گیوین[10] و همکاران 2005؛ گود و بروفی[11]، 1984، 1986 و 2000؛ کلارک[12]، 2004) و در نتایج بسیاری از این  پژوهش‌ها با بهبود کیفیت تدریس اندازه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان افزایش می‌یابد (اللهیاری، 1380 ؛ سامونز و همکاران[13]،1995؛ عارفی، 1369؛ کاتون[14]، 1995؛ کدخدا، 1385؛ کرامتی، 1370؛ کریمرز[15]، 1994؛ کلامی، 1375 و والبرگ و هیرتل[16]، 1992، به نقل از بیرمی‌پور، 1388: 51).

حال مقصود از کیفیت تدریس چیست؟ در اغلب این پژوهش‌ها متغیرهایی که در زمینه کیفیت تدریس مورد مطالعه قرار گرفته اند، عبارت‌اند از: فرصت‌های یادگیری، زمان آموزش و یادگیری، مدیریت کلاسی، جو کلاسی، آموزش، متناسب‌سازی تدریس، رویکردهای یاددهی- یادگیری، نظارت بر پیشرفت تحصیلی و فعالیت‌های یادگیری فراگیران در فرایند تدریس، معلم در این زمینه تأثیر مهمی را اعمال می کند. به تعبیری، این معلم می باشد که بایستی با طراحی آموزشی مناسب خود و بهره گیری از ابزارهای مناسب آموزشی زیرا شبیه‌سازی‌ها، دانش‌آموزان را در جهت هدف تعیین شده هدایت کند.

با در نظر داشتن مطالب ارائه شده اهمیت پژوهش حاضر این می باشد که با در نظر داشتن عملکرد نسبتاً پایین دانش‌آموزان ایرانی در درس‌های ریاضی و علوم (تیمز) چگونه می‌توان عملکرد و خلاقیت دانش‌آموزان را در دوره‌های آتی ارتقاء بخشید؟

البته بایستی به این نکته اساسی در اهمیت پژوهش حاضر تصریح نمود که با وجود پیشرفت‌های واقعی که در آموزش ریاضی روی داده می باشد، تغییرات بسیار اندکی در کلاس درس ریاضی اتفاق افتاده می باشد. بیش از چندین دهه از حضور فناوری آموزشی در آموزش ریاضی می‌گذرد، اما هنوز جایگاه خود را نیافته می باشد. این مسئله اهمیت در نظر داشتن کیفیت ، تدریس درس ریاضی را بیش از پیش عیان می‌سازد.

هدف فناوری آموزشی تسهیل یادگیری و بهبود عملکرد آن می باشد. در این راستا، شبیه‌سازی‌های آموزشی می‌توانند به عنوان تکنیک و یا رسانه‌ای موجب شکل گیری این هدف شوند، زیرا یکی از مهم‌ترین کاربرد آن‌ها در زمینه آموزش و یادگیری می باشد.

شبیه‌سازی‌ها توانایی به تصویر کشیدن فرآیندهای مختلف طبیعی و انسانی در یک محیط مجازی برای یادگیرندگان را دارا می‌باشند. بنا بر پژوهش‌های روتن و همکاران[17] (2011) آلنسو و همکاران[18] ( 2011) اسلات و هربرت[19]( 2008)  « یک شبیه‌سازی کامپیوتری برنامه‌ای می باشد شامل مدلی از یک سیستم ( طبیعی، مصنوعی؛ مانند تجهیزات) یا یک فرآیند». هم‌چنین، شبیه‌سازی‌ها اجازه می‌دهند تا هنگامی که داده‌های تجربی کم هستند و یا دست‌‌یابی به آن‌ها مشکل می باشد، مدل‌های مختلفی را تجربه نمود. بهره گیری از شبیه‌‌سازی‌ها می‌تواند یادگیرندگان را در یادگیری تجربی و آزمایشی درگیر کند. که این می‎تواند فرصتی فراهم کند تا درمورد‌ی روش‌های دانش و مهارت‌هایی که در حال بهره گیری از آن‌ها هستند، تفکر کنند. هم‌چنین، فرآیند شبیه‌سازی به کاربران اجازه می‌دهد تا تأثیر انتخاب‌هایشان را بدون پیامدهای فوری که تأثیر مستقیمی بر اقدام واقعی داشته باشند نظاره کنند ( نیلی احمدآبادی و همکاران، 1391: 13).

در برنامه‌های آموزشی جدید ، بهره گیری از روش‌های تدریس مبتنی بر ساختن‌گرایی و فرآیند حل مسئله و مهارت‌های تفکر نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته می باشد. بر اساس این دیدگاه، برنامه‌ریزان در محتوای برنامه ‌‌درسی به طرح موقعیت‌های حل مسئله‌ای می‌پردازند. در این موقعیت‌ها دانش‌آموزان راهنمایی می شوند تا در مسیر حل مسئله، به دانش‌ها، مهارت‌ها و توجه‌های تازه دست یابند (بدریان و همکاران، 1389: 56).

هم‌چنین در اجرای برنامه‌های درسی جدید ، از معلم خواسته می گردد تا تدریس خود را به شیوه گروهی سازمان‌دهی کند، به نحوی که خود نیز به عنوان عضوی از گروه دانش‌آموزان درآید. در این روش‌ها بر تعامل میان معلم و دانش‌آموزان و دانش‌آموزان با یکدیگر بیش از حد تأکید می گردد، زیرا تجربه نشان داده‌می باشد که تعامل و تبادل تجربیات دانش‌آموزان با یکدیگر تأثیر عمده‌ای در یادگیری آنان دارد. اضافه براین، فعالیت‌های گروهی موجب توسعه مهارت‌های اجتماعی از قبیل تکریم به حقوق دیگران، همکاری گروهی، حق و مسئولیت قائل شدن برای دیگران، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های گروهی، سعه صدر و … در دانش‌آموزان می گردد (پرویزیان، 1384: 67).

می‌توان گفت امروزه اهمیت مهارت‎ خلاقیت بر کسی پوشیده نیست.  اهمیت آن به ویژه در دنیای مدام در حال تغییر امروز بیشتر هم شده می باشد. فراگیران هر چقدر که به مراحل بالاتر یادگیری مانند آموزش عالی نزدیک‌تر می شوند بایستی مهارت‌های یادگیری و حل مسائل خود را به گونه مستقل به دست بیاورند تا از وابستگی آن‌ها به استاد کاسته گردد (بوکارتس[20]، 1997، به نقل از: راستگو و همکاران، 1389: 4). مهارت خلاقیت افراد، با تمرکز آن‌ها بر مسأله و خودارزیابی مرتبط می باشد (هپنر، بومگاردنر و جکسون[21]، 1985، همان). اگر مهارت خلاقیت یک فعالیت شناختی می باشد، پس بهبود بخشیدن مهارت خلاقیت از طریق آموزش بایستی هدف ارزشمندی باشد (سیمنارا[22]، 1996، همان) و برای رسیدن به این اهداف بهره گیری از فناوری‌های جدید می‌تواند مثمرثمر باشد چنان چه امروزه فناوری‌هایی مانند شبیه سازی‌ها توانایی ارتقاء مهارت‎هایی مانند خلاقیت و حل مسأله را دارا می‌باشند. با در نظر داشتن اهمیت وجود استانداردها در ابعاد مختلف نظام آموزشی، و بهره گیری از شبیه‌سازها در یادگیری کار قابل ملاحظه‌ای در ایران در این زمینه انجام نگرفته می باشد و پس نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند دستاوردهای زیادی را به همراه داشته باشد.

اهمیت انجام پژوهش حاضر در این می باشد که در بسیاری از موضوعات یادگیری در محیط‌های یادگیری چندرسانه‌ای، فرایندهای شناختی بشر نادیده گرفته شده می باشد. پس، یادگیری بهینه صورت نمی‌گیرد و طراحان محیط‌های یادگیری چندرسانه‌ای، بایستی اصولی را برای طراحی به کار گیرند که از تحمیل اضافه بار به یادگیرنده جلوگیری به اقدام آورد و یادگیری او را تسهیل نماید. هم‌چنین از محدودیت‌های مطالعات انجام شده در گذشته این می باشد که تمام آن‌ها به آموزش‌های چندرسانه‌ای در اندازه یادگیری و انگیزش تحصیلی و … پرداخته بودند و پژوهشی که به مطالعه شبیه‌سازها بر خلاقیت پرداخته باشد کار نشده می باشد. پس پزوهش حاضر به مطالعه تأثیر شبیه‌سازها در محیط یادگیری شناخت‌گرایی بر خلاقیت دانش‌آموزان در درس ریاضی می‌پردازد.

 

1-4. اهداف پژوهش

1-4-1. هدف اصلی

تأثیر به‌ کارگیری روش شبیه‌سازی در محیط ساختن‌گرایی بر خلاقیت دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول.

1-4-2. اهداف جزیی

  1. تأثیر به‌ کارگیری روش شبیه‌سازی در محیط ساختن‌گرایی بر اندازه سیالی دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول.
  2. تأثیر به‌ کارگیری روش شبیه‌سازی در محیط ساختن‌گرایی بر اندازه انعطاف‌پذیری دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول.
  3. تأثیر به‌ کارگیری روش شبیه‌سازی در محیط ساختن‌گرایی بر اندازه بسط و گسترش دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول.
  4. تأثیر به‌ کارگیری روش شبیه‌سازی در محیط ساختن‌گرایی بر اندازه اصالت و ابتکار دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول.

 

1-5. فرضیه‌های پژوهش

1-5-1. فرضیه اصلی

به ‌کارگیری روش شبیه‌سازی در محیط ساختن‌گرایی بر خلاقیت دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول تأثیر دارد.

1-5-2. فرضیه‌های فرعی

  1. به‌ کارگیری روش شبیه‌سازی در محیط ساختن‌گرایی بر اندازه سیالی دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول تأثیر دارد.
  2. به ‌کارگیری روش شبیه‌سازی در محیط ساختن‌گرایی بر اندازه انعطاف‌پذیری دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول تأثیر دارد.
  3. به ‌کارگیری روش شبیه‌سازی در محیط ساختن‌گرایی بر اندازه بسط و گسترش دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول تأثیر دارد.
  4. به ‌کارگیری روش شبیه‌سازی در محیط ساختن‌گرایی بر اندازه اصالت و ابتکار دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول تأثیر دارد.

 

1-6. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

1-6-1. تعاریف مفهومی   

شبیه‌سازی: شبیه‌سازی نسخه‌ای از بعضی وسائل حقیقی یا موقعیت‌های کاری می باشد و کوشش دارد تا بعضی جنبه‌های رفتاری یک سیستم فیزیکی یا انتزاعی را به وسیله‌ی رفتار سیستم دیگری نمایش دهد که در بسیاری از متون شامل مدل‌های سیستم طبیعی و سیستم‌های انسانی می باشد. هم‌چنین آن نمایش مجدد یا خلق مجدد یک شیء یا موضوع واقعی یا موقعیت می‌باشد اگر چه این تکنیک همانند آینه واقعیات را همانندسازی می کند اما احتمال وارد آمدن صدمه یا آسیب به شرکت کنندگان وجود ندارد ( زمانی، 1389: 2).

خلاقیت: توانایی اندیشیدن درمورد امور، اندیشیدن به راه‌های تازه و غیرمعمول و رسیدن به راه‌حل‌های منحصر به فرد برای ارائه مسایل. (حسینی، 1381).

سیالی[23]: توانایی برقراری ارتباط معنادار بین فکر و اندیشه و اظهار می باشد که بر اساس تعداد افکار و اظهار راه‌حل‌ها در یک زمان مشخص اندازه‌گیری می گردد ( حسینی ، 1381).

انعطاف پذیری[24]: توانایی تفکر به راه‌های مختلف برای حل یک مسأله‌ی جدید می باشد (حسینی، 1381).

بسط و گسترش: توانایی در نظر داشتن جزئیات در حین انجام یک فعالیت می باشد ( حسینی، 1381).

اصالت و ابتکار[25]: توانایی تفکر به شیوه‌ی غیر متداول و خلاف عادت رایج می باشد، که همراه با جواب‌های غیرمعمول، عجیب و زیرکانه می باشد (حسینی، 1381).

تعداد صفحه : 130

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***