جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

گرایش : علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان : مطالعه تأثیر بهره گیری از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دانشکده علوم انسانی

گروه علوم ارتباطات اجتماعی

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

 

موضوع:

مطالعه تأثیر بهره گیری از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان تهران

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده: 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 3

1-2- مساله پژوهش: 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش‌: 6

1-4- اهداف پژوهش‌: 7

1-5- سوالات پژوهش‌: 8

1-6- فرضیه‌های پژوهش: 8

1-7- روش پژوهش‌: 8

1-8- روش جمع آوری اطلاعات‌: 9

1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات‌: 9

1-10- قلمرو پژوهش‌: 9

1-11- جامعه آماری‌: 9

1-12- تعاریف مفهومی: 10

1-12-1-رسانه‌های ارتباط جمعی: 10

1-12-2- مطبوعات‌: 10

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

1-12-3-رادیو: 10

1-12-4- تلویزیون: 10

1-12-5- اینترنت: 10

1-12-7- ﻧﺎاﻣﻨﻲ اجتماعی: 11

1-13- تعاریف عملیاتی: 12

1-13-1- رسانه‌های ارتباط جمعی: 12

1-13-2-ﻧﺎاﻣﻨﻲ اجتماعی: 12

 

فصل دوم: مبانی نظری

2-1- مقدمه. 15

2-2- وسایل ارتباط جمعی: 15

2-3-کارکرد وسایل ارتباط جمعی: 15

2-4- تأثیر و اهمیت رسانه‌های جمعی: 19

2-5- دیدگاههای پیشگامان و راهگشایان ارتباط جمعی‌: 21

2-6- مطبوعات‌: 22

2-7- تغییر مفاهیم تولید و توزیع رسانه‌ای‌: 23

2-8- روزنامه نگاری شهروندی پدیده ای در عرصه اطلاع رسانی‌: 23

2-9- رادیو: 24

2-10- تلویزیون: 25

2-11- رادیو و تلویزیون، خدمتی عمو‌می‌: 26

2-12- کارکردها و وظایف رادیو و تلویزیون‌: 31

2-13- اینترنت: 39

2-14-تاریخچه اینترنت‌: 40

2-15- اینترنت و تحولات ایجاد شده‌: 40

2-16- کاربرد‌های اینترنت در دنیای جدید‌: 41

2-17- وضعیت اینترنت در جهان‌: 42

2-18- وضعیت اینترنت در ایران‌: 42

2-19- تبلیغات محیطی: 43

2-20- رسانه‌های جمعی، دیدگاه‌ها و رویکردها‌: 43

2-21- رسانه‌های جمعی و تغییرات فرهنگی واجتماعی‌: 46

2-22- تأثیر آفرینی رسانه‌های جدید در عرصه تحولات اجتماعی‌: 52

2-23- اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: 55

2-24- ﻣﻔﻬﻮم وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‌: 57

2-25- امنیت فردی و امنیت اجتماعی‌: 58

2-26- امنیت عمو‌می‌و امنیت اجتماعی‌: 59

2-27- امنیت ملی و امنیت اجتماعی‌: 60

2-28- امنیت انسانی و امنیت اجتماعی‌: 61

2-29- ویژگی‌های امنیت اجتماعی‌: 62

2-30- گفتمان‌های امنیت اجتماعی‌: 63

2-31- رویکردها ی امنیت اجتماعی‌: 66

2-32- اثبات گرایی و امنیت اجتماعی‌: 67

2-33- فرا اثبات گرایی و امنیت اجتماعی‌: 67

2-34- فمینیسم فرا اثبات گرا و امنیت اجتماعی‌: 68

2-35- نظریه سیست‌می‌و امنیت اجتماعی‌: 68

2-36- رهیافت‌های مدرن امنیت اجتماعی‌: 69

2-37- پست مدرنیسم و امنیت اجتماعی‌: 70

2-38- دیدگاه انتقادی و امنیت اجتماعی‌: 70

2-39- رهیافت امنیت اجتماعی شده ( جامعه ای): 71

2-39-1- امنیت تولیدی اجتماعی می باشد: 73

2-39-2- رضایتمندی مولد امنیت می باشد: 73

2-39-3 – امنیت فرایند درون زاست: 74

2-39-4- امنیت ماهیتی تطبیقی تا انطباقی دارد: 74

2-39-5- امنیت دارای ساخت دولتی می باشد: 74

2-40- رهیافت اجتماع گرایی: 76

2-41- نظریه پردازان امنیت اجتماعی‌: 78

2-42- ﻧﺎاﻣﻨﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‌: 85

2-43- ابعاد نا امنی: 86

2-44- عوامل موثر بر ناامنی اجتماعی: 87

2-45- رسانه‌ها و جهت‌دهی افکار عمومی‌: 87

2-46- تأثیر وسایل ارتباط جمعی در امنیت اجتماعی: 88

2-47- رسانه احساسی زمینه ناامنی‌: 90

2-48- راهکارهای ایجاد امنیت اجتماعی ازمنظر قرآن: 96

2-49- پیشینه پژوهش: 96

2-50- چهارچوب نظری و مدل پژوهش: 101

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه. 110

3-2- روش شناسی پژوهش‌: 110

3-3-  جامعه و نمونه آماری.. 111

3-4- تعیین ا ندازه نمونه‌: 111

3-5- اعتبار یا پایایی: 111

3-6- روایی پرسشنامه پژوهش‌: 112

3-7- روش آزمون وتحلیل‌های آماری‌: 112

3-8-  روش گرد آوری اطلاعات‌: 113

3-9- ابزارها و اندازه گیری آزمودنی‌ها( تناظر سئوالات پرسشنامه با فرضیه‌های پژوهش): 113

3-10- تکنیک‌های تجزیه وتحلیل اطلاعات‌: 114

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش

4-1- مقدمه. 116

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌های دریافتی‌: 116

4-2-1- مشخصات عمو‌می‌نمونه‌ها‌: 116

4-3- دیدگاه‌های نمونه‌های مورد مطالعه‌: 120

4-4- آمار استنباطی‌: 160

4-4-1- فرضیه اصلی.. 160

4-4-2- آزمون فرضیه‌های پژوهش: 160

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه راهکارها

5-1- مقدمه. 169

5-1-1- فرضیه اصلی: 169

5-1-2- فرضیات فرعی: 169

5-2- آزمون فرضیه‌های پژوهش‌: 169

5-2-1- بهره گیری از رسانه. 169

5-2-2- آزمون فرضیه فرعی اول: 170

5-2-3- آزمون فرضیه فرعی دوم: 170

5-2-4- آزمون فرضیه فرعی سوم: 171

5-2-5- آزمون فرضیه فرعی چهارم: 171

5-2-6- آزمون فرضیه فرعی پنجم: 172

5-2-7- آزمون فرضیه فرعی ششم: 172

5-2-8- آزمون فرضیه اصلی: 172

5-3- یافته‌های ناشی ازگویه‌های پژوهش.. 173

5-4- پیشنهادات به محققین آتی.. 178

5-5- محدودیت‌های پژوهش: 178

فهرست منابع.. 180

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول 2-1- مفهوم امنیت اجتماعی در ابعاد سه کانه…………………………………………………………………………… 68

جدول2-2- گفتمان‌های سلبی (امنیت اجتماعی)………………………………………………………………………………….. 74

جدول 2-3- گفتمان‌های ایجابی (امنیت اجتماعی)……………………………………………………………………………….. 75

جدول 2-4- مقایسه دو رویکرد گفتمان سلبی و ایجابی (امنیت و امنیت اجتماعی)………………………….. 76

جدول2-5- مقایسه نگاه اجتماع گرایان و لیبرالیست‌ها در مورد امنیت………………………………………………. 89

جدول 3-1 (محاسبه ضریب آلفای کرونباخ)………………………………………………………………………………………… 116

جدول3-2(تناظرسوال‌ها پرسشنامه‌هاو فرضیه‌های پژوهش)…………………………………………………………………. 118

جدول4-1- فراوانی و درصد جنس مطالعه شوندگان………………………………………………………………………….. 121

جدول4-2- وضعیت تاهل مطالعه شوندگان…………………………………………………………………………………………. 122

جدول 4-3- اندازه تحصیلات افراد مورد مطالعه…………………………………………………………………………………. 123

جدول 4-4- حوزه محل خدمت افراد مورد مطالعه…………………………………………………………………………….. 124

جدول4-5- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 1………………………………………………………………………… 125

جدول 4-6- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 2……………………………………………………………………….. 126

جدول4-7- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 3………………………………………………………………………… 127

جدول 4-8- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 4……………………………………………………………………….. 128

جدول 4-9- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 5……………………………………………………………………….. 129

جدول 4-10- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 6…………………………………………………………………….. 130

جدول 4-11- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 7…………………………………………………………………….. 131

جدول 4-12- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 8…………………………………………………………………….. 132

جدول 4-13- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 9…………………………………………………………………….. 133

جدول 4-14- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 10………………………………………………………………….. 134

جدول 4-15- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 11………………………………………………………………….. 135

جدول 4-16- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 12………………………………………………………………….. 136

جدول 4-17- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 13………………………………………………………………….. 137

جدول 4-18- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 14………………………………………………………………….. 138

جدول 4-19- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 15………………………………………………………………….. 139

جدول 4-20-  فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 16………………………………………………………………… 140

جدول 4-21- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 17………………………………………………………………….. 141

جدول 4-22- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 18………………………………………………………………….. 142

جدول 4-23- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 19………………………………………………………………….. 143

جدول 4-24- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 20………………………………………………………………….. 144

جدول 4-25- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 21………………………………………………………………….. 145

جدول 4-26-  فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 22…………………………………………………………………. 146

جدول 4-27- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 23………………………………………………………………….. 147

جدول 4-28-  فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 24………………………………………………………………… 148

جدول 4-29-  فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 25………………………………………………………………… 149

جدول 4-30- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 26………………………………………………………………….. 150

جدول 4-31-  فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 27………………………………………………………………… 151

جدول 4-32- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 28………………………………………………………………….. 152

جدول 4-33- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 29………………………………………………………………….. 153

جدول 4-34-  فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 30………………………………………………………………… 154

جدول 4-35-  فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 31………………………………………………………………… 155

جدول 4-36-  فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 32…………………………………………………………………. 156

جدول 4-37- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 33………………………………………………………………….. 157

جدول 4-38-  فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 34………………………………………………………………… 158

جدول 4-39- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 35………………………………………………………………….. 159

جدول 4-40- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 36………………………………………………………………….. 160

جدول 4-41-  فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 37………………………………………………………………… 161

جدول 4-42-  فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 38………………………………………………………………… 162

جدول 4-43-  فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 39………………………………………………………………… 163

جدول شمار 4-44- اندازه بهره گیری از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه1………………….. 165

جدول شمار 4-45- جذابیت برنامه‌ها و مطالب امنیتی بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1.. 166

جدول شمار4 -46- اندازه اعتماد به رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1…………………… 167

جدول شمار4 -47- نوع رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1………………………………………. 168

جدول شمار 4-48- کارکرد رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1…………………………………. 169

جدول شمار 4-49- اندازه تحصیلات زنان منطقه 1با تاثیر پذیری آنها از رسانه‌ها………………………….. 170

جدول شمار 4-50- بهره گیری از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1……………………………. 171

 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                    صفحه

شکل 2-1- مدل تحلیلی پژوهش – محقق ساخته برگرفته از ادبیات پژوهش……………………………………. 112

شکل 4-1- فراوانی و درصد جنس مطالعه شوندگان………………………………………………………………………….. 121

شکل 4-2- وضعیت تاهل مطالعه شوندگان…………………………………………………………………………………………. 122

شکل 4-3- اندازه تحصیلات افراد مورد مطالعه…………………………………………………………………………………… 123

شکل 4-4- حوزه محل خدمت افراد مورد مطالعه………………………………………………………………………………. 124

شکل4-5- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 1………………………………………………………………………….. 125

شکل4-6- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 2…………………………………………………………………………… 126

شکل4-7- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 3………………………………………………………………………….. 127

شکل4-8- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 4………………………………………………………………………….. 128

شکل4-9- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 5………………………………………………………………………….. 129

شکل4-10- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 6………………………………………………………………………… 130

شکل4-11- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 7……………………………………………………………………….. 131

شکل4-12- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 8……………………………………………………………………….. 132

شکل4-13- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 9……………………………………………………………………….. 133

شکل4-14- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 10…………………………………………………………………….. 134

شکل4-15- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 11…………………………………………………………………….. 135

شکل4-16- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 12……………………………………………………………………… 136

شکل4-17- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 13…………………………………………………………………….. 137

شکل4-18- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 14…………………………………………………………………….. 138

شکل4-19- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 15…………………………………………………………………….. 139

شکل4-20- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 16……………………………………………………………………… 140

شکل4-21- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 17…………………………………………………………………….. 141

شکل4-22- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 18…………………………………………………………………….. 142

شکل4-23- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 19…………………………………………………………………….. 143

شکل4-24- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 20…………………………………………………………………….. 144

شکل4-25- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 21…………………………………………………………………….. 145

شکل4-26- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 22……………………………………………………………………… 146

شکل4-27- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 23…………………………………………………………………….. 147

شکل4-28- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 24…………………………………………………………………….. 148

شکل4-29- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 25…………………………………………………………………….. 149

شکل4-30- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 26……………………………………………………………………… 150

شکل4-31- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 27…………………………………………………………………….. 151

شکل4-32- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 28…………………………………………………………………….. 152

شکل4-33- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 29…………………………………………………………………….. 153

شکل4-34- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 30…………………………………………………………………….. 154

شکل4-35- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 31…………………………………………………………………….. 155

شکل4-36- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 32……………………………………………………………………… 156

شکل4-37- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 33…………………………………………………………………….. 157

شکل4-38- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 34…………………………………………………………………….. 158

شکل4-39- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 35…………………………………………………………………….. 159

شکل4-40- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 36……………………………………………………………………… 160

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)

شکل4-41- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 37……………………………………………………………………… 161

شکل4-42- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 38……………………………………………………………………… 162

شکل4-43- فراوانی و درصد اظهار نظر درمورد گویه 39……………………………………………………………………… 163

 

چکیده:

در این پژوهش در راستای مطالعه تأثیر بهره گیری از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران رویکردها و مدل‌های مختلف مطرح و مطالعه شده و سپس ضمن مطالعه نظرات شهروندان تهرانی‌، از دیدگاههای ارائه شده از سوی آنها‌‌، بهره گیری شده می باشد. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی‌، از نظر نوع داده‌ها کمی‌ و از نظر چگونگی گردآوری داده‌ها‌، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شهروندان ساکن در منطقه 1 شهر تهران که تعداد آنها حدودا 5000 نفر می‌باشد. روش نمونه‌ گیری در این پژوهش‌، تصادفی ساده بود. با در نظر داشتن جدول مورگان بایستی نمونه آماری 384 نفر باشد پس تعداد400 پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری توزیع گردیده که تعداد374پرسشنامه قابل مطالعه می‌باشد. روایی و پایایی پرسشنامه نیز با بهره گیری از دیدگاه خبرگان و نیز آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته و تایید شدند.

در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومی‌پژوهش، سوالات و فرضیه‌های پژوهش، با بهره گیری از یک پرسشنامه محقق ساخته گویه‌های مستخرجه در نمونه آماری مورد پرسش قرار گرفت. در بخش آمارتوصیفی، توصیف داده‌ها در دو بخش متغیر‌های زمینه‌ای و متغیر‌های اصلی با بهره گیری از شاخص‌های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین، انحراف معیار و واریانس در جداول ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های همبستگی بهره گیری گردید.

 

واژگان کلیدی: وسایل ارتباط جمعی، روزنامه‌، تلویزیون‌، شبکه‌های مجازی اجتماعی‌، تبلیغات محیطی، نا امنی اجتماعی زنان

 

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1-       مقدمه

رسانه‌ها در دوران کنونی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم شده‌اند. مردم در طول شبانه روز از محتواهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی و سرگرمی رسانه‌ها بهره گیری می‌کنند. نسل کنونی جامعه از ابتدای حیاتش با رسانه‌ها بزرگ می گردد و در دنیای اطلاعاتی و ارتباطی امروز، این نسل، بخش عظیم فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه خود و دیگر جوامع را از رسانه‌ها دریافت می کند. به تعبیری در دوران معاصر که به عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتی و ارتباطی معروف می باشد، بخش عظیمی از جامعه پذیری نسل‌ها از طریق رسانه‌ها انجام می گردد و نفوذ و تأثیر رسانه تا جایی می باشد که بعضی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه‌ها اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می‌کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می‌آموزند. ( لطف آبادی،1381: 20-19)

مفهوم احساس امنیت نیز یکی از شاخصه‌های کیفیت زندگی در شهرهاست و آسیب‌های اجتماعی از مهمترین پیامدهای مختلف نا‌امنی به شمار می‌آید. الین می‌گوید اگر مردم فضایی را به دلیل عدم راحتی و یا ترس بهره گیری نکنند، عرصه عمو‌می‌از بین رفته می باشد» یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده حضور مردم بویژه زنان در فضاهای عمومی، ترس یا احساس نامنی می باشد. ناامنی مکان‌ها و فضاهای عمو‌می‌نشاط و سلامتی را در زندگی روزمره مختل می کند  و با ایجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگی هزینه زیادی را بر جامعه زنان تحمیل می‌نماید (حبیب زاده، 1388: 22).

بی‌تردید، هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جانبه و همچنین شکوفایی استعدادها مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی، خلاقیت  و فعالیت ارزشمند، بدون امنیت امکانپذیر نخواهد بود.

1-2- مساله پژوهش:

برای داشتن تعریف و درک درستی از نا امنی اجتماعی، آغاز لازم می باشد مفهوم امنیت اجتماعی مورد مطالعه و مطالعه قرار گیرد. امنیت در لغت به معنای مصون بودن از هر گونه تهدید و تعرض می باشد. (حبیب زاده، 1388: 22).   در فرهنگ آﻛﺴﻔﻮرد ﻣﻌﻨﺎی اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ[1] ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ارﺗﺒﺎط و ﺳﺎﺧﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ شده یا امنیتی که شکل و ساخت اجتماعی یافته می باشد. امنیت اجتماعی حالت فراغت همگانی از تهدیدی می باشد که کردار غیر قانونی دولت یا دستگاهی یا فردی یا گروهی در تما‌می‌یا بخشی از جامعه پدید آورد.

امنیت اجتماعی از نگاه محققان در طول تاریخ در سه دوره تایخی در خدمت طبقات خاصی بوده می باشد. در دوره اول امنیت اجتماعی با رویکرد زورمدارانه در دفاع از هیات حاکمه در دوره دوم در دفاع از فرد و جامعه در برابر قانون شکنان و در دوره سوم روز و قدرت قهری به صورت محدود و در چارچوب قانون مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. از نظر «الی ویور» رویکرد امنیت اجتماعی، توانمندی جامعه برای مراقبت از خصوصیت و ویژگی‌های بینابین خود در شرایط تغییر و تهدیدات عینی و اجتماعی و بر ارتباط نزدیک میان هویت جامعه و امنیت تاکید داشت و خاطر نشان می کند که جامعه امنیت هویتی‌اش را طلب می کند. باران امنیت اجتماعی را بدین گونه تعریف می کند. «توانایی گروه‌های مختلف صنفی، قومی، محلی، جنسی و‌. .. در حفظ هستی و هویت خود.

ﮔﻴﺪﻧﺰ اﻣﻨﻴﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ راﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﺟﻬﺖﺣﻔﻆ زﻧﺪﮔﻲ اﻋﻀﺎی ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪو ﺳﭙﺲ ﺣﻔﻆ راه و روش زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن ﻣﻲداﻧﺪ ( ﮔﻴﺪﻧﺰ،1373، ص 627). ﻧﻬﺎﻳﺖ آنﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از رﻫﺎﻳﻲ از اﺿﻄﺮاب و ﺗﻌﻘﻴﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺜﻼً ﻳﻚ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻊ ﻗﻮﻣﻲ، ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻏﻴﺮه.

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮدﺗﻬﺪﻳﺪو ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪﻓﺮد، ﺟﺎﻣﻌﻪﻳﺎﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﻧﺎاﻣﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از نظر لغوی به معنی وجود تهدید و تعرض نسبت به جامعه و اجزا تشکیل دهنده آن شامل فرد، خانواده، گروه و هویت آن‌هاست.

در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس امنیت اجتماعی، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد وﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺷﺎﻳﻌﺎت و ﻏﻴﺮه ﻣﻬﻢﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس امنیت اجتماعی ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ. ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪدارﻧﺪ.

ژان فرانسوا بودیار فیلسوف فرانسوی مطالعات گسترده ای درمورد ی فرهنگ توده ایی معاصر و رسانه‌های همگانی انجام داده می باشد.  بی تردید بخشی از فرهنگ توده ایی معاصر مرتبط با سطح آرامش عمو‌می‌و اندازه حضور امنیت و ناامنی اجتماعی دراذهان جامعه می باشد.وی تأثیر رسانه‌های همگانی را در این ماجرا بسیارپیچیده وکارآمد ‌می‌داند و از دو وضعیت “نمود” و “وانمود” و “نما” و “وانمایی” پرده بر‌می‌دارد.آن چه واضح می باشد، امنیت و ناامنی یکی از بارزترین جلوه‌های سلامت اجتماعی ‌می‌باشند و ارتباط مستقیم با فرهنگ‌‌، وضعیت اقتصادی‌‌، قوانین عمو‌می‌و قوه ی بازدارندگی قدرت حاکمه دارند.با نگاهی اجمالی به پارامترهای فوق ‌می‌توان تأثیر مهم رسانه‌های همگانی در شناسایی تأثیر پارامترهای فوق دراذهان و عملکرد جامعه را نظاره نمود. ( ﮔﻴﺪﻧﺰ،1373، ص 627).

از طرفی ‌می‌توان گفت موضوع «امنیت» از مهمترین و قدیمترین موضوعات مربوط به زنان می باشد. امنیت زنان، چنان دامنه گسترده ای از باورها و رفتارهای متفاوت را ایجاد ‌می کند که اندیشمندان سیاست، حقوق، بهداشت و درمان، فرهنگ و هنر، دین و اقتصاد را بر سر دوراهی‌های انتخاب به تفکر واداشته و بیش از یک سده موضوع بحث‌های فراوان قرار گرفته می باشد. امنیت مقوله ای می باشد که امکان حضور بی دغدغه زنان را در عرصه‌های کار و فعالیت آماده ‌می کند، هرچند قضیه «عدم امنیت» بانوان سابقه تاریخی داشته و این واقعیت که زنان، آسیب دیده مردان هستند تا دهه هفتاد پوشیده مانده بود.

از اینرو رسانه‌های دیداری و نوشتاری که کارکرد امنیت ساز دارند بویژه و در ایجاد امنیت زنان نقشی موثر و مفید اعمال  ‌می‌نمایند، تاکید بر تأثیر مثبت رسانه‌های گروهی بر امنیت اجتماعی، نباید ما را از تاثیر منفی آن باز دارد. آنگاه که رسانه‌ها در کارکرد منفی تأثیر وارونه بر عهده ‌می‌گیرند، فضای اطلاعاتی جامعه را آلوده‌‌، مبهم و تاریک خواهند ساخت. در تاریکنای رسانه وجود شایعه بعنوان معرفتی که زمینه ساز زوال و فروپاشی امنیت و آرامش ذهنی و روحی خواهد بود.

در این خصوص بعضی پژوهشگران بر این عقیده‌اند که رسانه‌ها موجبات بروز و توسعه خشونت را فراهم آورده و جهانی خشن، ناامن و پرمخاطره را تکوین بخشیده‌اند. آن چیز که عیان می باشد این که رسانه‌ها همان گونه که در ایجاد مشارکت و امنیت تأثیر اعمال می‌کنند امکان دارد که با تنزل قدرت انتخاب مخاطبان و تضعیف طریقه نهادی شدن ارزش‌های اجتماعی و انتقال تصورها و انگاره‌های ازهم گسیخته، افراد جامعه را دچار تعارض‌ها و چندگانگی‌های فرهنگی و اجتماعی کرده وفاق، مشارکت و همدلی را به نفاق، جدایی و خشم و خصومت تبدیل کنند.‌ در چنین شرایطی تنش، تعارض و خشونت پدیدار می شوند و هنجارها و ارزش‌های پسندیده جامعه رنگ می‌بازند‌. ناامنی اجتماعی مورد نظر این پزوهش عبارت می باشد از مجموعه حرکت ‌های عمو‌می ‌و تحولات عادی که اطمینان خاطر افراد و انسجام گروه‌های اجتماعی را مخدوش ‌می‌سازند.پس مقصود از ناامنی اجتماعی روبرو شدن با عوامل نابود کننده یا کاهش دهنده تواناییها و دارایی‌هاست.

در تمام دوران حیات بشری به پهنه هستی، امنیت از عناصر اصلی نیازهای انسانی محسوب شده و در دوران مدرن اهمیت آن، تا اندازه ای افزایش یافته می باشد که به تعبیر بعضی از صاحب نظران کار ویژه و بی بدیل حکومت ها در جامعه مدرن امروزی، استقرار امنیت در فضای وسیع کلمه می باشد. نداشتن ترس و بیم در زندگی و وجود امنیت جانی و مالی، آبرو و حیثیت اجتماعی، حفاظت از آزادی و حقوق مشروع فردی و اجتماعی، بالاخره ایجاد رضامندی عمومی و در یک کلام فقدان تهدید از چنان جایگاهی برخوردار می باشد که خداوند آدمیان را در پرتو آن به ذکر و عبادت خود فرا می خواند.

علی رغم افزایش اهمیت امنیت در جوامع، ابزار، شیوه ها و رویکردهای ایجاد و حفظ آن، دستخوش تحول حیرت آوری شده می باشد. در جوامع گذشته اقتدار و کنترل و نظارت نهادهای رسمی، نماد قدرت و امنیت به شمار می رفت اما در عصر جدید؛ عنصر اصلی ثبات، نظم و امنیت مقدار سرمایه اجتماعی، اندازه پای بندی به ارزش ها و هنجارهای جمعی و به فضایل اخلاقی آن باز می گردد. پس مدیریت درست و منطقی امنیت اجتماعی در جامعه منوط به ایجاد مشارکت مردمی و افزایش اعتماد به نهادها و حکومت در کلیه سطوح اجتماعی می باشد.

بر این اساس، مطالعه امنیت اجتماعی و عوامل تهدید کننده ی آن، موضوع مهم و حساسی می باشد که می طلبد در این خصوص، پژوهش های علمی بسیاری انجام پذیرد، در این پژوهش کوشش بر آن می باشد که مطالعه گردد که  بهره گیری از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران تا چه اندازه تاثیر گذار می باشد و سایر سوالات پژوهش عبارتند از اینکه آیا اندازه اعتماد به رسانه‌های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد. آیا مدت زمان بهره گیری از رسانه‌ها  بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد؟ آیا کارکرد وﺳـﺎﻳﻞ ارﺗﺒـﺎط ﺟﻤﻌﻲ بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد. آیا نوع رسانه مورد بهره گیری بر  احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد

 

تعداد صفحه : 207

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***