جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

عنوان : مقایسه سیاست ملت سازی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی و اصلاحات (1368-1384)

دانشگاه مازندران دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی

موضوع:

مقایسه سیاست ملت سازی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی و اصلاحات (1368-1384)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی کریمی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مهدی رهبری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

 مقدمه………………………………….. 1

فصل اول: کلیات، مفهوم شناسی، عناصر هویت ملی

1-1 کلیات……………………………………. 3

1-1-1 اظهار مسأله………………………………….. 3

1-1-2 سؤال های پژوهش…………………………………… 4

1-1-3 پیشینه و ادبیات پژوهش…………………………………… 4

1-1-4 محدوده پژوهش…………………………………… 7

1-1-5  فرضیه ها…………………………………. 7

1-1-6 اهداف پژوهش…………………………………… 8

1-1-7 روش پژوهش…………………………………… 8

1-1-8 مفاهیم پژوهش…………………………………… 10

1-1-9 سازماندهی پژوهش…………………………………… 11

1-2 مفهوم شناسی…………………………………… 11

1-2-1 ملت……………………………………. 11

1-2-2 ملیت……………………………………. 13

1-2-3  فرآیند ملت سازی…………………………………… 14

1-2-4 همانندسازی…………………………………… 18

1-2-5  تکثر گرایی………………………………….. 19

1-2-6   هویت ملی…………………………………… 19

1-2-7 ناسیونالیسم…………………………………… 21

1-2-7-1 انواع ناسیونالیسم…………………………………… 22

1-2-8 سیاست قومی…………………………………… 23

1-3  عناصر هویت ملی…………………………………… 24

1-3-1دین و مذهب……………………………………. 25

1-3-2 زبان………………………………….. 26

1-3-3 جغرافیا یا سرزمین…………………………………… 27

1-3-4  فرهنگ (رسوم ملی،آیین ها،اسطوره ها،هنر)………………… 28

1-3-5  تاریخ و سرنوشت مشترک…………………………………….. 29

1-3-6 بستگی های مشترک اقتصادی…………………………………… 30

1-3-7 میراث سیاسی مشترک (دولت)…………………………………. 31

1-3-8  اراده جمعی داوطلبانه………………………………….. 32

فصل دوم: ملت ایران در ادوار مختلف تاریخی با تمرکز بر بعد از انقلاب اسلامی 1979

2-1 مقدمه………………………………….. 34

2-2 تاریخ سیاست های ملت سازی در دوران باستان و اسلامی……………… 34

2-3بررسی سیاست های ملت سازی بعد از انقلاب اسلامی 1979…………… 36

2-3-1 رویکرد امت مدارانه (الگوی آرمان گرایانه)…………………………………. 36

2-3-2رویکردتلفیقی…………………………………… 36

2-3-3 رویکرد وحدت در کثرت……………………………………. 37

2-3-4 دوران سیاست جنگی…………………………………… 42

2-4 نتیجه گیری…………………………………… 46

فصل سوم : وضعیت جمعیت شناختی جمهوری اسلامی ایران ( با تأکید بر تنوع قومی)

3-1مقدمه…………………………………… 48

3-2 مطالعه وضعیت تنوع قومی در جهان………………………………….. 48

3-3  تنوع قومی در ایران و علل آن………………………………….. 52

3-4  علل گونا گونی قومی در ایران………………………………….. 53

3-4-1زبان………………………………….. 55

3-4-2 دین…………………………………… 56

3-4-3موقعیت جغرافیایی ؛ اقوام مهاجر و کوچ نشین………………………. 57

3-4-4 برنامه های نوسازی (نفوذ فرهنگ غرب)…………………………….. 58

3-5 ایران: موزاییک اقوام………………………………….. 58

3-5-1 قوم آذری…………………………………… 65

3-5-2 قوم نمود………………………………….. 67

3-5-3 قوم عرب……………………………………. 70

3-5-4 قوم بلوچ…………………………………… 72

3-5-5 قوم ترکمن…………………………………… 75

3-5-6 قوم لر………………………………….. 78

3-6 نتیجه گیری…………………………………… 80

فصل چهارم: سیاست ملت سازی در دوران سازندگی و اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران (1384- 1367)

4-1 مقدمه………………………………….. 82

4-2 دوره سازندگی…………………………………… 82

4-2-1 تأکید بر توسعه اقتصادی و تشدید نابرابری های منطقه ای………. 82

4-2-2تشدید تمرکز گرایی در ساختار سیاسی کشور…………. 86

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

4-2-3  مصوبه­های شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره سازندگی………….87

4-2-4 دیدگاه های رئیس دولت سازندگی………………………….. 88

4-2-5 برنامه ها و اهداف طرح ریزی شده دولت و هیات وزیران(1376-1368)………91

4-2-6 نتایج و عملکرد دولت سازندگی…………………………………… 94

4-2-7 جمع بندی اقدامات دوره سازندگی در جهت تدوین سیاست ملت سازی (1376- 1368)……100

4-3  دوره اصلاحات (1384-1376)…………………………………. 103

4-3-1 دیدگاه  رئیس دولت اصلاحات در زمینه ملت سازی……………. 103

4-3-2 اولویت یافتن مسایل فرهنگی و سیاسی (اهداف و برنامه های طرح ریزی شده دولت و هیات وزیران)……107

4-3-3 تمرکز زدایی اداری، برنامه ریزی…………………………………… 111

4-3-4 تغییر توجه در مبانی هویت ملی و وفاق اجتماعی ( تغییر در مبانی ملت سازی)……..113

4-3-5 عملکرد و نتایج دولت اصلاحات(1384-1376)……………………. 115

فصل پنجم :  نتیجه گیری

5-1 وجوه تفاوت در دو الگوی ملت سازی در جمهوری اسلامی ایران…….. 124

5-2 وجوه تشابه در سیاست های ملت سازی در دوران سازندگی و اصلاحات………126

فهرست منابع…………………………………..131

منابع فارسی…………………………………… 131

منابع لاتین…………………………………… 136

چکیده:

ملت سازی فرآیند می باشد که طی آن شهروندان جامعه به تدریج پیرامون نقاط مشترک و وحدت آفرین به خود فهمی می رسند و اشتراکات را تقویت می کنند و در عین حال نقاط گسست و شکاف برانگیز از بین می رود یا تضعیف می گردد. وجود ملتی یکپارچه و منسجم یکی از مهم ترین لوازم تداوم حیات دولت های کنونی می باشد. بدون وجود ملتی متحد، بقاء و حیات کشور امکان پذیر نیست. پس سیاست هایی که در جهت ساخت ملت و ایجاد همگرایی در بین مردم یک کشور که از اقوام و اقلیت های دینی و زبانی و فرهنگی مختلف تشکیل         می گردد، بسیار مهم می باشد.در این پژوهش کوشش بر این می باشد که سیاست ها و تصمیماتی که در جهت برنامه های ملت سازی در جمهوری اسلامی ایران (دوره سازندگی و اصلاحات‌ ) گرفته شده می باشد، مورد شناسایی و مطالعه قرار گیرد. به بیانی دیگر فرض اساسی در این پژوهش عبارت از این می باشد که: الگوی ملت سازی در دوره سازندگی تمرکز گرا و مبتنی بر توسعه اقتصادی و در دوره اصلاحات تمرکز زدا و مبتنی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده می باشد.

هدف اصلی این پژوهش فهم بهتر و شناسایی  سیاست های ملت سازی و قومی در کشور ایران که ملت آن متشکل از اقوام و اقلیت های دینی، زبانی و فرهنگی متفاوت می باشد، می باشد. روش پژوهش در این پژوهش نیز مقایسه ای می باشد.در این پژوهش در مرحله اول به کلیات و مفاهیم ملت سازی و عناصر هویت ملی که سازنده سیاست های ملت سازی تصریح شده می باشد. در مرحله دوم، به مطالعه برنامه ها و فرآیند ملت سازی در طول تاریخ ایران توجه گردیده و در مرحله بعدی علل تنوع قومی در ایران و وجود اقوام گوناگون مطالعه و تحلیل شده می باشد. سپس الگوهای ملت سازی اجرا شده در دو دوره سازندگی و اصلاحات مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت وجوه مشابهت ها و تفاوت ها در این دو الگو مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته می­گردد. بر اساس نتایج این پژوهش، در جمهوری اسلامی ایران، سیاست های ملت سازی روندهای متفاوتی را پشت سر گذاشته می باشد،‌به گونه ای که تدوین تصمیمات ملت سازی در دوره سازندگی مبتنی بر توسعه اقتصادی و نوسازی و در دوره اصلاحات مبتنی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده می باشد. توجه و تاکید هریک از این دولت ها به یک وجه از توسعه کشور در سیاست ملت سازی خود باعث شکاف ها و پیامدهای نامطلوب برای مردم کشور و آینده آن ها شده می باشد.

مقدمه:

موضوع ملت سازی از موضوعات کلیدی و راهبردی در عرصه­ی علوم سیاسی و روابط بین الملل می­باشد. زیرا مقدمه و اساس مطالعات سیاسی دولت، حکومت و جامعه که روابط و مناسبات این اجزا پیش زمینه و سرآغاز مطالعات رشته های سیاسی و بین الملل را تشکیل می­دهد و بدون شناخت ملت و عناصر ملت سازی، مطالعه در زمینه علوم فوق کاری بیهوده و بدون محتوی خواهد بود، زیرا ملت به عنوان موضوع کلان و پیچیده اسکلت بندی مطالعات سیاسی و بین الملل را تشکیل می دهد.

واقعیت پدیده ملت سازی و گونه های مختلف سیاست های ملت سازی قدمتی تاریخی دارد اما نظریه پردازی پیرامون آن با پیدایش دولت – ملت های مدرن اروپایی و شیوع نظریه های نوسازی و توسعه مقارن شده می باشد. در همین راستا صاحب نظران مختلف درمورد مؤلفه ها و عناصر ملت، شیوه های شکل گیری ناسیونالیسم و ملی گرایی در میان ملت ها و نسبت ملت به عنوان کل با هویت های خرده مثل گروه های قومی، نژادی، زبانی و مذهبی و نسبت سیاست ملت سازی با دموکراسی، آزادی، خشونت یا همزیستی سیاسی و الگوهای متفاوت ملت سازی در ملت های نوپا و تاریخی نظریه های متعددی را مطرح نموده اند.

کشور ایران به عنوان یکی از تمدن­های کهن در طول تاریخ فراز و فرودهایی داشته و حوادث گوناگونی را پشت سرگذاشته می باشد اما ملت ایران توانسته ماندگاری خود را با وجود تحولات بزرگ در تمام عصرها و دوره­ها حفظ نماید. پس شناخت الگوها و گونه های ملت سازی در ایران و خصوصاً بعد از انقلاب اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد.

پس با در نظر داشتن این توضیحات و همچنین به دلیل اهمیت موضوع ونبود کارهای تحقیقی پیرامون ملت سازی در ایران، خصوصاً در مطالعات موردی پیرامون جمهوری اسلامی، دراین پژوهش کوشش گردیده می باشد تا الگوهای ملت سازی اتخاذ شده از سوی دولت­های بعد از انقلاب اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد ونقش آن در طریقه توسعه و تعالی ایران در طی دوره های مختلف علی الخصوص در دوران سازندگی و اصلاحات مورد کاوش و مطالعه قرار گیرد.

فصل اول

1-1- کلیات

1-1-1- اظهار مسأله:

ایجاد روح مشترک ملی که از آن با عنوان ملت سازی دانسته می گردد، هدف اساسی کلیه ی نظام های سیاسی در همه ادوار تاریخ بوده و هست. در بیانی ساده ملت سازی فرآیندی می باشد که طی آن شهروندان جامعه به تدریج پیرامون نقاط مشترک و وحدت آفرین به خود فهمی می رسند و اشتراکات را تقویت می کنند و در مسیر تکامل آن گام بر می دارند و در عین حال نقاط گسست و شکاف بر انگیز از بین می رود و یا تضعیف می شوند. در نقطه تکامل این فرآیند گروه های متنوع قومی، زبانی و مذهبی به هویتی واحد دست می یابند و با آن منظومه هویتی خود و جامعه را تعریف می نمایند.

نیل به چنین هویتی در پرتو سیاست های ملت سازی ممکن می گردد. سیاست ملت سازی در جوامع متنوع و تاریخی و نیز در جوامع در حال گذار هم ضرورتی مضاعف دارد و هم با چالش ها و موانع جدی تری نیز روبروست. ضرورت اتخاذ سیاست ملت سازی به حدی می باشد که در جوامع در حال توسعه اخیراً فرآیند ملت سازی را به عنوان الزام توسعه ایی شناخته اند.ادبیات مربوط به ملت سازی طی سال های اخیربیشتر معطوف به توسعه می باشد و به تعبیر دیگر گفته می گردد آن نوع از ملت سازی فرجام موفقیت آمیزتر و پایدارتر خواهد داشت که از فردای شکل گیری دولت (ایجاد انسجام در ساختارهای حاکمیت نو ظهور)، توسعه به معنی جامع کلمه را در دستور کار قرار دهد.

واقعیت پدیده ملت سازی و گونه های مختلف سیاست های ملت سازی قدمتی تاریخی دارد اما نظریه پردازان پیرامون آن با پیدایش دولت- ملت های مدرن اروپایی و شیوع نظریه های نوسازی و توسعه مقارن شده می باشد. در همین راستا صاحب نظران مختلف درمورد مؤلفه ها و عناصر ملت، شیوه­های شکل گیری ناسیونالیسم و ملی گرایی در میان ملت ها و پرورش منش و شخصیت ملی و نسبت ملت به عنوان کل با هویت خرده ملی مثل گروه های قومی، نژادی، زبانی و مذهبی، نسبت سیاست ملت سازی با دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، خشونت یا همزیستی سیاسی و تفاوت­های سیاست­های ملت­سازی در ملت های نوپا و تاریخی نظریه های متعددی را مطرح نموده اند.

ملت ایران یکی از معدود ملت­های تاریخی جهان می باشد؛ که علی رغم فراز و نشیب­های طولانی توانسته پایایی و ماندگاری خود را حفظ نماید. ایران مانند کشورهایی می باشد که سیاست­سازی آن از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و سیاست­مداران قرار گرفته می باشد. اصول و پایه های سیاست ملت­سازی ایران با پیدایش انقلاب اسلامی که بر مبنای معرفتی دین محور استوار بود، در مقایسه با نظام سیاسی پیشین دستخوش تغییرات بنیادین گشته و تفاوت­های ماهوی پیدا نمود. پس طبیعی می نمود که نظام نوپا سیاست متفاوت ملت­سازی را دنبال کند اما از سوی دیگر بروز جنگ تحمیلی در دهه 1360 ه.ش پیگیری و اجرای سیاست مدون و برنامه محور ملت­سازی را نمی داد و در اقدام از پایان جنگ تحمیلی و آغاز به کار دولت موسوم به سازندگی می باشد که تدوین برنامه­های توسعه در دستور کار نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت و پس از آن در دولت موسوم به اصلاحات با تکیه بر مؤلفه ­های دیگر با بعضی بازنگری ­ها دنبال گردید.

اینک با در نظر داشتن ملاحظات فوق پرسش اصلی پژوهش چنین می باشد:

2-1-1- سوال های پژوهش

سؤال اصلی:

الگوی سیاست­های ملت­سازی در دوران سازندگی و اصلاحات چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم داشته می باشد؟

سؤال های فرعی:

1- الگوهای مختلف سیاست ملت سازی کدامند؟

2- مهمترین مؤلفه های سیاست ملت سازی در دوران سازندگی و اصلاحات چه بوده می باشد؟

3- شیوه های اعمال و پیگیری سیاست ملت سازی در دو دوره چگونه بوده می باشد؟

3-1-1- پیشینه و ادبیات پژوهش

در زمینه ملت سازی در ایران بعد از انقلاب،منابع زیادی به رشته تحریر در نیامده می باشد بلکه بیشتر در قالب مقاله ها و بیانیه­ها و مصوبه های مجلس موجود و قابل استنباط می باشد.پس می توان گفت مطالعه موردی پیرامون  این موضوع، نو و بدیع می باشد. با این حال در این بخش می توان دو دسته از پژوهش­هایی که صورت گرفته را از هم تمییز داد:

الف.پژوهش هایی که مفاهیم نظری ملت، ملت سازی و ملیت را مورد مطالعه قرار داده اند.

ب.پژوهش های داخلی و خارجی که بحث قومیت وقوم گرایی و اقلیت ها وتکثرگرایی را مطالعه کرده اند.

در ذیل به مطالعه اجمالی این دو دسته از پژوهش ها خواهیم پرداخت.

الف.پژوهش هایی که مفاهیم نظری ملت،ملت سازی، ملیت را مورد مطالعه قرار داده اند.

– حمید احمدی، هویت، ملیت، قومیت

یکی از منابع معتبر درمورد موضوع فوق کتاب هویت، ملیت، قومیت نگاشته حمید احمدی می باشد.به نظر اوآنچه که باعث بی اعتنایی به مبحث ملیت در ایران شده می باشد، تأثیرپذیری جمهوری اسلامی ایران از سیاست های رسمی انترناسیونالیسم اسلامی می باشد.ایشان در این کتاب به محور مذهب و دین توجه کردند اما آن چه که ابن نوشته با این کتاب را متمایز می کند؛ بحث تأثیر دولت و سیاست­ها و تصمیمات اتخاذ شده از طرف سازمان های اجرایی کشور در زمینه عدم توجه یا در نظر داشتن مسأله ملت و ملت سازی می باشد.

– کتاب مبانی هویت ایرانی از قدیر نصری

در این کتاب به عناصر هویت ملی و سازنده برنامه های ملت سازی مانند دین، زبان، فرهنگ و … تصریح شده می باشد. اما آن چیز که که در این منبع مغفول ماند و دراین پژوهش مطالعه می گردد؛ مطالعه و تأثیر این عناصر هویت ملی در برنامه های ملت سازی دو دولت بعد از انقلاب اسلامی می باشد.

-کتاب بنیادهای هویت ملی ایرانی از حمید احمدی

ایشان در این کتاب در نظر داشتن مسأله دیدگاه های سنتی به هویت ملی ایران، دیدگاه های مدرن درمورد هویت ایرانی و بازسازی هویت ملی ایرانی در عصر جهانی شدن پرداخته اند. در ضمن به عناصر شکل گیری ملت زیرا: سرزمین مشترک، نیای مشترک، تاریخ و زبان و دین مشترک و … توجه کرده اند. اما آن چه که در این کتاب به آن توجه نشده می باشد، عدم در نظر داشتن دولت های روی کار آمده در ایران و سیاست ها  و اقدامات آن ها و تأکید هر یک از این دولت ها به عناصر تشکیل دهنده ملت در هر دوره خاصی می باشد. در ضمن آن چیز که که در این پژوهش مطالعه می گردد؛ سیاست های قومی و توجه و عدم در نظر داشتن اقوام و تاثیر این امر در ملت سازی می باشد.

ب) پژوهش های داخلی و خارجی که بحث قومیت وقوم گرایی و اقلیت ها وتکثرگرایی را مطالعه کرده اند.

-کتاب کثرت گرایی فرهنگی از سی.دبلیو واتسون

این کتاب مانند کتاب های لاتین و مهم در این زمینه می­باشد. نویسنده در این کتاب به مسأله ملیت- گرایی و کثرت گرایی فرهنگی و تأثیر رسانه ها و دین و آموزش و پرورش در فرآیند ملت سازی توجه می- کندو به فرق میان جوامع تک فرهنگی و چند فرهنگی می پردازد و برای فهم مطالب خود را در این کتاب از مثال هایی زیرا؛ کشورهای زیرا مالزی و ایالات متحده آمریکا بهره گیری کرده؛ که چگونه رهبران آن کشورها توانسته اند سیاست های قومی مناسبی را اتخاذ کنند. اما آن چه که در فرق پژوهش من نسبت به این کتاب دیده می گردد این می باشد که مسئله مورد تمرکز من بر کشور ایران می باشد وهم این که در این کتاب به تاثیر وجود نظام دموکراتیک و اقتدار گرا در فرایند ملت سازی توجهی نکرده می باشد که در پژوهش من این ارتباط دیده می گردد.

-از دیگر کتاب های لاتین نوشته شده در این زمینه کتاب اقلیت ها و تبعیض ها از جی.ام.ورستر، فیلیپ پرل موتز می باشد.در این کتاب در نظر داشتن مسئله حقوق اقلیت ها و دولت های قانون سالار و احقاق حقوق اقلیت ها از طریق تصویب لوایح قانونی و رفتار تبعیض آمیز گروه های اقلیت علیه گروه های اکثریت و ارتباط چند گونگی قومی و فدرالیسم توجه شده می باشد. این کتاب برای درک بهتر قومیت و سیاست های قومی به مثال های تجربی زیرا کشور هند و مالزی می پردازد. اما آن چه که پژوهش من به این مطلب می افزاید تأثیر مذهب می باشد که در این کتاب مجالی برای پرداختن به ارتباط مذهب و ملت سازی نشده می باشد. در ضمن مبنای مطالعات من مبتنی بر تأثیر مصوبات مجالس و تأثیر مستقیم دولت در ساختن تصمیمات قومی می باشد.

-سید رضا صالحی امیری، مدیریت منازعات قومی در ایران

مانند کتاب هایی که مستقیماً به بحث سیاست های قومی در ایران در ادوار مختلف پرداخته کتاب آقای امیری می باشد.نویسنده سیاست های ملت سازی در دوران سازندگی را تحت تاثیر توسعه اقتصادی و تشدید نابرابری های منطقه ایی دانسته و در دوران اصلاحات تمرکز به حقوق شهروندی و زبان فارسی و اولویت قراردادن حقوق اقلیت ها و اقوام شده می باشد. اما آن چه این پژوهش به آن می پردازد و در این کتاب به آن تمرکز نشده می باشد؛ مطالعه قوانین کشور از منظر ملت سازی می باشد که هر محققی را در درک درست مبانی ملت سازی در این دو دوره کمک     می کند.

-حمید احمدی، قومیت و قوم گرایی در ایران

نویسنده کنار گذاشتن وابستگی های عقیدتی وتأکید بر وفاداری ملی به جامعه ایرانی را اساس قرار داده و مشارکت سیاسی و جذب همه اقشار ایرانی بدون در نظر داشتن اعتقادات مذهبی، زبانی، قومی را مطرح می کند. اما توجه این پژوهش بر آن  می باشد که مذهب و اسلام از عوامل وحدت بخش و تاثیر گذار بر  ملت سازی در ایران به شمار می رود و در ضمن تأثیر سازنده دولت ها و تصمیمات آن ها و محرومیت و در نظر داشتن اقوام در این زمینه تأثیر گذار بوده می باشد.

4-1-1- محدوده پژوهش

قلمرو این پژوهش از لحاظ زمانی از سال(1368تا 1384)یعنی دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی می باشد.از نظر جغرافیایی کشور ایران را شامل می گردد.

تعداد صفحه : 146

قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: ساز و کارهای حقوقی برای خلع سلاح دوجانبه

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: علوم سیاسی