جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی 

گرایش : اقتصادی

عنوان :  مطالعه توالی پاراژنتیکی کانی‌ها و تعیین شرایط فیزیکوشیمیایی  سیالات سازنده شبه اسکارن 

دانشکده علوم

 پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زمین شناسی اقتصادی

 مطالعه توالی پاراژنتیکی کانی‌ها و تعیین شرایط فیزیکوشیمیایی  سیالات سازنده شبه اسکارن کان‌گوهر (بوانات – استان فارس)

 استاد راهنما

دکتر بتول تقی پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

اسکارن آهن-منگنز کان‌گوهر در بخش جنوبی زون ساختاری سنندج-سیرجان در بیرون‌زدگی مجموعه دگرگونی توتک واقع شده‌می باشد. بر اساس شواهد صحرایی و مطالعات پتروگرافی واحدهای تشکیل‌دهنده کمپلکس توتک شامل: گرانیت-گنایس، شیست، سنگ‌کربناته و اسکارن می‌باشد. با در نظر داشتن مطالعات زمین‌شیمیایی، توده نفوذی از نوع S می‌باشد. پس توده نفوذی تأثیر موثری در اسکارن‌سازی و منشا کانه‌زایی آهن-منگنز ندارد. به گونه کلی مطالعات XRD کانی‌های گارنت (اوگراندیت-پیرالسپیت)، کلسیت، هماتیت، مگنتیت، همچنین کانی‌های شاخص اسکارن مگنزدار مانند دانموریت و مگنزوهورنبلند را نشان می‌دهد. الگوی عناصر کمیاب خاکی در گارنت‌های منطقه دو الگوی متفاوت را نشان می‌دهد، که بیانگر حضور هر دو گارنت‌های اوگراندیتی و پیرالسپیتی در اندیس کان‌گوهر می‌باشد. گارنت‌های اوگراندیت (گروسولار- آندرادیت) تهی‌شدگی در HREE و غنی‌شدگی در LREE را نشان می‌دهند، که به دلیل واکنش سیال گرمابی با سنگ‌های پوسته‌ای می‌باشد. در حالی که گارنت‌های پیرالسپیتی، HREE به دلیل عدم تحرک این عناصر در طی فرایند دگرسانی غنی شدگی؛ و LREE به دلیل دگرسانی و آبشویی این عناصر از گارنت‌ها تهی‌شدگی دارند. مقایسه الگوی عناصر کمیاب خاکی گارنت‌های منطقه با الگوی این عناصر در توده نفوذی، شیست‌ها و کانسنگ منطقه نشان‌دهنده شباهت گارنت (گروسولار-آندرادیت) با الگوی رفتاری این عناصر به هر سه نوع، واحد سنگی می‌باشد. با در نظر داشتن الگوی نسبتا مشابه عناصر کمیاب خاکی گارنت‌ها با شیست‌های منطقه، سیال سازنده گارنت احتمالا از شیست‌های منطقه منشا گرفته می باشد. به گونه کلی بر اساس مطالعه زمین‌شیمیایی عناصر از مرکز به حاشیه گارنت‌ها؛ نیمرخ‌های زنگوله‌ای و طریقه افزایشی- کاهشی یک یا چند عنصر در مرکز و حاشیه گارنت‌های منطقه نشان‌دهنده الگوی منطقه بندی رشدی در آن‌ها می باشد. مقدار ایزوتوپ پایدار اکسیژن در گارنت و مگنتیت به ترتیب بین 5/6 تا 3/7 و 3/2 تا 4/3 می‌باشد، که محدوده گارنت‌های گرمابی را در بر می‌گیرند. پس در این منطقه نیز مانند سایر مناطق اسکارنی، دست کم دو سیال در شکل‌گیری اسکارن دخالت داشته‌اند. به گونه کلی براساس مطالعات زمین‌شیمیایی، اسکارن کان‌گوهر در دمای کمتر از °C500، فوگاسیته اکسیژن تقریبا 21-10 و 2/0>XCO2  تشکیل شده می باشد.

کلمات کلیدی: اسکارن، کان گوهر، عناصر کمیاب خاکی، گارنت، ایزوتوپ پایدار اکسیژن

فهرست مطالب

 عنوان            صفحه

 فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات… 2

1-2- تاریخچه. 3

1-3- تعاریف… 5

1-3-1- هورنفلس، اسکارن واکنشی، شبه اسکارن، اسکارن.. 5

1-4- توزیع زمانی، مکانی و اهمیت اقتصادی.. 9

1-5- جایگاه زمین‌ساختی.. 11

1-6- ارتباط ذخایر اسکارنی با توده‌نفوذی همراه 14

1-7- کانی‌شناسی.. 15

1-8- مراحل پیدایش و تکامل اسکارن.. 19

1-9- انواع اسکارن.. 22

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

1-9-1- طبقه‌بندی اسکارن‌ها بر اساس ترکیب سنگ میزبان.. 23

1-9-2- طبقه‌بندی اسکارن‌ها بر اساس موقعیت… 24

1-9-3- رده بندی اسکارن‌ها براساس فلز اقتصادی.. 24

1-9-3-1- اسکارن آهن…24

1-9-3-2- اسکارن مس…..26

1-9-3-3- اسکارن روی- سرب…28

1-9-3-4- اسکارن تنگستن….29

1-9-3-5- اسکارن قلع…30

1-9-3-6-اسکارن مولیبدن…32

1-9-3-7- اسکارن طلا.32

1-10- پراکندگی کانسارهای اسکارنی ایران.. 34

1-11- موقعیت و راه‌های دسترسی به منطقه. 37

1-12- آب و هوا 38

1-13- ریخت شناسی.. 38

1-14- مطالعات پیشین.. 39

1-15- روش پژوهش…. 40

1-16- اهداف پژوهش…. 40

1-17- روش مطالعاتی.. 41

فصل دوم: زمین‌شناسی منطقه مطالعاتی

2-1- مقدمه. 44

2-2- زون‌های ساختاری ایران.. 44

2-3- زون سنندج – سیرجان.. 45

2-4- چینه‌شناسی.. 49

2-4-1- سیلورین.. 49

2-4-2- پالئوزوئیک بالایی.. 50

2-4-3- تریاس…. 50

2-4-4- ژوراسیک…. 52

2-4-5- کرتاسه. 52

2-4-6- سنوزوئیک…. 53

2-4-6-1- پالئوسن..53

2-4-6-2- ائوسن..54

2-4-6-3- الیگوسن………….54

2-4-6-4- پلیوسن…55

2-4-6-5- کواترنری…55

2-5- پتانسیل اقتصادی زون سنندج – سیرجان.. 55

2-6- کمپلکس‌های کوه سفید. 56

2-7- کمپلکس توتک…. 60

2-7-1- ارتوگنایس…. 60

2-7-2- شیست سیاه رنگ…. 61

2-7-3- مرمر. 62

2-8- اندیس کان‌گوهر. 65

2-9- تشریح واحدهای سنگی اندیس کان‌گوهر. 67

2-10- گسل‌های اندیس کان‌گوهر. 77

فصل سوم: کانی شناسی و کانه زایی

3-1- مقدمه. 82

3-2- پتروگرافی واحدهای سنگی اندیس کان‌گوهر. 83

3-2-1- گرانیت – گنایس…. 83

3-2-2- شیست… 86

3-2-3- واحد کربناتی.. 89

3-2-4- اسکارن واکنشی.. 91

3-3- کانه نگاری.. 98

3-4- نتایج حاصل از واکاوی XRD.. 104

فصل چهارم: زمین شیمی توده نفوذی و سنگ میزبان کربناته

4-1- مقدمه. 108

4-2- زمین‌شیمی توده‌نفوذی.. 109

4-3- سری ماگمایی گرانیت های توتک…. 112

4-4- شاخص اشباع از آلومین.. 114

4-5- منشا و نوع ماگمای گرانیتی.. 115

4-6- جایگاه زمین‌ساختی.. 119

4-6-1- جایگاه زمین‌ساختی بر اساس عناصر اصلی.. 119

4-6-2- جایگاه زمین‌ساختی بر اساس عناصر کمیاب… 121

4-7- آزمایش طیف‌سنجی جذب اتمی.. 122

4-8- زمین‌شیمی سنگ‌های کربناتی.. 123

4-9- دماسنجی کلسیت… 127

فصل پنجم: زمین شیمی گارنت

5-1- مقدمه. 130

5-2- شیمی گارنت… 132

5-3- محل پیدایش گارنت در ایران.. 133

5-4- عناصر نادر خاکی در گارنت… 136

5-4-1- بی‌هنجاری Eu, Ce. 145

5-5- زونینگ در گارنت… 148

5-5-1- منطقه‌بندی عیان (فیزیکی) 148

5-5-2- منطقه بندی پنهان (شیمیایی) 149

5-5-2-1- ساختار منطقه‌ای رشدی…..149

5-5-2-1-1- ساختار منطقه‌ای رشدی نوسانی….150

5-5-2-2- ساختار منطقه‌ای نشری…152

5-5-2-3- ساختار منطقه‌ای تراوشی..152

5-5-3- زونینگ در گارنت کان‌گوهر. 153

5-6- مطالعات ایزوتوپ پایدار 158

5-6-1- مطالعه تغییرات ایزوتوپی در اسکارن‌ها 159

5-6-2- ایزوتوپ پایدار اکسیژن.. 161

5-6-2-1- ایزوتوپ پایدار اکسیژن در سنگ‌های دگرگونی و اسکارن……..161

5-6-2-2- ایزوتوپ اکسیژن در اسکارن واکنشی کان گوهر…….165

5-7- شرایط فیزیکو‌شیمیایی تشکیل اسکارن واکنشی کان‌گوهر. 168

فصل ششم: بحث، نتیجه گیری، پیشنهادات

6-1- مقدمه. 172

6-2- نتایج مطالعات پتروگرافی و XRD.. 173

6-3- نتایج مطالعات زمین شیمی.. 177

6-4- مراحل تشکیل اسکارن واکنشی کان‌گوهر. 181

6-5- پیشنهادات… 183

منابع ……184

پیوست……200

1-1- کلیات

 اسکارن به دلیل جذابیت‌های علمی، همچنین به واسطه­ی ارزش تجاری و اقتصادی مواد معدنی همیشه مورد توجه محققین و پژوهشگران زمین‌شناسی و معدن بوده می باشد. کانسارهای اسکارنی در سراسر جهان با در نظر داشتن مواد معدنی همراه همواره مورد توجه می­باشند. مانند فلزات و کانی­های صنعتی با ارزشی که امکان دستیابی اقتصادی به آن‌ها در کانسارهای اسکارنی فراهم می باشد شامل: طلا، آهن، مس، سرب و روی، تنگستن، قلع، گارنت، ولاستونیت، گرافیت، آزبست و منیزیت می­باشد. در ذیل به توصیف این گونه کانسارها پرداخته می­گردد:

هنگامی که تغییرات کانیایی و شیمیایی سنگ­ها در اثر برهم کنش با سیالات بیرونی رخ می­دهد، این فرایند را متاسوماتیسم می­گویند. فعالیت متاسوماتیک مانند سازوکارهایی می باشد که به تشکیل نوعی از ذخایر به نام اسکارن می­انجامد (Edwards et al.,1986). اسکارن­ها شامل سنگ­های آهکی و سیلیکاته آهن و منیزیم داری (فرومینزیم) هستند که به طریق جانشینی در محل برخورد توده­های نفوذی با کربنات­ها و به مقدار اندک با سیلیکات­ها به وجود می­آیند (بابازاده،1383).

اگرچه اکثر اسکارن­ها در سنگ آهک پیدا نمود می­شوند، آن‌ها می­توانند تقریبا در هر نوع سنگی، طی دگرگونی ناحیه­ای یا تماسی، بر اثر نوعی فرایند جانشینی منشا گرفته از سیالات ماگمایی و دگرگونی، سیالات جوی یا سیالات دریایی پدید آیند. سنگ میزبان توده‌نفوذی در نزدیکی همبری به گونه معمول تحت تاثیر تبلور دوباره، دگرسانی و جانشینی قرار می­گیرد و در شماری از آن‌ها هم کانی سازی رخ می­دهد. این تغییرات تحت تاثیر حرارت و نفوذ سیالات ناشی، از توده­های نفوذی یا دیگر سیالاتی می باشد که توده‌نفوذی در پویایی آن تأثیر داشته می باشد. اگر چه اسکارن­ها اغلب نزدیک توده­های نفوذی پیدا نمود می­شوند؛ مناطق نزدیک یا همجوار توده­های نفوذی، امتداد گسله­ها و مناطق اصلی برشی، سیستم­های کم­ژرفای زمین­گرمایی، بستر دریا و مناطق ژرف پوسته زیرین یعنی نواحی دگرگونی انباشتی یا تدفینی از مناطق معمول حضور اسکارن­هاست. پس الزاما، نیازی به یک توده‌نفوذی یا سنگ­آهک برای تشکیل اسکارن نیست (Meinert, 2005).

معمولا اسکارن­های حاوی توده­های معدنی در کنتاکت توده­های نفوذی حدواسط (گرانودیوریت، کوارتزدیوریت، مونزونیت) با سنگ­های کربناته گسترش می­یابند. در اسکارن­های اطراف توده­های اسیدی (گرانیت­ها) به ویژه توده­های نفوذی بازیک، کانسارهای کمی نظاره می­شوند. توده­های نفوذی اسکارن زا در اعماق متوسط و یا نزدیک سطح زمین جای می­گیرد. به علت متاسوماتیکی بودن پدیده اسکارن­زایی، توده­های معدنی اسکارنی به صورت اشکال مختلف (لایه، عدسی، استوک، رگه­ای) نظاره می­شوند (بابازاده،1383).

1-2- تاریخچه

استخراج از ذخایر اسکارن حداقل به 4000 سال قبل برمی­گردد؛ شواهدی از استخراج اسکارن در قدیم در چین، یونان و روم پیدا نمود شده می باشد (Nicolescu et al., 1989; Zhao et al., 1990; Gilg,1993). اگرچه تعاریف ابتدایی از فرایندهای تشکیل اسکارن هست (به عنوان مثال Peter,1861; von Cotta,1864) با این حال اولین کاربرد چاپ گردیده از اسکارن به زمان تورنبورم (Törnebohm,1875) بر­می­گردد. این زمین­شناس واژه­ی اسکارن را برای سنگ­های پیروکسن-گارنت دار کانسار پرسبرگ (Persberg) سوئد و به صورت کلی “سنگ اسکارن” (Skarnsteins) به کار برد. تورنبورم سنگ­های غنی از پیروکسن را اسکارن سبز و سنگ­های غنی از گارنت را اسکارن قهوه­ای نامید ( Meinert, 2005).

دوبری (Daubree,1841) یکی از نخستین پژوهشگران اسکارن می باشد؛ او اولین گزارش را از تاثیر و تأثیر پیدایش ماگماتیک فلزات فلوئور، بور، فسفر و ارتباط آن‌ها را با کانی سازی قلع منتشر نمود و حضور کانی های کلسیم­دار مانند فلوئورین، اکسینیت و آپاتیت در کانسارهای قلع را مرتبط با سیالات ماگمایی دانست. اصطلاح کانسارهای همبری (contact deposits) را که از اواسط قرن گذشته  متداول گردید، نخست فوشه (Fuches) به کار برد و سپس فیشر (Fischer) در سال 1961 آن را ترویج نمود. بک (Beck,1900) هم اسکارن را برای سنگی خاص به کار برد. این نام آن وقت به گونه کلی به سنگ­های حاوی گارنت، پیروکسن و اپیدوت همراه با کانسارهای مگنتیت و کالکوپیریت سوئد اختصاص داشت. سنگ­های مزبور را آن لحظه مرتبط با سنگ­های آذرین نفوذی نمی­دانستند، زیرا که هیچ نشانی از چنین ارتباطی در کانسارهای مزبور پیدا نمود نکردند. تعریف بک از اسکارن برای بسیاری از محققین هنوز کاربرد دارد، اما با این شرایط که سری های منیزیم­دار هم در آن‌ها امکان حضور داشته باشند، و دیگر آنکه بیشتر کانسارهای اسکارنی را حاصل جایگزینی و جانشینی در کربنات­های همجوار توده­های نفوذی و همیافت با آن‌ها بدانند.

شمار زیادی از پژوهشگران از زمان دوبری به اسکارن و کانسارهای اسکارنی توجه نمودند. برت (Burt) کتاب شناسی تاریخی کامل و جامعی در این مورد ارائه نموده می باشد. تیلی (1961)، زاریکوف (Zharikov, 1968) و برتولم (1970) مانند پژوهشگرانی هستند که در دهه­های اخیر در اسکارن و کانسارهای اسکارنی مطالعاتی نموده‌اند. اینودی و همکاران (Einaudi et al., 1981) پژوهش به نسبت کاملی در مورد کانسارهای اسکارنی، مجموعه اصطلاحات (terminology) و واژگان مربوطه و طبقه‌بندی آن‌ها انجام داده‌اند.

در دهه‌ی 1990 ماری کوس، ایلیک، اینودی، لبوتکا، کریک و سرانجام مینرت در ارتباط با دگرگونی همبری، متاسوماتیسم و شرایط فیزیکوشیمیایی و به گونه کلی کانسارهای اسکارنی پژوهش و پژوهش نموده‌اند. اسکارن و کانسارهای اسکارنی را بیش از صد سال می باشد که به صورت علمی و به عنوان گروهی از ذخایر کانیایی (mineral deposits)  مورد توجه قرار داده‌اند، اما گویا بحث و مطالعه فرایند های تکوین و پیدایش یا حتی تعاریف اصطلاحات خاص آن‌ها پایان یافتنی نباشد.

1-3-  تعاریف

توصیف ذخایر اسکارنی در نوشته­های علمی قرن 19 گزارش شده می باشد (e.g., Cotta,1864). واژه اسکارن، اولین بار توسط معدن چیان سوئدی برای کانی­های باطله کلسیمی- سیلیکاته دانه درشت همراه  با ذخایر مگنتیتی و سولفیدی پرکامبرین مورد بهره گیری قرار گرفت (Burt,1977). گلدشمیت در سال 1911 واژه اسکارن را به گونه علمی تعریف نمود. امروزه اسکارن به سنگ­های دگرگونی گفته می­گردد که بیشتر از راه متاسوماتیسم تشکیل شده و حاوی سیلیکات­های کلسیم، آهن، منیزیم و آلومینیم می­باشند این سنگ­ها در اثر جانشینی سنگ­های غنی از کربنات در شرایط دمایی نسبتا بالا تشکیل می­شوند (Ray & Webster, 1991). کانسارهای اسکارن را با نام­های دیگری مانند کانسارهای همبری (Shakov, 1947)، دگرگونی همبری (Hess and Larsen.1921)، دگرگونی آذرین، تاکتیت (Hess.1919)، متاسوماتیک همبری (Tatarinov,1963)، پنوماتولیتیک همبری (Schneiderhon,1955) و پیرومتاسوماتیک (Knopf, 1933) نیز می­خوانند. اخیرا واژه­های دگرگونی آذرین (Park, & MacDiarmid, 1975) یا متاسوماتیک همبری (jensen & Bateman, 1979) پذیرفته شده می باشد، گرچه اوانز (Evans, 1987)، بکارگیری واژه پیرومتاسوماتیک را دوباره مطرح نمود. از آنجا که این نوع ذخایر در محیط­های کاملا دگرگونی یا متاسوماتیک و هر محیط بین آن‌ها وجود داشته و همبری آذرین نیز ضرورتا همیشه وجود ندارد، گویا که هیچکدام از واژه­های قبلی کامل و مناسب نیست. به همین دلیل اینودی (Einaudi,1981) واژه توصیفی و غیر زایشی اسکارن را پیشنهاد نمود، واژه­ای که در مفهوم ژنتیکی خود از محدودیت کمتری برخوردار بوده و برای بیشتر زمین­شناسان اقتصادی قابل درک می باشد.

 1-3-1- هورنفلس، اسکارن واکنشی، شبه اسکارن، اسکارن

سنگ­های کلسیمی- سیلیکاته مرتبط با ذخایر اسکارن بدین دلیل که این ذخایر معمولا در مجموعه­ای از سنگ­میزبآن‌های مختلف شامل کربنات، شیل، سنگ­های آتشفشانی و درونی تشکیل می­شوند؛ طیف وسیعی از بافت، ترکیب و منشا را نشان می­دهند (Einaudi & Burt,1982). همانطور که در آغاز اسکارن توسط عده­ای از محققان به رسمیت شناخته گردید (به عنوان مثالLindgren,1902; Barrell,1907; Fukuchi,1907; Goldischmidt,1911; Umpleby,1913; Knopf,1918)، تشکیل ذخیره اسکارنی فرایندی پویا می باشد. در اکثر ذخایر اسکارنی یک گذار از دگرگونی اولیه/انتهایی هست که در نتیجه آن هورنفلس، اسکارن واکنشی، اسکارنوئید (شبه اسکارن) و اسکارن، به وجود می­آید. با در نظر داشتن تغییرات شدید دمایی و گردش سیالات ناشی از نفوذ ماگما (Salemink & Schuiling, 1987)، دگرگونی مجاورتی می­تواند به گونه قابل توجهی پیچیده تر از مدل ساده تبلور مجدد هم­شیمیایی باشد که به گونه معمول برای دگرگونی ناحیه­ای مورد استناد قرار می­گیرد ( Meinert, 2005). در نتیجه دگرگونی هم­شیمیایی سنگ­های آهکی ناخالص، سنگی به نام هورنفلس کالک­سیلیکاتی حاصل می­گردد که سنگی دانه ریز و یکنواخت می باشد (شکل1-1-A)(Evans, 1993). اما چنان که سنگ­های آهکی خالص تحت تاثیر فرایندهای تراوش (infiltration) یا نشری (diffusion) سیالات متاسوماتیک حاوی سازه­های بیرونی قرارگیرند، به سنگ کالک‌سیلیکاته درشتی به نام اسکارن تبدیل می­شوند که آن را اسکارن ثانویه (secondary skarn)، اسکارن جانشینی (replacement skarn)، اسکارن واقعی (proper skarn)، اسکارن کانه­ای (ore skarn) و نیز تاکیت نامیده­اند (شکل1-1-D) (Einaudi & Burt,1982). تشخیص هورنفلس کالک‌سیلیکاته و اسکارن از یکدیگر براساس خصوصیاتی از قبیل موقعیت زمین‌شناسی، ریخت شناسی، اندازه دانه، ترکیب شیمیایی و همچنین منطقه­بندی متاسوماتیک که خاص اسکارن­ها می­باشد؛ صورت می­گیرد. سنگ­های حدواسط هورنفلس کالک‌سیلیکاته دانه ریز و به نسبت همگن و اسکارن­های واقعی کالک‌سیلیکاته دانه درشت را اسکارن واکنشی (reaction skarn) می­گویند که اسکارن­های با تبادل محلی (local exchange)، اسکارن با نشر بی­متاسوماتیک (bimetasomatic diffusion) و نوارهای کالک- سیلیکاته (calc-silicate bonds) هم نامیده می­شوند (شکل1-1-B) (Einaudi & Burt,1982).

 اینودی و همکاران (Einaudi et al., 1981) بر مبنای چگونگی پیدایش، اسکارن­ها را به دو گروه اسکارن‌های واکنشی و شبه اسکارن (skarnoid) تقسیم نموده‌اند. در نتیجه واکنش محلول­های ماگمایی یا گرمابی با سنگ­های کربناته و در دماهای بالا، اسکارن واقعی پدیدار می­گردد.

شبه اسکارن­ها به هورنفلس­های کالک‌سیلیکاته هم معروفند، طبق تعریف زاریکوف (Zharikov, 1970) شبه اسکارن اصطلاحی توصیفی برای سنگ­های کالک‌سیلیکاته کم مایه از آهن و به نسبت  دانه ریز می باشد که دست کم در بخشی، ترکیب سنگ مادر را نمایان سازد. اینودی و همکاران (Einaudi et al., 1981) واژه­ی شبه اسکارن را برای سنگ­های پرمایه از گارنت به کار می­برند که خاستگاه آن‌ها به گونه دقیق مشخص نباشد. از نظر تکوینی و پیدایشی شبه اسکارن حدواسط هورنفلس صرفا دگرگونی و اسکارن دانه درشت صرفا متاسوماتیک می باشد. این سنگ­ها بیشتر وابسته به تغییرات متاسوماتیک کربنات­های ناخالص هستند (شکل1-1-C ).

اسکارن­های واکنشی بر اثر دگرگونی ایزوشیمیایی و در لایه­های نازک شیل، واحدهای کربناته و در جایی پیدا نمود می­گردد که انتقال متاسوماتیک اجزاء و سازه­ها در بین لیتولوژی­های مجاور در مقیاسی کوچک (در حد سانتی متر) رخ دهد  .( Vidale, 1969; Zarayskiy et al., 1987)در این سنگ­های دگرگونی نیز مانند هورنفلس­ها، نیازی به ورود سازه­های بیرونی مقطع رسوبی نیست. اسکارن­های واکنشی همچون اسکارن­های واقعی، منطقه‌بندی متاسوماتیک دارند. تنها با مطالعه­های دقیق ترکیب شیمیایی کانی ها و مشخص ساختن روابط صحرایی از هم تفکیک پذیرند. امکان پیدایش انواع حدواسط اسکارن­های واکنشی و اسکارن­های واقعی هم هست. به تعبیری دیگر اسکارن واکنشی در محدود مناطق دگرگونی درجه متوسط تا بالاست و اجزای شیمیایی مورد نیاز واکنش از سنگ‌های دیواره و پیرامون حاصل شده می باشد و به گونه معمول کانسار سازی ندارند. در جدول1-1 مقایسه اسکارن واکنشی و متاسوماتیک آذرین آمده می باشد (Einaudi et al., 1981).

تبلور دوباره­ی دگرگونی (metamorphic recrystallization) در سنگ­های آهکی ناخالص، واکنش بی­متاسوماتیک (bimetasomatic reaction) بین سنگ­های گوناگون و متاسوماتیسم تراوشی (infiltration metasomatism) توسط سیالات گرمابی با منشا ماگمایی سه فرایند مهم می باشد که در اسکارن رخ می­دهد.

تعداد صفحه :229

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تاثیر گنبد نمکی کرسیا داراب بر منابع آبی مجاور

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: زمین شناسی